POTVRDENIE DOHODY
o zmene zmluvy

POTVRDENIE DOHODY
o zmene zmluvy

1 Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (Digitálna koalícia) realizuje národný projekt Digitálny žiak pre žiakov SR (Digitálny žiak) a tiež projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (Ukrajinský žiak).

2 [Meno a priezvisko], narodená/narodený [·], trvale bytom [adresa] (Žiak), prostredníctvom svojho zástupcu [Meno a priezvisko], narodená/narodený [·], trvale bytom [adresa] sa dňa [·] registroval do projektu Digitálny žiak, čím s Digitálnou koalíciou uzavrel Zmluvu o participácii žiaka na projekte Digitálneho príspevku pre žiakov SR (Zmluva).

3 Výsledkom overenia údajov Žiaka bolo zistenie, že Žiak nespĺňa podmienky poskytnutia Digitálneho príspevku, čo Digitálna koalícia oznámila Žiakovi. Zo vzájomnej komunikácie vyplynulo, že Žiak má záujem o účasť v projekte Ukrajinský žiak.

4 Digitálna koalícia a Žiak sa preto dohodli na zmene niektorých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, a to nasledovne:
a) registrácia Žiaka do projektu Digitálny žiak sa zároveň považuje za registráciu do projektu Ukrajinský žiak;
b) súčasťou Zmluvy sa stali aj Zmluvné podmienky participácie žiakov na projekte Ukrajinský žiak;
c) Žiak poskytol Digitálnej koalícii súhlas so spracovaním osobných údajov na účely overenia splnenia podmienok cieľovej skupiny projektu Ukrajinský žiak vo verejných registroch v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov projektu Ukrajinský žiak, s ktorými sa predtým oboznámil.

5 Digitálna koalícia a Žiak pre účely evidencie potvrdzujú, že sa dňa [·] dohodli na zmene Zmluvy vo vyššie uvedenom rozsahu. Digitálna koalícia dohodu o zmenu Zmluvy potvrdzuje zaslaním e‑mailu Žiakovi s unikátnym odkazom na text Potvrdenia dohody o zmene Zmluvy so zaškrtávacím políčkom o potvrdení dohody o zmene Zmluvy Žiakom.

6 Žiak dohodu o zmene Zmluvy potvrdí zaškrtnutím zaškrtávacieho políčka pod textom Potvrdenia dohody o zmene Zmluvy a kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.
POTVRDENIE DOHODY
o zmene zmluvy

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (Digitálna koalícia) realizuje národný projekt Digitálny žiak pre žiakov SR (Digitálny žiak) a tiež projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (Ukrajinský žiak).

(v latinke, ako v zahraničnom pase)
(v latinke, ako v zahraničnom pase)
(Žiak), prostredníctvom svojho zástupcu
(v latinke, ako v zahraničnom pase)
(v latinke, ako v zahraničnom pase)
registroval do projektu Digitálny žiak, čím s Digitálnou koalíciou uzavrel Zmluvu o participácii žiaka na projekte Digitálneho príspevku pre žiakov SR (Zmluva).
3 Výsledkom overenia údajov Žiaka bolo zistenie, že Žiak nespĺňa podmienky poskytnutia Digitálneho príspevku, čo Digitálna koalícia oznámila Žiakovi. Zo vzájomnej komunikácie vyplynulo, že Žiak má záujem o účasť v projekte Ukrajinský žiak.

4 Digitálna koalícia a Žiak sa preto dohodli na zmene niektorých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, a to nasledovne:
a) registrácia Žiaka do projektu Digitálny žiak sa zároveň považuje za registráciu do projektu Ukrajinský žiak;
b) súčasťou Zmluvy sa stali aj Zmluvné podmienky participácie žiakov na projekte Ukrajinský žiak;
c) Žiak poskytol Digitálnej koalícii súhlas so spracovaním osobných údajov na účely overenia splnenia podmienok cieľovej skupiny projektu Ukrajinský žiak vo verejných registroch v súlade s Podmienkami ochrany osobných údajov projektu Ukrajinský žiak, s ktorými sa predtým oboznámil.

5 Digitálna koalícia a Žiak pre účely evidencie potvrdzujú,
dohodli na zmene Zmluvy vo vyššie uvedenom rozsahu. Digitálna koalícia dohodu o zmenu Zmluvy potvrdzuje zaslaním e‑mailu Žiakovi s unikátnym odkazom na text Potvrdenia dohody o zmene Zmluvy so zaškrtávacím políčkom o potvrdení dohody o zmene Zmluvy Žiakom.


6 Žiak dohodu o zmene Zmluvy potvrdí zaškrtnutím zaškrtávacieho políčka pod textom Potvrdenia dohody o zmene Zmluvy a kliknutím na tlačidlo „Odoslať“.