Ukrajinský žiak

Cieľom projektu je podpora začleňovania ukrajinských žiakov a študentov
do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti

Ukrajinský žiak

Cieľom projektu je podpora začleňovania ukrajinských žiakov a študentov
do vzdelávacieho systému Slovenskej republiky a slovenskej spoločnosti

Popis projektu:

Predmetom národného projektu je vybavenie cieľových skupín projektu digitálnym vybavením, pričom toto vybavenie je zabezpečované digitálnym príspevkom formou poukážok vo výške 350 EUR, ktoré sú poskytované priamo zákonným zástupcom žiakov so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, resp. žiakom so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, majúcim spôsobilosť na právne úkony podľa osobitného predpisu, spadajúcim do definície cieľovej skupiny projektu. Cieľom projektu je v roku 2023 podporiť približne 20 000 žiakov,
ale aj ukrajinských detí, ktoré z objektívnych príčin ešte nie sú žiakmi na Slovensku a tiež študentov slovenských vysokých a stredných škôl. Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, a to zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre deti, žiakov a študentov, utekajúcich z Ukrajiny, prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľným ukazovateľom projektu je počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE), ktorý dosiahne hodnotu 20 000 žiakov.

Prijímateľom projektu je Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky. Ide o záujmové združenie právnických osôb, vytvorené Ministerstvom financií SR a IT Asociáciou Slovenska, ktorého členmi sú ďalej aj MIRRI SR, MŠVVaŠ SR.

Názov prijímateľa: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR

Názov projektu: Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny
Miesto realizácie projektu: Celé územie Slovenska
Výška NFP: 8 610 000,00 EUR

Ciele projektu:

Cieľom národného projektu je zvýšenie dostupnosti vzdelávania pre žiakov z Ukrajiny prostredníctvom zabezpečenia digitálneho vybavenia. Projekt týmto prispeje k splneniu cieľov EÚ v oblasti opatrení na riešenie migračných výziev spôsobených súčasnou vojenskou agresiou Ruskej federácie. Národný projekt priamo prispeje k cieľom OP II definovaných v rámci Prioritnej osi 14, kde prostredníctvom špecifického cieľa 14.1: Zabezpečenie začlenenia odídencov z Ukrajiny, budú využité finančné zdroje na pomoc ľuďom z Ukrajiny unikajúcim pred vojnovým konfliktom, s dôrazom na zabezpečenie efektívnej pomoci pre najzraniteľnejšie osoby, ktoré najviac zasiahli dopady migračnej krízy, spôsobenej vojnovým konfliktom. Medzi najviac zasiahnutých patria deti, žiaci a študenti. Vojnový konflikt na Ukrajine a následná migračná kríza bezprecedentným spôsobom ovplyvnili výchovno-vzdelávací proces detí, žiakov a študentov z Ukrajiny.

Cieľové skupiny:

Právna forma oprávnených užívateľov - na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty:
fyzická osoba - a) žiak základnej alebo strednej školy v SR so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, ktorý zároveň ku dňu registrácie nedosiahol vek 18 rokov.
✓ fyzická osoba - b) ktorá absolvovala test zo slovenského jazyka na úrovni A1 a zároveň absolvovala aj test digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov). Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka/dieťa koná jeho zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba.
✓ fyzická osoba - c) študent vysokej školy (vo veku do 18 rokov) so štatútom odídenca alebo pobytom udeleným po začatí vojny.
uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť zákonný zástupca žiaka/dieťaťa/študenta so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny alebo ním splnomocnená osoba, ktorá je oprávneným užívateľom príspevku. Práva a povinnosti zákonných zástupcov upravuje zmluva, ktorú podpisujú pri nákupe zariadenia. V rámci nej je obmedzený aj prípadný predaj zariadenia. Prípadné porušenie povinností ustanovených v zmluve bude postihované v zmysle platných zákonov SR.