Podmienky Ochrany Osobných Údajov

KTO SME?

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava‑Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (Digitálna koalícia).
Podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) vám ako dotknutej osobe týmto Digitálna koalícia ako prevádzkovateľ poskytuje informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Je potrebné, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili, aby ste týmto informáciám porozumeli a to najneskôr pri získavaní vašich osobných údajov.

Cieľom Digitálnej koalície je dosiahnuť, aby vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií bolo aktuálne, efektívne a poskytovalo každému občanovi Slovenskej republiky príležitosť rozvíjať v priebehu celého života vlastné digitálne zručnosti tak, aby bol úspešný na trhu práce a bol schopný využívať digitálne technológie na zabezpečenie spokojného života.

Digitálna koalícia realizuje pilotný projekt Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024 (Projekt). Projekt Digitálna koalícia realizuje v partnerstve s garantom Projektu, Slovenskou spoločnosťou primárnej pediatrickej starostlivosti a Medzinárodnou asociáciou lekárov a zdravotníkov na Slovensku. Cieľom projektu je zabezpečiť bezplatné zdravotné prehliadky pre žiakov z Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov, ktorí začnú študovať na Slovensku v školskom roku 2024/2025 (Zdravotná prehliadka). Účelom zdravotných prehliadok je kontrola zdravotného stavu žiakov v súvislosti s predpokladanou povinnou školskou dochádzkou od 1. septembra 2024 a ich nástupom do školského kolektívu.

Prijímateľmi Projektu budú deti a mladiství zo špecifickej (nižšie špecifikovanej) cieľovej skupiny (Žiaci). Účasť na Zdravotných prehliadkach bude umožnená Žiakom a mladistvým, ktorí (i) spĺňajú kritériá účasti na Projekte a (ii) splnenie týchto kritérií bude overené verifikáciou údajov zadaných pri registrácii. Bez overenia cieľovej skupiny užívateľov nemôže Digitálna koalícia potvrdiť zaradenie žiadajúceho Žiaka medzi oprávnených účastníkov Projektu. Na základe tohto oprávnenia prevádzkovateľ požaduje nevyhnutné osobné údaje od žiadajúcich Žiakov a títo sú svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu povinní poskytnúť, v opačnom prípade ich nebude možné zaradiť do databázy oprávnených príjemcov (Žiakov).

TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame v rámci našej činnosti a preto sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie a so všetkými informáciami, ktoré o vás zhromažďujeme a uchovávame, budeme zaobchádzať zodpovedne.

Oboznámením sa s týmito informáciami beriete na vedomie, že môžeme vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a prípadne ich poskytovať ďalším orgánom verejnej správy, ako aj tretím osobám v ďalej popísanom rozsahu a popísaným spôsobom.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, prečo a akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsobom vaše osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a aké sú vaše ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, rodné číslo, dátum narodenia, informácia o príjme, a pod.

Vaše údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, e-mailom, telefonicky na nasledovných kontaktných údajoch:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava‑Ružinov
Slovenská republika

E‑mail: gdpr@digitalnakoalicia.sk

Kontaktná na zodpovednú osobu:gdpr@digitalnakoalicia.sk

V záujme posilnenia záruky a právnej garancie vašich práv a slobôd pri spracúvaní vašich osobných údajov sme poverili zodpovednú osobu, dohľadom nad zákonnosťou spracúvania vašich osobných údajov.
Zodpovedná osoba je vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky či prípadné žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie vašich práv. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenej e‑mailovej adrese, alebo písomne; písomnú správu vždy označte „k rukám zodpovednej osoby“.

OCHRANA OSÔB MLADŠÍCH AKO 16 ROKOV

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje o sebe alebo zákonných zástupcoch, svojich zákonných zástupcov o udelenie súhlasu. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám vaše osobné údaje poskytnúť.

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV O VÁS SPRACÚVAME?

V súvislosti s vašou participáciou na Projekte spracúvame osobné údaje o nasledovných kategóriách dotknutých osôb:
 • Žiaci a mladiství z Ukrajiny ako cieľová skupina Projektu / oprávnení príjemcovia Projektu,
 • zákonný zástupca / zákonní zástupcovia Žiaka.

Medzi cieľové skupiny Projektu zaraďujeme Žiakov a mladistvých z Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov, ktorí nemajú pediatra na Slovensku a ktorí za posledné dva roky neabsolvovali zdravotnú prehliadku alebo prvýkrát nastupujú do školského kolektívu na Slovensku.

V súvislosti s vašou účasťou na Projekte spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:
 • identifikačné údaje žiakov: meno, priezvisko a dátum narodenia;
 • identifikačné a kontaktné údaje zákonných zástupcov: a to najmä meno, priezvisko, telefónne číslo a e‑mailovú adresu; ak je zákonným zástupcom žiaka právnická osoba, spracúvame údaje v rovnakom rozsahu aj o štatutárnych zástupcoch tejto právnickej osoby, ako aj identifikačné údaje tejto právnickej osoby pozostávajúce z jej názvu, sídla, identifikačného čísla a údajov o osobách oprávnených konať za túto právnickú osobu;
 • informácie o zdraví Žiaka: výstup údajov zo Zdravotnej prehliadky, ak na to Žiak (resp. jeho zákonný zástupca) udelí súhlas; nejde o komplexné výsledky vyšetrenia ani závery lekára, nejde teda o údaje, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie;
 • akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám o sebe poskytnete;
 • údaj o účasti alebo neúčasti na Zdravotnej prehliadke.

Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov (údaje o zdraví) podľa ustanovení Článku 9 GDPR.

AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe. Spracúvanie sa vykonáva v informačnom systéme prevádzkovateľa.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame priamo od vás, pokiaľ v tomto dokumente ďalej nie je výslovne uvedené inak.

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:
 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);
 • na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Vaše osobné údaje ste povinní poskytnúť, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Taktiež ste povinní poskytnúť osobné údaje v prípadoch, kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi vami a prevádzkovateľom.

Poskytnutie vašich osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť vašu účasť na Projekte, uzatvorenie zmluvy s vami, prípadne jej plnenie.

Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas (napr. súhlas na spracúvanie údajov o zdraví alebo súhlas na marketingové a propagačné účely), udelenie súhlasu je dobrovoľné. V prípade, že spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov založenom na tomto základe vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme (čl. 21 GDPR). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše údaje budeme spracúvať na nasledovné účely a budeme ich uchovávať uvedenú dobu:

ÚČEL:
REGISTRÁCIA DO PROJEKTU
(účasť na Projekte, teda zasielanie a spracovanie žiadostí o registráciu).

BLIŽŠÍ POPIS:
Údaje o vás ako o záujemcovi o účasť na Projekte spracúvame za účelom:
 • prijatia žiadosti o registráciu do Projektu,
 • vyhodnotenia žiadosti o registráciu do Projektu,
 • vášho zaradenia do Projektu, uzavretia zmluvy o účasti na Projekte,
 • kontroly plnenia podmienok Projektu,
 • poskytovania súčinnosti Digitálnej koalícii.

Aké osobné údaje budú na tento účel spracúvané do veľkej miery závisí od toho, aké osobné údaje vy sami sprístupníte na stránke alebo počas vzájomnej komunikácie.

PRÁVNY ZÁKLAD:
Predzmluvné vzťahy / zmluvný vzťah.

DOBA UCHOVÁVANIA:
10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.
ÚČEL:
VYTVÁRANIE ŠTATISTICKÝCH SPRÁV
(vytváranie štatistických správ pre ďalšiu analýzu Digitálnou koalíciou a jej partnermi s cieľom zefektívniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiakom a študentom).

BLIŽŠÍ POPIS:
Niektoré údaje týkajúce sa vašej účasti v Projekte a vášho zdravia (výstup údajov zo Zdravotnej prehliadky).
Nejde o komplexné výsledky vyšetrenia ani závery lekára, nejde teda o údaje, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie;
tieto údaje môžu byť poskytnuté aj lekárom, ktorí vykonávali zdravotnú prehliadku, a to za účelom poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti, vždy len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý nebude prekračovať rozsah údajov, ktoré majú lekári k dispozícii v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Tieto údaje spracúvame výhradne na základe vášho súhlasu a budeme ich uchovávať za účelom vytvorenia štatistických správ, ktorých cieľom bude zlepšenie a zefektívnenie zdravotnej starostlivosti žiakov a študentov, a to najmä v súvislosti s ich vzdelávaním.
Údaje o vašom zdraví, teda výstup údajov zo Zdravotnej prehliadky budú spracúvané v anonymizovanej podobe a pri spracúvaní týchto údajov budeme dodržiavať prísne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zásady minimalizácie údajov.

Takéto spracúvanie získaných údajov je v súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 1 písm. a), b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR).

PRÁVNY ZÁKLAD:
Váš predchádzajúci súhlas.

DOBA UCHOVÁVANIA:
3 roky od udelenia súhlasu.
ÚČEL:
KLIENTSKÁ PODPORA
(odpovedanie na vaše žiadosti a dopyty)

BLIŽŠÍ POPIS:
Môžete nás kontaktovať na našej e mailovej adrese klientskej podpory. Vaše osobné údaje (ak nám ich poskytnete) sú spracúvané pre účel zodpovedania otázok a vybavenia požiadaviek, napr. ak nastal technický problém pri spracovaní vašej žiadosti, ak ste neboli zaradení medzi oprávnených záujemcov, v prípade potreby zmeny údajov, a pod.

Ak sa otázka či požiadavka týka existujúcej žiadosti/uzavretej zmluvy, právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah vyplývajúci z podanej žiadosti.

V opačnom prípade je právnym základom oprávnený záujem a doba uchovávania je kratšia.

PRÁVNY ZÁKLAD:
Zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem (na poskytovaní kvalitnej klientskej podpory a riešení prípadných sťažností).

DOBA UCHOVÁVANIA:
10 rokov od ukončenia zmluvy alebo 1 rok od vykonaného kontaktu v prípade oprávneného záujmu (ak s nami následne uzavriete zmluvu, údaj bude uchovávaný rovnako ako v prípade, ak je základom zmluva).
ÚČEL:
MARKETINGOVÉ A PROPAGAČNÉ ÚČELY

BLIŽŠÍ POPIS:
Za účelom informovania posielame účastníkom Projektu občasné e maily o ďalších našich projektoch, výzvach, akciách, kurzoch, podujatiach, novinkách alebo zaujímavých ponukách, ktorých cieľom je najmä zvyšovanie digitálnej gramotnosti obyvateľstva.

PRÁVNY ZÁKLAD:
Váš predchádzajúci súhlas.

DOBA UCHOVÁVANIA:
3 roky od udelenia súhlasu.
ÚČEL:
PREUKAZOVANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV
(v prípade súdnych, správnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi).

BLIŽŠÍ POPIS:
Vaše údaje môžeme spracovávať aj v prípade uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov v prípade súdnych, správnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi.

PRÁVNY ZÁKLAD:
Predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvných povinností – zlúčený účel.

DOBA UCHOVÁVANIA:
Po dobu trvania prípadnej premlčacej doby, max. 10 rokov.
ÚČEL:
VYBAVOVANIE AGENDY PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

BLIŽŠÍ POPIS:
Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj za účelom vybavovania agendy práv dotknutých osôb, ak sa na nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD:
Plnenie zákonných povinností.

DOBA UCHOVÁVANIA:
10 rokov od vybavenia žiadosti.

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pri výkone našej činnosti a realizácii Projektu od vás požadujeme osobné údaje, ktoré spracúvame za rôznymi účelmi a spracúvanie vykonávame na rôznych právnych základoch.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči vám uplatňovať (napr. vaše údaje sme povinný poskytnúť kontrolným orgánom pri vykonávaní finančnej kontroly použitia prostriedkov poskytnutých z nenávratného finančného príspevku).


Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môže to viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s nami.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo ustanovení článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov, a teda využívame na spracúvanie vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje za podmienok určených v tomto dokumente.

KTO OKREM DIGITÁLNEJ KOALÍCIE MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s preverenými a zmluvne zaviazanými externými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Digitálnu koalíciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné systémy, poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly, a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.
V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:
 • poskytovatelia poštových a doručovacích služieb;
 • externí dodávatelia programátorských prác a správy systému;
 • spoločnosti, ktoré sú externými dodávateľmi účtovných, auditných alebo personalistických služieb;
 • poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností;
 • externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori;
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR;
 • spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva;
 • poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra;
 • poskytovatelia cloudových služieb.
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov, ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a Vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.

Štatistické údaje o vašom zdraví, teda výstup údajov zo Zdravotnej prehliadky v anonymizovanej podobe môžeme poskytnúť aj partnerom Projektu, teda Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medzinárodnej asociácii lekárov a zdravotníkov na Slovensku a Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, a to za účelom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Výstup údajov zo Zdravotnej prehliadky môžeme na základe vášho súhlasu poskytnúť aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (lekárom), ktorí sú zmluvnými partnermi Digitálnej koalície a podieľajú sa na realizácii Projektu, avšak len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý nebude prekračovať rozsah údajov, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS, VRÁTANE PROFILOVANIA?

Nie, nedochádza.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Nie, nedochádza.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie]
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie vašich údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nemusíme vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Môže sa napr. jednať o situácie, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú nepresné alebo že vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať
Ak sa spracúvanie zakladá na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, okrem situácie, ak (i) preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

Právo odvolať súhlas
Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Ak v konkrétnych prípadoch spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

PODNETY OHĽADOM POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj e‑mailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu nášho) alebo vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

Ak Digitálna koalícia nebude príslušná na posúdenie vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia vašej žiadosti spojenej s výkonom vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. Ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e‑mailu.

Táto verzia Podmienok ochrany údajov bola vydaná dňa 10. mája 2024.