Školy

Školy

Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine využila možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách takmer polovica ukrajinských detí a žiakov so štatútom dočasného útočiska na Slovensku. Slovensko v rámci legislatívy vytvorilo priestor na bezodkladný prístup ku vzdelávaniu v materských, základných a stredných školách pre deti, ktorých zákonní zástupcovia opustili Ukrajinu a požiadali o dočasné útočisko na Slovensku. Proces zaraďovania a následného vzdelávania detí a žiakov so štatútom dočasného útočiska predstavoval pre riaditeľov škôl rôzne výzvy. Takmer polovica riaditeľov sa zhodla, že najväčšou výzvou bolo riešenie zvýšených kapacitných možností a tým súvisiacich finančných nákladov na vzdelávanie a množstvo administratívnych úkonov.

Ďalšou výzvou pre riaditeľov bolo aj prekonávanie komunikačných bariér. Zapojenie žiaka neovládajúceho vyučovací jazyk školy do výchovno-vzdelávacieho procesu je pritom veľmi dôležité.

Realizácia národného projektu súvisí s prioritami vlády SR, ktorá sériou uznesení rozhodla o materiálnej, nemateriálnej a vojenskej pomoci pre svojho bezprostredného suseda a zároveň pristúpila k riešeniu utečeneckej krízy, ktorá vznikla v dôsledku týchto udalostí. Realizácia národného projektu je v súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra, ktorá v rámci Prioritnej osi 14 definuje predkladaný národný projekt a jeho prijímateľa.

Projekt Ukrajinský žiak je prínosom pre vzdelávacie inštitúcie, školy, školské úrady:
  • deti a rodičia utekajúci pred vojnou si nebrali počítače, a preto aktivita projektu zásadne pomôže odstrániť problém s nedostupnosťou digitálnej techniky,
  • činnosť, ktorá pomáha v začlenení detí odídencov z Ukrajiny do výchovno-vzdelávacieho procesu má vysokú pridanú hodnotu, napomáha efektívnemu začleňovaniu detí a sprostredkovane aj ich rodičov do života na Slovensku.

Pre koho je projekt určený?

Právna forma oprávnených užívateľov - na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty:
⇨ fyzická osoba - a) žiak základnej alebo strednej školy v SR so štatútom dočasného útočiska a občianstvom Ukrajiny, ktorý zároveň nedosiahol vek 18 rokov, alebo b) dieťa, ktoré z objektívnych príčin nie je žiakom na Slovensku, ale úspešne absolvovalo test zo slovenského jazyka (úroveň A1) a test digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov), alebo c) študent vysokej školy (vo veku do 18 rokov) so štatútom odídenca alebo udelením pobytu po začatí vojny. Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka/dieťa/študenta koná jeho zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.

⇨ Uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť len zákonný zástupca žiaka/dieťaťa/študenta z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska na Slovensku, ktorý je oprávneným užívateľom príspevku. Práva a povinnosti zákonných zástupcov upravuje zmluva, ktorú podpisujú pri nákupe zariadenia.
V rámci nej je zakázaný predaj zariadenia. Prípadné porušenie povinností ustanovených v zmluve, bude postihované v zmysle platných zákonov SR.

Na aké zariadenie si je možné príspevok uplatniť?

Príspevok sa poskytne vo výške 350 EUR / žiak na kúpu:
IKT - PC, notebook, tablet (vrátane príslušenstva - myš, klávesnica, slúchadlá,....) a základného softvéru.

Príspevok nie je oprávnený na kúpu dátových služieb (vrátane príslušenstva - napr. router).

Oprávnená vec na financovanie môže prekročiť aj sumu výšky príspevku, pričom však rozdiel znáša užívateľ, resp. ak výška oprávnenej veci na financovanie je nižšia ako hodnota príspevku, bude uhradená len do výšky kúpenej veci.

Podrobné informácie o technických parametroch, ktoré musí vaše digitálne zariadenie spĺňať nájdete TU >>>>>>.

Ako to funguje? Popis jednotlivých aktivít projektu.

Zo našej strany budú v spolupráci so školami a triednymi učiteľmi, školskými digitálnymi koordinátormi, riaditeľmi škôl, špecialistami na inkluzívne vzdelávanie, asistentami, prípadne inými, riaditeľmi škôl poverenými osobami, distribuované informácie o možnostiach získania príspevku zákonným zástupcom žiakov/detí/študentov z Ukrajiny (so štatútom dočasného útočiska na Slovensku), ktorí si ich budú môcť uplatniť pri platbe za dodávku digitálneho vybavenia. Vzhľadom k jazykovým bariéram u cieľových skupín projektu bude v riadení projektu nutné zabezpečiť prekladateľské služby a poradenstvo pre prácu s komunitami ukrajinských občanov so štatútom dočasného útočiska.

Upozorňujeme rodiča dieťaťa, ktorého údaje boli zadané v registračnom formulári na stránke www.ukrajinskyziak.sk, aby sa obrátil na predajňu digitálnej techniky, ktorá je zapojená do projektu Ukrajinský žiak. V prípade, že sa ani jeden z rodičov dieťaťa s nárokom na príspevok (poukážka na 350 EUR na nákup digitálneho zariadenia) v súčasnosti nenachádza na Slovensku spolu s dieťaťom, je potrebné, aby predajňu digitálnej techniky zapojenej do projektu Ukrajinský žiak kontaktovala osoba, ktorá bude mať v čase uplatnenia príspevku (kúpy digitálneho zariadenia) riadne vyhotovený originál splnomocnenia od jedného z rodičov dieťaťa.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu >>>>>>, do uvedených polí zadať požadované údaje (otec/matka, dieťa, splnomocnená osoba, ktorá bude digitálny príspevok uplatňovať tým, že v mene rodičov zakúpi zariadenie pre ich dieťa), podpísať a zaslať oprávnenej osobe poštou na slovenskú adresu alebo doručiť iným spôsobom.

POZOR! Splnomocnenie nie je potrebné overiť notárom.
Splnomocnený zástupca prinesie schválený vzor splnomocnenia spolu s ostatnými dokumentami žiaka/dieťaťa/študenta a zákonného zástupcu (stačí kópia) do obchodu zapojeného do projektu Ukrajinský žiak, a uplatní tak poukážku na nákup digitálneho zariadenia. K žiadosti priloží aj kópiu rodného listu dieťaťa s vlastným prekladom do slovenského jazyka. Splnomocnený zástupca sa musí preukázať dokladom totožnosti.

Z hľadiska digitálneho vybavenia, oprávnené digitálne vybavenie (hardvér a softvér) spĺňa technologickú neutralitu. Dodávateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá zabezpečí predinštaláciu softvéru a bude mať so žiadateľom uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok.

Okruh dodávateľov nie je limitovaný, týka sa len oprávnenosti dodávať daný tovar, resp. poskytovať službu. Žiadateľ po kontrole dodržania podmienok preplatí poukážky. Podmienky a podrobnosti poskytovania podpory budú upravené v dokumente Všeobecné podmienky na podporu vybavenia žiakov so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny digitálnymi technológiami.