Samohodnotiaci test slovenského jazyka ako cudzieho jazyka bol vytvorený tímom pracovníkov Jazykovej školy iCan Mgr. Martinou Uličnou, PhD. a doc. Lesiou Budnikovou, CSc. a v projekte Ukrajinský žiak využíva sa, ak dieťa nebolo zaradené do štátneho vzdelávacieho programu v SR


P. Martina Uličná je spoluautorkou učebnice Aha, slovenčina!, je odborníčkou na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka, je tiež spoluautorkou ďalších učebníc ako napr. učebnice slovenčiny pre dospelých 3,2,1 Slovenčina a ďalších.


P. Lesia Budniková, je docentkou Užhorodskej národnej univerzity, katedra slavistiky; podieľala sa na testovaní učebných materiálov v procese ich tvorby a to priamo na Ukrajine v kurzoch slovenčiny pre deti základných škôl v Užhorode a aktívne pracuje na projektoch podporujúcich inklúziu ukrajinských detí do slovenského vzdelávacieho systému.