ZMLUVNÉ PODMIENKY

účasti detí a mladistvých na projekte Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024

ZMLUVNÉ PODMIENKY

účasti detí a mladistvých na projekte Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024
PREAMBULA
A Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava s registračným číslom OU‑BA‑OVVS1‑2019/140232 (Digitálna koalícia) realizuje pilotný projekt Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024 (Projekt).

B Digitálna koalícia realizuje Projekt v partnerstve s garantom Projektu, Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti a Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku.

C Cieľom Projektu je zabezpečiť bezplatné zdravotné prehliadky pre žiakov z Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov, ktorí nemajú pediatra na Slovensku a ktorí za posledné dva roky neabsolvovali zdravotnú prehliadku alebo ktorí začnú študovať na Slovensku v školskom roku 2024/2025 (Zdravotná prehliadka). Účelom Zdravotných prehliadok je kontrola zdravotného stavu žiakov v súvislosti s predpokladanou povinnou školskou dochádzkou od 1. septembra 2024 a ich nástupom do školského kolektívu.

D Vzhľadom na to, že cieľom Projektu je zabezpečenie zdravotných prehliadok pre žiakov z Ukrajiny pred nástupom do školy v Slovenskej republike, prijímateľmi Projektu budú deti a mladiství z tejto cieľovej skupiny, podrobnejšie popísanej v týchto Zmluvných podmienkach (Žiaci).
Keďže zaradenie Žiakov medzi oprávnených žiadateľov o Zdravotnú prehliadku v rámci Projektu a následné zabezpečenie zdravotnej prehliadky je komplexný proces, upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré v priebehu tohto procesu vzniknú medzi Digitálnou koalíciou a jednotlivými Žiakmi práve tieto zmluvné podmienky (Zmluvné podmienky; Žiak spoločne s Digitálnou koalíciou ďalej aj ako Zmluvné strany).

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy
1.1. Zmluvné podmienky dopĺňajú zmluvný vzťah, ktorým je Zmluva o participácii žiaka na projekte Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024 (Zmluva), ktorý vznikne medzi Digitálnou koalíciou a Žiakom registráciou na portáli www.ukrajinskyziak.sk. Registrácia je prvým krokom zaradenia Žiaka medzi oprávnených žiadateľov o Zdravotnú prehliadku v rámci Projektu.
Článok 2
Účinnosť Zmluvných podmienok
2.1. Zmluvné podmienky sú účinné od 10. mája 2024.
Článok 3
Kontaktné údaje Digitálnej koalície
3.1. Digitálnu koalíciu môžete kontaktovať telefonicky, písomne, alebo emailom.
​​Adresa: The Spot, Bottova 7939/2A, 811 09 Bratislava, Slovenská republika;
Emailová adresa: info@ukrajinskyziak.sk
Článok 4
Zmluva
4.1. Dokončením registrácie na portáli www.ukrajinskyziak.sk za účelom možnosti zúčastniť sa na Zdravotnej prehliadke je medzi Žiakom a Digitálnou koalíciou uzavretá Zmluva. Ak je Žiak neplnoletý, musí byť zastúpený svojim zákonným zástupcom alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie žiaka pri žiadosti o účasť v Projekte na základe plnej moci (pre zjednodušenie bude aj takto splnomocnená osoba ďalej označovaná ako zákonný zástupca).

4.2. Predmetom Zmluvy je povinnosť Žiaka (resp. jeho zákonného zástupcu) v prípade záujmu o účasti na Projekte (vrátane Zdravotných prehliadok) postupovať spôsobom predpokladaným v Zmluvných podmienkach a poskytnúť Digitálnej koalícii všetky potrebné údaje špecifikované v Zmluvných podmienkach.

4.3. Ak Žiak splní podmienky účasti v Projekte uvedené v Zmluvných podmienkach a zároveň nebude vyčerpaná kapacita Projektu, je Digitálna koalícia povinná umožniť Žiakovi účasť na Projekte (vrátane Zdravotnej prehliadky) a povinnosť nakladať s poskytnutými údajmi Žiaka (prípadne jeho zákonného zástupcu) v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

4.4. Zmluva zaniká 31. júla 2024 a zanikne bez ohľadu na to, či sa Žiak na Zdravotnej prehliadke zúčastní.

4.5. Žiak (resp. jeho zákonný zástupca) môže od tejto Zmluvy odstúpiť z akéhokoľvek dôvodu až do momentu účasti na Zdravotnej prehliadke, a to prostredníctvom e‑mailovej správy zaslanej na e‑mailovú adresu Digitálnej koalície, ktorej prijatie Digitálna koalícia Žiakovi (resp. jeho zákonnému zástupcovi) bezodkladne potvrdí rovnakým spôsobom, alebo v písomnej forme zaslaním odstúpenia na adresu Digitálnej koalície. V odstúpení od Zmluvy žiak (resp. jeho zákonný zástupca uvedie) svoje identifikačné údaje (resp. identifikačné údaje žiaka).

4.6. Odstúpenie je účinné jeho doručením Digitálnej koalícii, prípadne uplynutím lehoty pre vyzdvihnutie zásielky na pošte.
Ak žiadajúci žiak nesplní podmienky účasti na Projekte podľa ustanovení Článku 7 odseku 7.5 Zmluvných podmienok, zaniká Zmluva momentom doručenia e‑mailovej správy žiadajúcemu žiakovi (resp. jeho zákonnému zástupcovi) s informáciou o tom, že žiadajúci žiak nebol zaradený do databázy oprávnených účastníkov Projektu.

DRUHÁ ČASŤ
Základné informácie

Článok 5
Základné informácie o Projekte
5.1. Projekt spočíva v zabezpečení bezplatnej Zdravotnej prehliadky pre Žiakov z cieľových skupín. V rámci Projektu sa Zdravotných prehliadok bude môcť zúčastniť spolu 720 Žiakov, z toho 400 v Bratislave a 320 v Košiciach, v období od 1. júna 2024 do 12. júla 2024.

5.2. Oprávneným účastníkom Projektu budú žiaci, ktorí (i) sú vo veku od 6 do 18 rokov, (ii) nemajú pediatra na Slovensku a (ii) za posledné dva roky neabsolvovali zdravotnú prehliadku alebo prvýkrát nastupujú do školského kolektívu na Slovensku a ktorí (iii) sa zaregistrovali pred vyčerpaním kapacity Projektu

5.3. Ak žiadajúci Žiak nie je plnoletý, vykonáva za neho všetky úkony potrebné pre účasť v Projekte jeho zákonný zástupca, a to až do dňa jeho osemnástych (18) narodenín.
Článok 6
Základné údaje o Zdravotnej prehliadke
6.1. Zdravotnú prehliadku budú vykonávať zdravotnícki pracovníci, garancia nad odbornou stránkou Projektu bude zabezpečená v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku a Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach.

6.2. Súčasťou Zdravotnej prehliadky budú nasledovné vyšetrenia:
a) fyzické vyšetrenie Žiaka (výška, váha);
b) kontrola držania tela;
c) preverenie informácií o očkovaní;
d) auskultácia pľúc;
e) meranie telesnej teploty;
f) meranie saturácie krvi a pulzu;
g) meranie krvného tlaku;
h) vyšetrenie vonkajšieho zvukovodu a blanky bubienka;
i) elektrokardiografické vyšetrenie;
j) vyšetrenie sluchu – audiogram;
k) kontrola zrakovej ostrosti (vykonaná s použitím písmen latinskej abecedy);
l) chemické vyšetrenie moču.

6.3. Zdravotná prehliadka bude vykonaná v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o zdravotnej starostlivosti).

6.4. Ak to bude v súlade so Zákonom o zdravotnej starostlivosti (alebo inými právnymi predpismi) možné, uzavrie ošetrujúci lekár so Žiakom dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a výstup zdravotnej prehliadky, vrátane komplexných výsledkov vyšetrenia a záverov lekára bude súčasťou zdravotnej dokumentácie Žiaka.

6.5. Každému Žiakovi, ktorý bude zdravotne spôsobilý, ošetrujúci lekár vydá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti potrebné na prijatie Žiaka na základnú alebo strednú školu v Slovenskej republike.

6.6. Digitálna koalícia bude zabezpečovať administratívnu a organizačnú podporu Zdravotnej prehliadky a nebude mať prístup k zdravotnej dokumentácii Žiaka. K zdravotným údajom Žiaka môže mať Digitálna koalícia prístup len v anonymizovanej podobne a len na základe súhlasu udeleného Žiakom (resp. jeho zákonným zástupcom).

Žiak (resp. jeho zákonný zástupca) touto Zmluvou poskytuje Digitálnej koalícii súhlas so spracúvaním osobných údajov osobitnej kategórie, konkrétne niektorých údajov o zdraví v podobe anonymizovaných výstupov údajov zo zdravotnej prehliadky v súlade s ustanoveniami článku 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čo potvrdzuje samostatným vyhlásením a podpisom. Nejde o komplexné výsledky vyšetrenia ani závery lekára a tieto údaje nie sú samostatne súčasťou zdravotnej dokumentácie. Tieto údaje budú anonymné a nebudú stotožnené s osobou Žiaka. Digitálna koalícia bude tieto anonymizované údaje spracúvať za účelom vytvorenia štatistických správ, ktorých cieľom bude skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, a tieto môže poskytovať iným osobám.

TRETIA ČASŤ
Účasť v Projekte

Článok 7
Registrácia
7.1. Prvým krokom vedúcim k splneniu podmienky účasti v Projekte je registrácia Žiaka na portáli www.ukrajinskyziak.sk, ktorú v prípade neplnoletého Žiaka vykoná jeho zákonný zástupca.
7.2. V registračnom formulári je potrebné:
a) uviesť identifikačné údaje žiadajúceho žiaka, teda jeho meno a priezvisko a dátum narodenia;
b) uviesť identifikačné údaje aspoň (ak je to možné, tak oboch) jedného zákonného zástupcu, teda meno a priezvisko, e‑mailovú adresu a telefónne číslo;
c) ak je zákonným zástupcom žiadajúceho žiaka právnická osoba, uvádza sa jej názov, adresa sídla, IČO a údaje štatutára, teda jeho meno a priezvisko, rodné číslo, e‑mailová adresa a telefónne číslo;
d) vybrať žiadané miesto a čas Zdravotnej prehliadky;
e) vybrať právny režim pobytu žiadajúceho žiaka na Slovensku, teda informácia o tom, či bol žiadajúcemu žiakovi udelený prechodný pobyt po 24. februári 2022 alebo dočasné útočisko;
f) uviesť informáciu o tom, či žiadajúci žiak má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom na Slovensku.

7.3. Ak nie je v registračnom formulári k dispozícii voľný termín v požadovanom mieste a čase, môže sa žiadajúci žiak registrovať so žiadosťou o zaradenie do zoznamu čakateľov.

7.4. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára Digitálna koalícia zabezpečí overenie zadaných údajov, teda overí, či konkrétny žiadajúci žiak spĺňa podmienky účasti v Projekte na základe uvedených údajov.

7.5. Ak konkrétny žiadajúci žiak spĺňa podmienky účasti v Projekte, bude zaradený do databázy oprávnených žiadateľov (Databáza), čím mu vznikne možnosť účasti na Projekte. O zaradení do Databázy bude Žiak (resp. jeho zákonný zástupca) informovaný prostredníctvom e‑mailu s unikátnym kódom, ktorým sa neskôr preukáže na Zdravotnej prehliadke.

7.6. Naopak, ak žiadajúci žiak nespĺňa podmienky účasti v Projekte, nebude zaradený do Databázy a nárok na účasť v Projekte mu nevznikne. O tom, že nebol zaradený do Databázy, bude žiadajúci žiak a/alebo jeho zákonný zástupca informovaný prostredníctvom e‑mailu.

7.7. Ak žiadajúci žiak (resp. jeho zákonný zástupca) považuje odmietnutie zaradenia do Databázy za nesprávne, môže Digitálnu koalíciu požiadať o preskúmanie výsledkov overenia. Digitálna koalícia môže po preskúmaní žiadajúceho žiaka zaradiť do Databázy, alebo potvrdiť, že žiadajúci žiak nespĺňa podmienky pre poskytnutie Digitálneho príspevku.

7.8. O výsledku preskúmania výsledkov overenia Digitálna koalícia informuje žiadajúceho Žiaka a/alebo jeho zákonného zástupcu prostredníctvom e‑mailu, ktorý bude v prípade dodatočného zaradenia Žiaka do Databázy obsahovať aj unikátny kód pre účasť v Projekte.

7.9. Ak Žiak po registrácii jeho zákonným zástupcom a zaradení do Databázy a pred účasťou na Zdravotnej prehliadke dosiahne plnoletosť, nárok na účasť v Projekte mu automaticky zaniká.
Článok 8
Zdravotná prehliadka
8.1. Žiak sa môže zúčastniť Zdravotnej prehliadky v mieste a čase uvedenom v registrácii, ak bol zaradený do Databázy a bol mu doručený unikátny kód pre účasť v Projekte.

8.2. S neplnoletým Žiakom musí na Zdravotnú prehliadku prísť aj jeho zákonný zástupca.
8.3. Účasť na Zdravotnej prehliadke je podmienená
a) overením unikátneho kódu;
b) overením totožnosti Žiaka a jeho zákonného zástupcu podľa jeho identifikačného dokladu (cestovný pas);
c) predložením Povolenia na pobyt Žiaka vydanom po 24. februári 2022 alebo dokumentu preukazujúceho, že Žiakovi bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko v zmysle ustanovení § 29 a nasledujúcich zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
d) ak je to možné, predložením slovenského preukazu poistenca Žiaka a očkovacieho preukazu Žiaka (aj ukrajinského);
e) predložením vyplneného formulára so základnými zdravotnými údajmi prítomným zdravotníckym pracovníkom.

8.4. Po overení totožnosti a účasti na Projekte Digitálnou koalíciou, prítomný zdravotnícky pracovník (lekár alebo zdravotná sestra) vykoná Zdravotnú prehliadku v súlade so Zákonom o zdravotnej starostlivosti.
8.5. Ak z výsledkov Zdravotnej prehliadky vyplynie, že Žiak je zdravotne spôsobilý, ošetrujúci lekár vystaví Žiakovi potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti potrebné na prijatie Žiaka na základnú alebo strednú školu v Slovenskej republike.
8.6. Ak nie je možné, aby sa Žiak zúčastnil Zdravotnej prehliadky v mieste a čase podľa registrácie, je Žiak (resp. jeho zákonný zástupca) povinný zrušiť registráciu najneskôr do 48 hodín.
Článok 9
Interakcia Digitálnej koalície so Žiakom
9.1. Po vykonaní Zdravotnej prehliadky môže Digitálna koalícia občasne komunikovať so Žiakom prostredníctvom e mailovej správy, SMS správy, alebo telefonicky na základe kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii, ak na to Žiak predtým udelil súhlas.

9.2. Účelom komunikácie Digitálnej koalície so Žiakom bude zlepšovanie digitálnych zručností Žiakov a ich podpora v osvojovaní digitálnych zručností alebo účasť na iných projektoch, súťažiach alebo iných aktivitách realizovaných Digitálnou koalíciou. So zámerom dosiahnuť tieto ciele môže Digitálna koalícia informovať Žiakov o možnosti zapojenia sa do rôznych projektov, súťaží alebo iných aktivít.

9.3. Žiak tiež môže kontaktovať Digitálnu koalíciu so žiadosťou o poskytnutie informácií, poradenstva alebo inej pomoci v súvislosti s Projektom alebo v súvislosti s akýmkoľvek projektom, súťažou alebo inou súvisiacou aktivitou, o ktorých bol informovaný.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Poskytovanie osobných údajov a ich ochrana

Článok 10
Poskytovanie osobných údajov
10.1. Pre účasť v Projekte je potrebné, aby Žiak (prípadne jeho zákonný zástupca) poskytol Digitálnej koalícii niektoré osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v Projekte.

10.2. Digitálna koalícia rešpektuje súkromie všetkých osôb, ktorých údaje spracúva a zaväzuje sa chrániť ich súkromie a zaobchádzať s ich údajmi zodpovedne. Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia Žiakov (prípadne ich zákonných zástupcov) sú podrobne a zrozumiteľným spôsobom upravené v Podmienkach ochrany osobných údajov.

10.3. Pre základné porozumenie poskytovaniu osobných údajov v súvislosti s účasťou v Projekte tieto Zmluvné podmienky v nasledujúcich ustanoveniach popisujú, v akom rozsahu a akým spôsobom bude Digitálna koalícia v Projekte osobné údaje zbierať a používať.
Článok 11
Rozsah a spôsob spracovania osobných údajov
11.1. Projekt nie je prístupný komukoľvek ale len Žiakom spĺňajúcim potrebné kritériá. Najskôr je preto potrebné zistiť, či žiak, ktorý má o účasť v Projekte záujem, spĺňa tieto kritériá.

11.2. Aby bola Digitálna koalícia schopná overiť, či je žiadajúci žiak oprávnený na účasť v Projekte, potrebuje pri registrácii získať údaje o žiadajúcom žiakovi. Ak je žiadajúci žiak neplnoletý a úkony súvisiace s účasťou na Projekte za neho vykonáva jeho zákonný zástupca, potrebuje Digitálna koalícia získať aj údaje o zákonnom zástupcovi žiadajúceho žiaka.

11.3. Údaje, ktoré Digitálna koalícia pri registrácii potrebuje získať
a) o žiadajúcom žiakovi pozostávajú z mena a priezviska a dátumu narodenia;
b) o zákonnom zástupcovi pozostávajú z mena a priezviska a jeho kontaktných údajov, teda telefónneho čísla a e‑mailovej adresy;
c) ak je zákonným zástupcom žiadajúceho žiaka právnická osoba, jej údaje pozostávajú z jej názvu, sídla, identifikačného čísla a z údajov osoby konajúcej v jej mene. Údaje konajúcej osoby pozostávajú z mena a priezviska, čísla občianskeho a kontaktných údajov, teda telefónneho čísla a e‑mailovej adresy.

11.4. Digitálna koalícia následne zabezpečí overenie údajov získaných o žiadajúcom žiakovi (resp. jeho zákonnom zástupcovi) v súvislosti s požiadavkami Projektu.

11.5. Bez poskytnutia údajov zadaných v registračnom formulári a bez ich následného overenia nie je možné žiadajúceho žiaka zaradiť medzi oprávnených účastníkov Projektu.

11.6. Ak je Žiak zaradený v Databáze, môže sa zúčastniť Zdravotnej prehliadky na základe unikátneho kódu, ktorým sa Žiak (resp. jeho zákonný zástupca) preukáže na mieste konania Zdravotnej prehliadky.

11.7. Ak Žiak nie je plnoletý, osoba poverená Digitálnou koalíciou overí osobné údaje Žiaka a jeho zákonného zástupcu podľa ich identifikačných dokladov.

11.8. Po overení osobných údajov sa Žiak môže zúčastniť Zdravotnej prehliadky.

11.9. Osobné údaje Žiaka (a zákonného zástupcu) pri Zdravotnej prehliadke spracúvajú prítomní zdravotnícki pracovníci a Digitálna koalícia k nim nemá prístup.

11.10. Ak na to Žiak (resp. zákonný zástupca) poskytne súhlas, bude mať Digitálna koalícia prístup k anonymizovaným dátam zo Zdravotnej prehliadky. To znamená, že bude mať prístup k výsledkom vyšetrení, avšak nebude ich možné stotožniť s konkrétnou osobou. Rovnako na základe súhlasu budú mať na základe unikátneho kódu Žiaka prístup k výstupu zo zdravotnej prehliadky aj lekári, ktorí prehliadku vykonali, a to po dobu 24 hodín.