УМОВИ ДОГОВОРУ

про участь дітей та підлітків у проекті «Перевірка здоров'я українських дітей» 2024

УМОВИ ДОГОВОРУ

про участь дітей та підлітків у проекті «Перевірка здоров'я українських дітей» 2024
ПРЕАМБУЛА
A Національна коаліція цифрових навичок та професій Словацької Республіки є об'єднанням юридичних осіб за інтересами з юридичною адресою: Млинські ниви 18890/5, 82109 Братислава Ружинов, Словацька Республіка, ідентифікаційний номер: 52 828 123, зареєстрована в Реєстрі об'єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави за реєстраційним номером OU-BA-OVVS1-2019/140232 (далі - Цифрова коаліція), реалізує пілотний проект "Медичний огляд для дітей з України 2024" (далі - Проект).

B Цифрова коаліція реалізує проект у партнерстві з гарантом проекту, Словацьким товариством первинної педіатричної допомоги та Міжнародною асоціацією лікарів і медичних працівників у Словаччині.

C Метою проекту є проведення безкоштовних медичних оглядів для учнів з України віком від 6 до 18 років, які не мають педіатра в Словаччині і не проходили медичний огляд протягом останніх двох років або які розпочнуть навчання в Словаччині у 2024/2025 навчальному році (далі - Медогляд). Метою Медогляду є перевірка стану здоров'я учнів у зв'язку з очікуваним обов'язковим відвідуванням школи з 1 вересня 2024 року та їх входженням до шкільного колективу.

D Оскільки проект спрямований на проведення медичних оглядів учнів з України перед вступом до школи в Словацькій Республіці, вигодоодержувачами проекту будуть діти та підлітки з цієї цільової групи, яка більш детально описана в даних Умовах договору (Учні).

E Оскільки включення Учнів до числа осіб, які мають право на отримання Медичного огляду в рамках Проекту, та подальше надання Медичного огляду є складним процесом, саме ці Умови договору (далі – Умови) регулюють взаємні права та обов'язки, що виникають між Цифровою коаліцією та окремими Учнями (далі - Сторони) в ході цього процесу.

ЧАСТИНА ПЕРША
Вступні положення

Стаття 1:
Предмет договору
1.1. Ці Умови договору доповнюють договірні відносини, а саме Договір про участь учня в проекті "Перевірка здоров'я дітей України - 2024" (далі - Договір), який укладається між Цифровою коаліцією та учнем шляхом реєстрації на порталі www.ukrajinskyziak.sk. Реєстрація є першим кроком для включення Учня до числа претендентів на участь у Проекті "Медичний огляд для дітей з України 2024".
Стаття 2:
Чинність Умов договору
2.1. Умови набувають чинності з 10 травня 2024 року.
Стаття 3:
Контактна інформація Цифрової коаліції
3.1. Ви можете зв'язатися з Цифровою коаліцією поштою або електронною поштою.
Адреса: The Spot, Bottova 7939/2A, 811 09 Братислава, Словацька Республіка
Адреса електронної пошти: info@ukrajinskyziak.sk
Стаття 4
Договір
4.1. Пройшовши реєстрацію на сайті www.ukrajinskyziak.sk з метою участі в Медогляді, між Учнем та Цифровою коаліцією укладається Договір. Якщо Учень є неповнолітнім, його інтереси має представляти законний представник або особа, уповноважена довіреністю представляти інтереси Учня при подачі заявки на участь у Проекті (для простоти, така уповноважена особа надалі також буде називатися законним представником).

4.2. Предметом Договору є зобов'язання Учня (або його законного представника) у разі зацікавленості в участі у Проекті (в тому числі у проходженні медичного огляду) діяти в порядку, передбаченому цими Умовами, та надати Цифровій коаліції всю необхідну інформацію, зазначену в Умовах.

4.3. Якщо Учень виконує умови участі в Проекті, викладені в Умовах, і можливості Проекту не вичерпані, Цифрова коаліція зобов'язується допустити Учня до участі в Проекті. (в т.ч. Медогляд) та зобов’язується обробляти дані, надані Учнем (або його законним представником), відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних.

4.4. Термін дії Договору закінчується 31 липня 2024 року і припиняється незалежно від того, чи пройде Учень медичний огляд.

4.5. Учень (або його законний представник) може відмовитися від цього Договору з будь-якої причини до моменту проходження Медичного огляду, надіславши електронне повідомлення на електронну адресу Цифрової коаліції, отримання якого Цифрова коаліція невідкладно підтвердить Учневі (або його законному представнику) у той самий спосіб, або надіславши письмову заяву про відмову від Договору на адресу Цифрової коаліції. При відмові від Договору Учень (або його законний представник) повинен вказати свої ідентифікаційні дані (або ідентифікаційні дані Учня).

4.6. Відкликання вступає в силу після доставки на адресу Цифрової коаліції або після закінчення терміну, встановленого для отримання відправлення на пошті.

4.7. Якщо учень-заявник не відповідає умовам участі у Проекті відповідно до положень пункту 7.5 статті 7 Умов, Договір розривається з моменту отримання електронного повідомлення на адресу учня-заявника (або його законного представника) про те, що учня-заявника не було включено до бази даних осіб, які мають право на участь у Проекті.

ЧАСТИНА ДРУГА
Základné informácie

Стаття 5
Основна інформація про Проект
5.1. Проект полягає у проведенні безкоштовних медичних оглядів для учнів з цільових груп. В рамках проекту загалом буде охоплено 720 учнів, з яких 400 у Братиславі та 320 у Кошицях, у період з 1 червня 2024 року по 12 липня 2024 року.

5.2. Учасниками проекту можуть бути учні, (i) віком від 6 до 18 років, (ii) не мають педіатра в Словаччині, і (ii) не проходили медичний огляд протягом останніх двох років або вперше вступають до шкільного колективу в Словаччині, і (iii) зареєструвалися до того, як можливості проекту будуть вичерпані.

5.3. Якщо учень-заявник є неповнолітній, його законний представник здійснює всі дії, необхідні для його участі в Проекті, до досягнення ним/нею вісімнадцятирічного віку, тобто його вісімнадцятого (18) дня народження.
Стаття 6
Основні дані про Медогляд
6.1. Медичний огляд буде проводитися медичними працівниками, гарантія професійного аспекту проекту буде забезпечена у співпраці зі Словацьким товариством первинної педіатричної допомоги Словацького медичного товариства, Міжнародною асоціацією лікарів і медичних працівників у Словаччині та Дитячою університетською лікарнею в Кошице.

6.2. Медогляд включає в себе наступні обстеження:
 • фізичний огляд учня (зріст, вага);
 • контроль постави;
 • перевірка інформації про щеплення;
 • аускультація легень;
 • вимірювання температури тіла;
 • вимірювання сатурації крові та пульсу;
 • вимірювання кров'яного тиску;
 • огляд зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки;
 • електрокардіографічне обстеження;
 • перевірка слуху - аудіограма;
 • перевірка гостроти зору (виконується за допомогою літер латинського алфавіту);
 • хімічне дослідження сечі.

6.3. Медичний огляд буде проводитися відповідно до Закону № 576/2004 Зб. законів "Про охорону здоров'я, послуги, пов'язані з наданням медичної допомоги, та про внесення змін і доповнень до деяких законів" (Закон "Про охорону здоров'я").

6.4. Якщо це можливо відповідно до Закону про охорону здоров'я (або іншого законодавства), оглядаючий лікар укладе з Учнем договір про медичне обслуговування, а результати медичного огляду, включаючи повні результати обстеження та висновки лікаря, будуть частиною медичної документації Учня.

6.5. Кожному учневі, який є придатним за станом здоров'я, оглядаючий лікар видасть довідку про стан здоров'я, необхідну для вступу до початкової або середньої школи в Словацькій Республіці.

6.6. Цифрова коаліція надаватиме адміністративну та організаційну підтримку для проведення Медогляду і не матиме доступу до медичної документації Учня. Цифрова коаліція може мати доступ до медичних даних Учня лише в знеособленому вигляді та лише на підставі згоди, наданої Учнем (або його законним представником).

6.7. Цим Учень (або його законний представник) надає Цифровій коаліції згоду на обробку персональних даних особливої категорії, а саме певних даних про стан здоров'я у вигляді знеособлених результатів медичного обстеження відповідно до положень статті 9 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних, який скасовує Директиву 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), що підтверджується окремою заявою та підписом. Ці дані не є вичерпними результатами обстеження або висновками лікаря, і ці дані не є окремою частиною медичної документації. Ці дані будуть анонімними і не будуть ідентифіковані з особою учня. Цифрова коаліція оброблятиме ці анонімні дані з метою створення статистичних звітів, спрямованих на покращення якості послуг з охорони здоров'я, і може надавати ці дані іншим особам.

ЧАСТИНА ТРЕТЯ
Участь у проекті

Стаття 7
Реєстрація
7.1. Першим кроком, що веде до виконання умови участі в Проекті, є реєстрація Учня на порталі www.ukrajinskyziak.sk, яку у випадку неповнолітнього Учня здійснює його законний представник.


7.2. У реєстраційній формі потрібно:
 • вказати ідентифікаційні дані заявника, тобто ім'я, прізвище та дату народження учня;
 • надати ідентифікаційні дані принаймні одного (якщо можливо, обох) законних представників, а саме: ім'я та прізвище, адресу електронної пошти та номер телефону;
 • якщо законним представником учня, який подає заявку, є юридична особа, її назва, юридична адреса, реєстраційний номер та реквізити статутного органу, тобто ім'я та прізвище, номер народження, адреса електронної пошти та номер телефону;
 • обрати потрібне місце та час проведення перевірки здоров'я;
 • вказати правовий режим перебування учня-заявника в Словаччині, тобто інформацію про те, чи отримав учень-заявник дозвіл на тимчасове проживання після 24 лютого 2022 року або тимчасовий притулок;
 • вказати, чи має заявник договір про медичне обслуговування з лікарем загальної практики в Словаччині.

7.3. Якщо в реєстраційній формі немає вільної дати на бажаний час і місце, учень може зареєструватися з проханням внести його до списку очікування.

7.4. Після заповнення та надсилання реєстраційної форми Цифрова коаліція проведе верифікацію введених даних, тобто перевірить, чи відповідає конкретний учень-заявник умовам участі в Проекті на основі наданих даних.

7.5. Якщо конкретний учень-заявник відповідає умовам участі в Проекті, його буде внесено до бази даних відповідних заявників (далі - База даних), що дасть йому можливість взяти участь у Проекті. Учень (або його законний представник) буде поінформований про включення до Бази даних електронним листом з унікальним кодом, який він/вона згодом пред'явить під час проходження медичного огляду.

7.6. І навпаки, якщо учень-заявник не відповідає умовам участі в Проекті, він/вона не буде включений/на до Бази даних і не матиме права на участь у Проекті. Учень-заявник та/або його/її законний представник буде проінформований електронною поштою про те, що його/її не було включено до Бази даних.

7.7. Якщо учень-заявник (або його законний представник) вважає відмову у включенні до Бази даних неправильною, він/вона може звернутися до Цифрової коаліції з проханням переглянути результати перевірки. Після перегляду Цифрова коаліція може включити учня, який подав запит, до бази даних або підтвердити, що учень, який подав запит, не має права на отримання цифрової допомоги.

7.8. Цифрова коаліція повідомить заявника та/або його/її законного представника про результати перегляду попередніх результатів перевірки електронною поштою, яка також міститиме унікальний код для участі у Проекті у разі додаткового включення Учня до Бази даних.

7.9. У разі досягнення Учнем повноліття після реєстрації його законним представником та включення до Бази даних і до проходження Медогляду, його право на участь у Проекті автоматично припиняється.
Стаття 8
Медичний огляд
8.1. Учень може взяти участь у медогляді, прийшовши у вказане при реєстрації місце та час, якщо його внесено до Бази даних та йому було надано унікальний код для участі в Проекті.

8.2. Неповнолітній Учень повинен проходити Медогляд у супроводі свого законного представника.

8.3. Участь у Медогляді залежить від:
 • підтвердження унікального коду;
 • перевірки особи Учня та його законного представника за документом, що посвідчує особу (закордонним паспортом);
 • надання дозволу на проживання учня, виданого після 24 лютого 2022 року, або документа, який підтверджує, що учень отримав тимчасовий притулок у Словацькій Республіці в розумінні положень статті 29 та наступних статей Закону № 480/2002 Зб. зак. про притулок та про внесення змін і доповнень до деяких законів, зі змінами та доповненнями, з наступними змінами;
 • за можливості, пред’явлення словацької страхової картки учня та картки щеплень учня (також української);
 • надання заповненої форми з базовою інформацією про стан здоров'я присутнім медичним працівникам.

8.4. Після перевірки особи та участі в проекті Цифрової коаліції, присутній медичний працівник (лікар або медсестра) проведе Медогляд відповідно до Закону про охорону здоров'я.

8.5. Якщо результати медичного огляду показують, що Учень є придатним за станом здоров'я, лікар видає Учневі довідку про стан здоров'я, необхідну для вступу Учня до початкової або середньої школи в Словацькій Республіці.


8.6. Якщо Учень не може з'явитися на Медичний огляд у місці та в час, зазначені в реєстрації, Учень (або його законний представник) зобов'язаний скасувати реєстрацію не пізніше, ніж за 48 годин до початку Медичного огляду.
Стаття 9
Взаємодія Цифрової коаліції з Учнем
9.1. Після проходження Медичного огляду Цифрова коаліція може час від часу зв'язуватися з Учнем електронною поштою, текстовим повідомленням або телефоном на основі контактних даних, наданих при реєстрації, якщо Учень попередньо дав на це згоду.

9.2. Метою спілкування Цифрової коаліції з Учнем є покращення цифрових навичок Учня та підтримка Учня у вивченні цифрових навичок або участі в інших проектах, конкурсах чи інших заходах, що проводяться Цифровою коаліцією. Для досягнення цих цілей Цифрова коаліція може інформувати Учня про можливість взяти участь у різних проектах, конкурсах або інших заходах.

9.3. Учень також може звернутися до Цифрової коаліції за інформацією, порадою чи іншою допомогою у зв'язку з Проектом або у зв'язку з будь-яким проектом, конкурсом чи іншою пов'язаною з ним діяльністю, про яку він був повідомлений.

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА
Надання та захист персональних даних

Стаття 10
Надання персональних даних
10.1. Для участі у Проекті Учень (або його законний представник) повинен надати Цифровій коаліції певні персональні дані. Надання персональних даних є умовою участі у Проекті.

10.2. Цифрова коаліція поважає приватність усіх осіб, чиї дані вона обробляє, і зобов'язується захищати їхню приватність та відповідально ставитися до їхніх даних. Умови захисту персональних даних та приватності Учнів (або їхніх законних представників) детально та чітко викладені в Політиці конфіденційності.

10.3. Для базового розуміння надання персональних даних у зв'язку з участю в Проекті, ці Умови описуються в наступних положеннях, в якому обсязі та яким чином Цифрова коаліція збиратиме та використовуватиме персональні дані в рамках Проекту.
Стаття 11
Обсяг та спосіб обробки персональних даних
11.1. Проект відкритий не для всіх, а лише для учнів, які відповідають необхідним критеріям. Тому спочатку необхідно визначити, чи відповідає учень, зацікавлений в участі в проекті, цим критеріям.

11.2. Для того, щоб Цифрова коаліція могла перевірити, чи має право учень-заявник на участь у Проекті, їй необхідно отримати дані учня-заявника під час реєстрації. Якщо учень-заявник є неповнолітнім і дії, пов'язані з участю в Проекті, здійснюються від його/її імені його/її законним представником, Цифровій коаліції також необхідно отримати дані законного представника учня-заявника.

11.3. Інформація, яку Цифровій коаліції необхідно зібрати при реєстрації
 • про учня, який подає запит, складається з імені, прізвища та дати народження;
 • ім'я та прізвище законного представника, а також його/її контактні дані, тобто номер телефону та адресу електронної пошти;
 • якщо законним представником учня-заявника є юридична особа, її дані повинні складатися з назви, юридичної адреси, ідентифікаційного номера та даних особи, яка діє від її імені. Дані особи, яка діє від імені, повинні складатися з імені та прізвища, ідентифікаційного номера та контактних даних, тобто номера телефону та адреси електронної пошти.

11.4. Після цього Цифрова коаліція забезпечить перевірку отриманих даних про учня (або його законного представника), який подав запит, на відповідність вимогам Проекту.

11.5. Без надання даних, внесених в реєстраційну форму, і без їх подальшої перевірки, включення учня-заявника до числа учасників Проекту є неможливим.

11.6. Якщо Учень внесений до Бази даних, він може взяти участь у Медогляді на основі унікального коду, який Учень (або його законний представник) пред'являє в місці проведення Медогляду.

11.7. Якщо Учень не досяг повноліття, особа, уповноважена Цифровою коаліцією, перевіряє персональні дані Учня та його законного представника відповідно до їхніх документів, що посвідчують особу.

11.8. Після перевірки персональних даних Учень може взяти участь у Медогляді.

11.9. Персональні дані учня (та законного представника) під час медичного огляду обробляються присутніми медичними працівниками, і Цифрова коаліція не має до них доступу.

11.10. Якщо учень (або законний опікун) надасть згоду, Цифрова коаліція отримає доступ до анонімних даних про стан здоров'я. Це означає, що вона матиме доступ до результатів обстежень, але не зможе ідентифікувати їх з конкретною особою. Так само, на підставі згоди, лікарі, які проводили медичний огляд, матимуть доступ до результатів медичного огляду протягом 24 годин на основі унікального коду учня.