Rodičia

Rodičia

Chcem mať doma Ukrajinského žiaka

V súčasnosti je v systéme školského vzdelávania SR zapojená menej ako polovica ukrajinských žiakov z tých, ktorí sa nachádzajú na Slovensku. Digitálna koalícia plánuje v projekte Ukrajinský žiak podporiť približne 20 000 ukrajinských detí. Ide o deti, ktoré pokračujú v štúdiu dištančne na Ukrajine, aj keď sa fyzicky nachádzajú na Slovensku. Formou podpory je možnosť získania digitálneho príspevku na nákup digitálneho zariadenia formou poukážky. Projekt Ukrajinský žiak môže výrazne prispieť k motivácii ukrajinských detí k plneniu školskej dochádzky v SR a spolu s ďalšími aktivitami štátu a neziskového sektora zabezpečiť začlenenie vyššieho počtu ukrajinských detí do vzdelávacieho systému SR.

Pre možnosť získania digitálneho príspevku (poukážky na nákup zariadenia) v hodnote 350 EUR na nákup nového tabletu alebo počítača, musí dieťa splniť nasledovné podmienky:

- byť občanom Ukrajiny,
- mať na Slovensku štatút dočasného útočiska (odídenec),
- a) byť zapísané do školského vzdelávacieho systému v SR, alebo b) musí absolvovať test zo slovenského jazyka (úroveň A1) a z digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov), ak z objektívnych príčin nie je žiakom na Slovensku, c) je študentom vysokej školy (vo veku do 18 rokov) so štatútom odídenca alebo udelením pobytu po začatí vojny.
- nesmie byť staršie ako 18 rokov.

Pre koho je projekt určený?

Právna forma oprávnených užívateľov - na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty:
⇨ fyzická osoba - a) žiak základnej alebo strednej školy v SR so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, ktorý zároveň nedosiahol vek 18 rokov alebo b) dieťa, ktoré z objektívnych príčin nie je žiakom na Slovensku, ale úspešne absolvovalo test zo slovenského jazyka (úroveň A1) a test digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov), alebo c) študent vysokej školy (vo veku do 18 rokov) so štatútom odídenca alebo s udelením pobytu po začatí vojny. Pre účely poskytnutia príspevku za žiaka/dieťa/študenta koná jeho zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.

⇨ Uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia môže uskutočniť len zákonný zástupca žiaka/dieťaťa/študenta so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny, ktorý je oprávneným užívateľom príspevku, prípadne ním splnomocnená osoba. Práva a povinnosti zákonných zástupcov upravuje zmluva, ktorú podpisujú pri nákupe zariadenia.
V rámci nej je zakázaný predaj zariadenia. Prípadné porušenie povinností ustanovených v zmluve, bude postihované v zmysle platných zákonov SR.

Ako to funguje?

Podrobný popis na získanie a uplatnenie príspevku nájdete nižšie. V prípade, že patríte do skupiny oprávnených užívateľov a chcete získať digitálny príspevok pre svoje dieťa, vyplňte registračný formulár >>>>>>. Neprehliadnite ani sekciu najčastejšie kladených otázok >>>>>> v prípade doplňujúcich otázok neváhajte kontaktovať naše call centrum +421 (0) 232 284 467.

Upozorňujeme, že rodič dieťaťa, ktorý sa zaregistroval na stránke www.ukrajinskyziak.sk vyplnením svojich údajov a údajov o dieťati, by sa mal obrátiť na predajňu digitálnej techniky, ktorá je zapojená do projektu Ukrajinský žiak. V prípade, že sa ani jeden z rodičov dieťaťa s nárokom na digitálny príspevok (poukážka na 350 EUR na nákup digitálneho zariadenia) momentálne nenachádza na Slovensku spolu s dieťaťom, predajňu digitálnej techniky zapojenej do projektu Ukrajinský žiak môže navštíviť osoba, ktorá bude mať v čase uplatnenia príspevku (kúpy digitálneho zariadenia) riadne vyhotovené splnomocnenie od jedného z rodičov dieťaťa.

Splnomocnenie si môžete stiahnuť tu >>>>>>, do uvedených polí zadať požadované údaje (otec/matka, dieťa, splnomocnená osoba, ktorá bude digitálny príspevok uplatňovať tým, že v mene rodičov zakúpi zariadenie pre ich dieťa), podpísať a zaslať oprávnenej osobe poštou na slovenskú adresu alebo doručiť iným spôsobom.

POZOR! Splnomocnenie nie je potrebné overiť notárom.
Splnomocnený zástupca prinesie schválený vzor splnomocnenia spolu s ostatnými dokumentami žiaka/dieťaťa/študenta a zákonného zástupcu (stačí kópia) do obchodu zapojeného do projektu Ukrajinský žiak, a uplatní tak poukážku na nákup digitálneho zariadenia. K žiadosti priloží aj kópiu rodného listu dieťaťa s vlastným prekladom do slovenského jazyka. Splnomocnený zástupca sa musí preukázať dokladom totožnosti.

Na aké zariadenie si je možné príspevok uplatniť?

Príspevok sa poskytne vo výške 350 EUR / žiak na kúpu:
IKT - PC, notebook, tablet (vrátane príslušenstva - myš, klávesnica, slúchadlá,....) a základného softvéru.

Príspevok nie je oprávnený na kúpu dátových služieb (vrátane príslušenstva - napr. router).

Oprávnená vec na financovanie môže prekročiť aj sumu výšky príspevku, pričom však rozdiel znáša užívateľ, resp. ak výška oprávnenej veci na financovanie je nižšia ako hodnota príspevku, bude uhradená len do výšky kúpenej veci.

Podrobné informácie o technických parametroch, ktoré musí vaše digitálne zariadenie spĺňať nájdete TU >>>>>>.