ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNEHO PRÍSPEVKU

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЦИФРОВОЇ ДОПОМОГИ

ďalej označovaná len ako „Zmluva“ je uzavretá [dátum] medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

(1) Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava, e‑mail: office@digitalnakoalicia.sk, IBAN: SK12 1100 0000 0029 4114 8540, v mene ktorej koná Ing. Mário Lelovský, predseda
(ďalej len „Digitálna koalícia“)

a
(1) [Meno a priezvisko žiaka], dátum narodenia: [∙], trvale bytom: [∙], zastúpená/zastúpený [meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko; ak je zákonným zástupcom právnická osoba, tak (názov, sídlo, IČO), za ktorú koná meno a priezvisko, funkcia, dátum narodenia a trvalé bydlisko, ak je žiak plnoletý, údaje o zákonnom zástupcovi sa nevypĺňajú]
(ďalej len „Žiak“; Digitálna koalícia a Žiak sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Strany“ a jednotlivo ako „Strana“).
uzavretá najmä podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964, Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov a tiež v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platných právnych aktov Európskej únie s nasledovným obsahom:

надалі іменований лише як „Договір“, укладений [дата] між наступними договірними сторонами:


(1) Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки, об’єднання юридичних осіб за інтересами, з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava – Ružinov, ідентифікаційний номер: 52 828 123, зареєстроване в Реєстрі об’єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави, e‑mail: office@digitalnakoalicia.sk, IBAN: SK12 1100 0000 0029 4114 8540, від імені якої діє Інж. Маріо Леловски, голова

(далі лише „Цифрова коаліція“)

та

(1) [Ім’я та прізвище учня], дата народження: [∙], постій-не місце проживання: [∙], представлений/представ-лена [ім’я та прізвище, дата народження та постійне місце проживання; якщо законним представником є ​​юридична особа, то (найменування, юридична адреса, ідентифікаційний номер), від імені якої діє ім’я та прізвище, посада, дата народження та постійне місцепроживання, якщоучень повнолітній, дані про законного представника не заповнюються]

(надалі іменується лише як «Учень»; Цифрова коаліція та Учень далі спільно іменуються як «Сторони» та окремо як «Сторона»).

укладений зокрема відповідно до положень § 51 Закону № 40/1964 Цивільного кодексу, в редакції пізніших нормативних актів, а також згідно з поло-женнями чинних правових норм Словацької Республіки та чинних правових актів Європейського Союзу з наступним змістом:

PREAMBULA

ПРЕАМБУЛА

1. Digitálna koalícia realizuje národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (ďalej len „Digitálny príspevok“). Digitálny príspevok je financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a má podporiť rozvoj digitálnych zručností žiakov prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia.
1. Žiak má záujem využiť Digitálny príspevok a za účelom získania Digitálneho príspevku sa registroval do projektu Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (ďalej len „Ukrajinský žiak).
2. Digitálna koalícia overila, že Žiak spĺňa podmienky poskytnutia Digitálneho príspevku a v súlade s podmienkami projektu Ukrajinský žiak mu za podmienok uvedených v Zmluve ako oprávnenému príjemcovi poskytne Digitálny príspevok.
3. Žiak má záujem využiť Digitálny príspevok na zakúpenie digitálneho zariadenia a používať ho v súlade s účelom projektu Ukrajinský žiak a s podmienkami stanovenými v Zmluve.
4. Berúc do uvahy vyššie uvedené sa Strany dohodli na nasledovných zmluvných podmienkach.


1. Цифрова коаліція реалізує національний проект «Цифрова допомога для учнів з України» (далі лише «Цифровадопомога»). Цифрова допомога фінансується з Європейських структурних та інвестиційних фондів і призначена підтримати розвиток цифрових навичок учнів шляхом підтримки придбання цифрового обладнання.
2. Учень зацікавлений використати Цифрову допомогу та з метою отримання Цифрової допомоги він зареєструвався до проекту«Цифрова допомога для учнів з України» (далі лише «Український учень»).
3. Цифрова коаліція перевірила, що Учень відповідає умовам надання Цифрової допомоги, і відповідно до умов проекту «Український учень» надасть йому Цифрову допомогу на умовах, визначених в Договорі, як законному одержувачу.
4. Учень зацікавлений використати Цифрову допомогу для придбання цифрового пристрою та використо-вувати його відповідно до мети проекту «Українсь-кий учень» та умов, передбачених у Договорі.
5. Беручи до уваги вищезазначене, Сторони погодили наступні договірні умови.

Článok 1

Predmet a účel Zmluvy

Стаття 1

Предмет і мета Договору

1. Predmetom Zmluvy je dohoda Strán o podmienkach poskytnutia Digitálneho príspevku, spôsobe jeho využitia a o podmienkach využívania digitálneho zariadenia zakúpeného s využitím Digitálneho príspevku.
2. Účelom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Strán súvisiacich s poskytnutím Digitálneho príspevku.

1. Предметом Договору є згода Сторін щодо умов надання Цифрової допомоги, способу її викорис-тання та умов використання цифрового пристрою, придбаного з використанням Цифрової допомоги.

2. Метою договору є регулювання взаємних прав та обов’язків Сторін, пов’язаних із наданням Цифрової допомоги.

Článok 2

Splnenie podmienok poskytnutia Digitálneho príspevku

Стаття 2

Виконання умов надання Цифрової допомоги

1. So záujmom o získanie Digitálneho príspevku sa Žiak zaregistroval do projektu Ukrajinský žiak a ukončením registrácie uzavrel s Digitálnou koalíciou Zmluvu o participácii žiaka na projekte Ukrajinský žiak a oboznámil sa so Zmluvnými podmienkami participácie na projekte Ukrajinský žiak (ďalej len „Zmluvné podmienky“) a súhlasil s ich znením.
2. Po registrácii Žiaka do projektu Ukrajinský žiak Digitálna koalícia postupom popísaným v Zmluvných podmienkach overila údaje Žiaka zadané pri registrácii. Záverom overenia údajov Žiaka bolo zistenie, že Žiak spĺňa podmienky poskytnutia Digitálneho príspevku a zaradenie Žiaka do databázy oprávnených príjemcov Digitálneho príspevku (ďalej len „Databáza“).
3. Na základe zaradenia do Databázy Žiak oslovil predajcu digitálnych zariadení, ktorý je partnerom Digitálnej koalície (ďalej len „Predajca“) s požiadavkou o uplatnenie Digitálneho príspevku.
4. Po tom, ako Predajca overil osobné údaje Žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo osoby splnomocnenej zákonným zástupcom Žiaka na zastupovanie Žiaka (ak Žiak nie je plnoletý) a Žiak si vybral digitálne zariadenie spĺňajúce podmienky uvedené v Zmluvných podmienkach a bližšie špecifikované v Protokole o sprevádzkovaní a odovzdaní Zariadenia (ďalej len „Zariadenie“), predložil Predajca Žiakovi (resp. jeho zákonnému zástupcovi alebo osobe splnomocnenej na zastupovanie Žiaka) Zmluvu, ktorá predstavuje posledný krok pri uplatnení Digitálneho príspevku.
5. Po uzavretí Zmluvy Predajca predá a odovzdá Zariadenie Žiakovi. Žiak je povinný potvrdiť sprevádzkovanie a odovzdanie Zariadenia Predajcom podpísaním Protokolu o sprevádzkovaní a odovzdaní Zariadenia.
6. Zmluva pravuje vzájomné práva a povinnosti Žiaka a Digitálnej koalície týkajúce sa účasti na projekte Ukrajinský žiak pri a po kúpe Zariadenia.

1. Із зацікавленістю в отриманні Цифрової допомоги Учень зареєструвався в проекті «Український учень» та після завершення реєстрації уклав Договір з Цифровою коаліцією про участь учня в проекті «Український учень» та ознайомився з Договірними умовами участі у проекті «Український учень» (далі лише «Договірні умови») і погодився з їх редакцією.
2. Після реєстрації Учня в проекті «Український учень» Цифрова коаліція перевірила дані Учня, внесені під час реєстрації, використовуючи процедуру, описану в Договірних умовах. Підсумком перевірки даних Учня було встановлення того, що Учень відповідає умовам надання Цифрової допомоги, та включення Учня до бази даних законних одержувачів Цифрової допомоги (далі лише «База даних» ).
3. На підставі включення до Бази даних Учень звернувся до продавця цифрових пристроїв, який є партнером Цифрової коаліції (далі лише «Продавець») із проханням про застосування Цифрової допомоги.
4. Після перевірки Продавцем персональних даних Учня та його законного представника або особи, уповнова-женої законним представником Учня представляти Учня (якщо Учень не досяг повноліття), а Учень обрав цифровий пристрій, який відповідає умовам, зазна-ченим у Договірних умовах та більш детально зазна-чених у Протоколі про початок експлуатації та пере-дачу Пристрою (далі лише «Пристрій»), Продавець надасть Учню (або його законному представнику чи особі, уповноваженій представляти Учня) Договір, що є останнім кроком у застосуванні Цифрової допомоги.
5. Після укладення Договору Продавець продасть та передасть Пристрій Учню. Учень зобов’язаний під-твердити початок експлуатації і передачу Пристрою Продавцем шляхом підписання Протоколу про початок експлуатації та передачу Пристрою.

6. Договір регулює взаємні права та обов’язки Учня та Цифрової коаліції, що стосуються участі в проекті «Український учень» під час та після придбання Пристрою.

Článok 3

Poskytnutie Digitálneho príspevku

Стаття 3

Надання Цифрової допомоги

1. Digitálna koalícia je na základe tejto Zmluvy povinná poskytnúť Žiakovi Digitálny príspevok vo forme príspevku na nákup Zariadenia.
2. Digitálny príspevok je účelovo viazaný. Žiak Digitálny príspevok prijíma a zaväzuje sa využívať Zariadenie v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve.
3. Vzhľadom na to, že oprávneným príjemcom Digitálneho príspevku je Žiak, je Zariadenie zakúpené s Digitálnym príspevkom majetkom Žiaka.
4. Jedným cieľov projektu Ukrajinský žiak je zlepšenie inklúzie a prístupu Žiaka k digitálnym technológiám a zvýšenie intenzity ich využívania pri vzdelávaní. Zariadenie teda slúži na zabezpečovanie vzdelávania Žiaka a jeho prístupu k študijnej literatúre.

1. На підставі цього Договору Цифрова коаліція зобов’язана надати Учню Цифрову допомогу у вигляді допомоги на придбання Пристрою.
2. Цифрова допомога є цільовою. Учень приймає Цифро-ву допомогу і зобов’язується використовувати Прист-рій відповідно до умов, передбачених Договором.
3. Враховуючи, що законним одержувачем Цифрової допомоги є Учень, Пристрій, придбаний за допомогою Цифрової допомоги, є власністю Учня.

4. Однією з цілей проекту «Український учень» є покращення інклюзії та доступу Учня до цифрових технологій та підвищення інтенсивності їх використання в освіті. Таким чином, пристрій служить для забезпечення навчання Учня та його доступу до навчальної літератури.

Článok 4

Podmienky využitia Zariadenia

Стаття 4

Умови використання Пристрою

1. Žiak je povinný využívať Zariadenie spôsobom, ktorý bude v súlade s účelom poskytnutia Digitálneho príspevku, a to po celú dobu existencie a funkčnosti Zariadenia.
2. Účelom poskytnutia Digitálneho príspevku je zlepšenie prístupu Žiaka k vzdelávaniu a podpora používania digitálnej techniky pri výučbe (vrátane dištančnej výučby) a podpora rozvoja digitálnych zručností Žiaka prostredníctvom nákupu Zariadenia.
3. V priamom rozpore s účelom poskytnutia Digitálneho príspevku je najmä scudzenie Zariadenia, alebo akékoľvek konanie, v ktorého dôsledku nebude Žiak môcť využívať Zariadenie; teda najmä predaj, prenájom, výpožička, darovanie, zaťaženie Zariadenia (záloh), dobrovoľné zničenie či znefunkčnenie Zariadenia, alebo umožnenie dlhodobého užívania Zariadenia inej osobe.
4. V rozpore s účelom poskytnutia Digitálneho príspevku je aj odstránenie akéhokoľvek označenia Zariadenia (samolepka) preukazujúceho, že Zariadenie bolo zaobstarané z prostriedkov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a v projekte Ukrajinský žiak.
5. Využívanie Zariadenia spôsobom, ktorý je v rozpore s účelom poskytnutia Digitálneho príspevku môže zakladať nárok Digitálnej koalície na náhradu škody a môže napĺňať znaky trestného činu (napríklad subvenčného podvodu a pod.). Využívaním Zariadenia v rozpore s účelom poskytnutia môže byť založená trestná zodpovednosť Žiaka (alebo jeho zákonného zástupcu).
6. Žiak je povinný na žiadosť Digitálnej koalície preukázať plnenie povinností a podmienok stanovených v Zmluve a prípadne umožniť Digitálnej koalícii kontrolu plnenia povinností a podmienok stanovených v Zmluve a poskytnúť jej akúkoľvek potrebnú súčinnosť.

1. Учень зобов’язаний використовувати Пристрій у спосіб, який відповідає меті надання Цифрової допомоги, протягом усього терміну існування та функціональності Пристрою.
2. Метою надання Цифрової допомоги є покращення доступу Учня до освіти та підтримка використання цифрових технологій у навчанні (включаючи дистанційне навчання), а також підтримка розвитку цифрових навичок Учня через придбання Пристрою.
3. У прямій суперечці з метою надання Цифрової до-помоги є, зокрема, відчуження Пристрою або будь-яка дія, в результаті якої Учень не зможе використо-вувати Пристрій; тобто, зокрема, продаж, оренда, позика, дарування, обтяження Пристрою (застава), добровільне знищення або виведення з ладу Пристрою або надання можливості довгострокового використання Пристрою іншій особі.
4. У суперечці з метою надання Цифрової допомоги є й видалення будь-якого маркування Пристрою (на-клейки), яке доводить, що Пристрій було закуплено за кошти Європейських інвестиційних та структурних фондів і у рамках проекту «Український учень».
5. Використання Пристрою у спосіб, який суперечить меті надання Цифрової допомоги, може становити право Цифрової коаліції на компенсацію збитків і може мати ознаки кримінального правопорушен-ня (наприклад, шахрайство з субсидіями тощо). Використання Пристрою всупереч меті надання може призвести до кримінальної відповідальності Учня (або його законного представника).
6. На вимогу Цифрової коаліції Учень зобов’язаний довести виконання зобов’язань та умов, викладених у Договорі, і, якщо це можливо, дозволити Цифровій коаліції перевірити виконання зобов’язань та умов, викладених у Договорі і надавати їй будь-яке необхідне сприяння.

Článok 5

Práva a povinnosti strán po ukončení trvania Zmluvy

Стаття 5

Права та обов'язки сторін після припинення дії Договору

1. Digitálna koalícia môže komunikovať so Žiakom prostredníctvom e‑mailovej správy, SMS správy, alebo telefonicky na základe kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii do projektu Ukrajinský žiak. Účelom komunikácie Digitálnej koalície so Žiakom bude zlepšovanie digitálnych zručností Žiaka a jeho podpora v osvojovaní si digitálnych zručností. So zámerom dosiahnuť tieto ciele môže Digitálna koalícia informovať Žiaka o možnosti zapojenia sa do rôznych projektov, súťaží, alebo iných aktivít súvisiacich s Digitálnym príspevkom a rozvojom digitálnych zručností.
2. Žiak môže kedykoľvek kontaktovať Digitálnu koalíciu so žiadosťou o poskytnutie informácií, poradenstva alebo inej pomoci v súvislosti s Digitálnym príspevkom alebo v súvislosti s akýmkoľvek projektom, súťažou, alebo inou aktivitou súvisiacou s Digitálnym príspevkom, o ktorých bol informovaný.
3. Žiak bude dbať o to, aby akýmkoľvek možným spôsobom podporoval projekt Ukrajinský žiak a zvyšoval všeobecné povedomie o činnosti Digitálnej koalície, v tejto súvislosti Žiak naopak nesmie verejne prezentovať nepravdivé, nepresné alebo neúplné informácie o projekte Ukrajinský žiak alebo o Digitálnej koalícii, alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do dobrej povesti Digitálnej koalície.
4. Vzhľadom na to, že Digitálny príspevok je poskytovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, je Žiak povinný strpieť výkon kontroly, auditu, či iného overovania oprávnenými osobami orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie a v tejto súvislosti im poskytnúť akúkoľvek potrebnú súčinnosť a to aj po skončení trvania tejto Zmluvy.

1. Цифрова коаліція може спілкуватися з Учнем електронною поштою, СМС-повідомленням або телефоном за контактними даними, вказаними під час реєстрації в проекті Український учень. Метою спілкування Цифрової коаліції з Учнем буде вдоско-налення цифрових навичок Учня та підтримка його в отриманні цифрових навичок. З метою досягнення цих цілей Цифрова коаліція може інформувати Учня про можливість участі в різноманітних проектах, конкурсах чи інших заходах, пов’язаних із Цифровою допомогою та розвитком цифрових навичок.
2. Учень може в будь-який час звернутися до Цифрової коаліції з проханням отримати інформацію, пораду чи іншу допомогу у зв’язку з Цифровою допомогою або у зв’язку з будь-яким проектом, конкурсом чи іншою діяльністю, пов’язаною з Цифровою допомогою, про яку йому було повідомлено.
3. Учень дбатиме про підтримку проекту «Український учень» у будь-який можливий спосіб та підвищення загальної обізнаності про діяльність Цифрової коаліції, у цьому контексті Учень не повинен публічно надавати неправдиву, неточну чи неповну інформацію про проект «Український учень» або про Цифрову коаліцію або будь-яким способом втручатися в добру репутацію Цифрової коаліції.

4. З огляду на те, що Цифрова допомога надається з Європейських структурних та інвестиційних фондів, Учень зобов’язаний пройти контроль, аудит або іншу перевірку уповноваженими особами органів влади Словацької Республіки та Європейського Союзу та в цьому контексті надати їм будь-яке необхідне сприяння, у тому числі після закінчення терміну дії цього Договору.

Článok 6

Poskytovanie osobných údajov

Стаття 6

Надання персональних даних

1. Digitálna koalícia rešpektuje súkromie Žiaka a zaväzuje sa chrániť jeho súkromie a zaobchádzať s jeho údajmi zodpovedne. Podmienky ochrany osobných údajov a súkromia Žiaka (prípadne jeho zákonného zástupcu, resp. osoba splnomocnená na zastupovanie Žiaka) sú podrobne a zrozumiteľným spôsobom upravené v Podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-sk/.
2. Žiak (resp. jeho zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na zastupovanie Žiaka) podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s Podmienkami ochrany osobných údajov pred podpisom Zmluvy oboznámil.
3. Žiak (resp. jeho zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na zastupovanie Žiaka) je povinný pre účely uzatvorenia tejto Zmluvy poskytnúť k nahliadnutiu Predajcovi občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad za účelom overenia údajov nevyhnutných pre identifikáciu Žiaka a zákonného zástupcu (alebo osoby splnomocnenej na zastupovanie Žiaka) ako predpokladu na uzatvorenie tejto Zmluvy. 4. Za účelom plnenia tejto Zmluvy Digitálna koalícia požaduje zaznamenanie a uchovávanie čísla občianskeho preukazu, resp. iného identifikačného dokladu osoby preberajúcej Zariadenie, na ktorý bol Digitálny príspevok poskytnutý.
1. Цифрова коаліція поважає конфіденційність Учня та зобов’язується захищати його конфіденційність і відповідально поводитися з його даними. Умови захисту персональних даних та конфіденційності Учня (або його законного представника, або особи, уповноваженої представляти Учня) детально та зрозуміло регулюються в Умовах захисту персональних даних, які є доступними на https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-ua/.
2. Підписанням Договору Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) підтверджує, що перед підписанням Договору ознайомився з Умовами захисту персональних даних.
3. Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) зобов’язаний з метою укладення цього Договору надати Продавцю для перевірки посвідчення особи або інший документ, що посвідчує особу, з метою перевірки необхідних даних для ідентифікації Учня та законного представника (або особи, уповноваженої представляти Учня) як передумови для укладення цього Договору. Для виконання цього Договору.
4. Цифрова коаліція вимагає запису та зберігання номера посвідчення особи, або іншого документа, що посвідчує особу, яка отримує Пристрій, на який було надано Цифрову допомогу.

Článok 7

Trvanie Zmluvy

Стаття 7

Термін дії Договору

1. Zmluva sa uzatvára na dobu šiestich mesiacov od jej uzavretia. Pred uplynutím doby určitej môže byť Zmluva ukončená aj nasledovnými spôsobmi:
a) na základe vzájomnej dohody Strán;
b) odstúpením od Zmluvy.
2. Digitálna koalícia môže od Zmluvy odstúpiť, najmä ak Žiak nevyužíva Zariadenie spôsobom, ktorý je v súlade s účelom poskytnutia Digitálneho príspevku a v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve a má právo na vrátenie Digitálneho príspevku (resp. jeho finančnej hodnoty vo výške 350 EUR).
3. Ak Žiak počas trvania tejto Zmluvy predá, prenajme, vypožičia, daruje, zaťaží, dobrovoľne zničí alebo znefunkční Zariadenie, umožní dlhodobé užívanie Zariadenia inej osobe, alebo odstráni označenie Zariadenia (samolepkou), má Digitálna koalícia právo odstúpiť od Zmluvy a tiež právo na vrátenie Digitálneho príspevku (resp. jeho finančnej hodnoty vo výške 350 EUR).
4. Digitálna koalícia má právo odstúpiť od Zmluvy aj ak Žiak verejne prezentuje nepravdivé, nepresné alebo neúplné informácie o projekte Ukrajinský žiak a zasahuje do dobrej povesti Digitálnej koalície nepravdivými skutkovými tvrdeniami.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia od Zmluvy, a je účinné dňom doručenia druhej Strane. Odstúpenie od Zmluvy sa doručuje na adresu Strán uvedenú v Zmluve a považuje sa za doručené, dňom prevzatia, ak boli adresátom prevzaté alebo dňom vrátenia odosielateľovi, ak boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné alebo s poznámkou adresát nezastihnutý alebo uplynutím piateho dňa od jej odoslania, ak adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti. Účinky doručenia nastanú dňom odmietnutia aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol.
6. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Strán podľa Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy alebo s ohľadom na svoju povahu majú trvať aj po jej skončení, teda najmä povinnosti Žiaka používať Zariadenie v súlade s účelom poskytnutia Digitálneho príspevku podľa ustanovení Článku 4, odseku 2 Zmluvy, práv a povinností podľa Článku 5 Zmluvy súvisiacich s komunikáciou Strán v súvislosti s Digitálnym príspevkom a Článku 6 týkajúceho sa ochrany osobných údajov Žiaka.
7. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov ukončenia uvedených v Zmluve.

1. Договір укладається строком на шість місяців з мо-менту його укладення. До закінчення цього терміну Договір також може бути розірваний у такі способи:
а) за взаємною згодою Сторін;
б) виходом з Договору.
2. Цифрова коаліція може вийти з Договору, зокрема, якщо Учень не використовує Пристрій у спосіб, який відповідає меті надання Цифрової допомоги та відповідно до умов, викладених у Договорі, і має право повернути Цифрову допомогу (або його фінансову вартість у розмірі 350 євро).
3. Якщо протягом терміну дії цього Договору Учень продасть, віддасть в оренду, позичить, подарує, обтяжить, добровільно знищить або виведе з ладу Пристрій, дозволить довгострокове використання Пристрою іншій особі або видалить маркування Пристрою (наклейку), Цифрова коаліція має право вийти з Договору, а також право повернути Цифрову допомогу (або його фінансову вартість у розмірі 350 євро).
4. Цифрова коаліція має право вийти з Договору також якщо Учень публічно надає неправдиву, неточну або неповну інформацію про проект «Український учень» та шкодить добрій репутації Цифрової коаліції неправдивими фактичними заявами.
5. Вихід з Договору має бути зроблений в письмовій формі, в якій має бути вказано причину виходу з Договору, та набуває чинності в день доставки повідомлення іншій Стороні. Повідомлення про вихід з Договору доставляється на адреси Сторін, зазначені в Договорі, і вважається врученим у день отримання, якщо воно було отримано адресатом, або в день повернення відправнику, якщо воно було повернуто відправнику як таке, що не було вручено, або з поміткою про те, що адресат не був присутній, або після закінчення п'ятого дня з моменту відправ-лення, якщо адресат своїми діями чи бездіяльністю унеможливив доставку повідомлення. Наслідки доставки настають у день відмови, навіть якщо адресат відмовився від доставки повідомлення.
6. Після припинення дії Договору всі права та обов’язки Сторін відповідно до Договору припиняються, за винятком тих, які відповідно до Договору або з огляду на їх характер повинні тривати навіть після його припинення, тобто, зокрема, зобов’язання Учня використовувати Пристрій відповідно до мети надання Цифрової допомоги відповідно до положень статті 4 пункту 2 Договору, права та обов’язки відповідно до статті 5 Договору, пов’язані з повідомленням Сторони у зв’язку з Цифровою допомогою і статтею 6 Договору щодо захисту персональних даних Учня.
7. З метою уникнення будь-яких сумнівів, Сторони погоджуються, що Договір може бути розірвано лише на підставі причин розірвання, зазначених у Договорі.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Стаття 8

Прикінцеві положення

1. Ak v mene Žiaka koná jeho zákonný zástupca, podpisom Zmluvy prehlasuje a potvrdzuje, že je zákonným zástupcom Žiaka a že je oprávnený v mene Žiaka konať vo veci uplatnenia Digitálneho príspevku; ak v mene Žiaka koná osoba splnomocnená zákonným zástupcom Žiaka na zastupovanie Žiaka, podpisom Zmluvy prehlasuje a potvrdzuje, že je oprávnená v mene Žiaka konať vo veci uplatnenia Digitálneho príspevku. Nepravdivé vyhlásenie a uplatnenie Digitálneho príspevku neoprávnenou osobou môže napĺňať znaky trestného činu (napríklad subvenčného podvodu a pod.).
2. Ak je ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, ostatné ustanovenia Zmluvy tým nebudú dotknuté a zostanú platné, účinné a vykonateľné v plnom rozsahu podľa právnych predpisov. Strany sa týmto zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia novými, ktoré budú svojim významom čo najbližšie významu ustanovení, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými.
3. Zmluva je vyhotovená v slovenskom a ukrajinskom jazyku, v dvoch rovnopisoch, pričom každá Strana si ponechá jeden z nich. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami Zmluvy má prednosť slovenské znenie Zmluvy.
4. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami podpísanými všetkými Stranami.
5. Zmluva a jej výklad sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a bude interpretovaná v súlade s ním, a to najmä v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka; rovnaké pravidlá sa aplikujú aj na prílohy a dodatky Zmluvy a všetky mimozmluvné záväzky súvisiace so Zmluvou alebo z nej vyplývajúce.
6. Žiak (resp. jeho zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na zastupovanie Žiaka) berie na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovaná v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a dáva výslovný súhlas na zverejnenie Zmluvy v plnom rozsahu, pričom osobné údaje Žiaka alebo jeho zákonného zástupcu alebo osoby splnomocnenej na zastupovania Žiaka (vrátane podpisu) budú anonymizované a zverejnené znenie nebude obsahovať žiadne osobné údaje Žiaka ani zákonného zástupcu alebo osoby splnomocnenej na zastupovanie Žiaka.
7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými Stranami (alebo poslednou z nich); ak právne predpisy ustanovujú povinné zverejnenie Zmluvy, je Zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
8. Strany spoločne prehlasujú, že si text Zmluvy prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a že ju neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Stranu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

1. Якщо законний представник Учня діє від імені Учня, підписуючи Договір, він заявляє та підтверджує, що є законним представником Учня та уповноважений діяти від імені Учня в питанні застосування Цифрової допомоги; якщо особа, уповноважена законним представником Учня представляти Учня, діє від імені Учня, підписуючи Договір, вона заявляє та підтверджує, що вона уповноважена діяти від імені Учня у питанні застосування Цифрової допомоги. Неправдиве декларування та використання Цифрової допомоги незаконною особою може становити кримінальне правопорушення (наприклад, шахрайство з наданням субсидій тощо).
2. Якщо будь-яке з положень Договору є недійсним, нечинним або таким, що не підлягає виконанню, або якщо воно стане таким у майбутньому, це не вплине на інші положення Договору та залишатиметься дійсним, чинним або таким, що підлягає виконанню в повному обсязі відповідно до правових норм. Сторони цим зобов’язуються замінити недійсні, нечинні або такі, що не можуть бути виконані, положення новими, значення яких буде максимально наближеним до змісту положень, які стали недійсними, нечинними або такими, що не підлягають виконанню.
3. Договір складено словацькою та українською мовами у двох примірниках, по одному з яких зберігається у кожної з них. У разі будь-яких розбіжностей між мовними версіями Договору перевагу матиме словацька версія Договору.
4. Договір може бути змінений або доповнений лише письмовими поправками, підписаними всіма Сторонами.
5. Договір та його тлумачення регулюються законодав-ством Словацької Республіки та тлумачаться відповідно до нього, зокрема, відповідно до положень Цивільного кодексу; ті ж правила також застосовуються до додатків і доповнень до Договору та всіх позадоговірних зобов'язань, пов'язаних з Договором або випливаючих з нього.
6. Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) визнає, що Договір обов’язково публікується в Центральному реєстрі договорів, який веде Секретаріат Уряду Словацької Республіки, відповідно до положень Закону № 211/2000 про вільний доступ до інформації та про зміни і доповнення до деяких законів (Закон про свободу інформації) в редакції пізніших норматив-них актів та дає чітку згоду на публікацію Договору в повному обсязі, тоді як персональні дані Учня або його законного представника чи особи, уповноваженої представляти Учня (включно з підписом), будуть знеособлені, а опублікований текст не міститиме жодних персональних даних Учня або законного представника чи особи, уповноваженої представляти Учня.
7. Договір набирає чинності з моменту його підписання всіма Сторонами (або останньою з них); якщо правовими нормами передбачено обов'язкове опублікування Договору, Договір набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.
8. Сторони спільно заявляють, що вони ознайомилися з текстом Договору, повністю зрозуміли його зміст, який є для них достатньо певним і виражає їхню вільну і серйозну волю без будь-яких помилок, і що вони не укладають його під тиском чи в умовах, помітно невигідних для будь-якої Сторони, на знак чого підписують її власноручно.
ПІДПИСИ СТОРІН
V [∙], dňa [∙]

Za Digitálnu Koalíciu | За Цифрову коаліцію

_____________________________________________
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки
Ing. Mário Lelovský, predseda
Інж. Маріо Леловски, голова


В[∙], дата[∙]

Za Žiaka | За Учня

_____________________________________________
[Meno a priezvisko Žiaka alebo jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby]
[Ім’я і прізвище Учня або його законного представника чи уповноваженої особи]
[prípadne názov právnickej osoby, ktorá je zákonným zástupcom Žiaka a meno a priezvisko jej štatutára]
[або найменування юридичної особи, яка є законним представником Учня, та імя і прізвище її офіційного представника]

Žiak (resp. jeho zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na zastupovanie Žiaka) týmto vyhlasuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené (i) znenie Zmluvy v ukrajinskom jazyku zverejnené na adrese https://ukrajinskyziak.sk/zmluva a doručované registrovaným záujemcom prostredníctvom e‑mailovej správy o potvrdení registrácie a (ii) Podmienky ochrany osobných údajov zverejnené na adrese https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/. Zmluvu aj Podmienky ochrany osobných údajov si prečítal a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, čo potvrdzuje svojim podpisom.
Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) цим заявляє, що перед укладенням Договору йому було надано доступ до (i) тексту Договору українською мовою, опублікованого на сайті https://ukrajinskyziak.sk/zmluva та надісланого зареєстрованим кандидатам у вигляді електронного повідомлення з підтвердженням реєстрації, та (ii) умов Політики конфіденційності, опублікованої на сайті https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/. Він ознайомився з Договором та Політикою конфіденційності і повністю зрозумів їх зміст, який є для нього достатньо визначеним і зрозумілим, і що він однозначно погоджується з усіма їх положеннями, що підтверджує своїм підписом.

Za Žiaka | За Учня

_____________________________________________
[Meno a priezvisko Žiaka alebo jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby]
[Ім’я і прізвище Учня або його законного представника чи уповноваженої особи]
[prípadne názov právnickej osoby, ktorá je zákonným zástupcom Žiaka a meno a priezvisko jej štatutára]
[або найменування юридичної особи, яка є законним представником Учня, та імя і прізвище її офіційного представника]