SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM

OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REALIZÁCII PROJEKTU

"UKRAJINSKÝ ŽIAK"

ЗГОДА ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНЬ»

poskytovaný v súlade s ustanoveniami § 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“).
наданий відповідно до положень § 7 Регламенту Євро-пейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персона-льних даних і про вільне переміщення таких даних, яким скасовується директива 95/46/ES (далі як «GDPR»).
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava‑Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej „Digitálna koalícia“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a realizátorom národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (ďalej ako „Projekt“).
Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки, об’єднання юридичних осіб за інтересами, з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov, Словацька Республіка, ідентифі-каційний номер: 52 828 123, записане в Реєстрі об’єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави (далі «Цифрова коаліція») є одержувачем безповоротної фінансової допомоги з Оперативної програми «Інтегрована інфраструктура» на 2014-2020 роки та реалізатором національного проекту «Цифрова допомога для учнів з України» (далі як «Проект»).
Týmto ako žiak, ktorý sa účastní Projektu (resp. jeho zákonný zástupca konajúci za žiaka), udeľujem Digitálnej koalícii súhlas s vyhotovením obrazových záznamov, ich použitím, zmenou, úpravami, ako aj s ich zverejnením v súvislosti s realizáciou Projektu spolu s ich identifikačnými údajmi v rozsahu mena a priezviska (v závislosti od potreby Digitálnej koalície). Udelením tohto súhlasu tiež udeľujem Digitálnej koalícii súhlas s použitím mnou zachytených fotografií alebo audiovizuálnych záznamov (akýmkoľvek spôsobom v súlade s týmto súhlasom) zdieľaných s Digitálnou koalíciou, ako aj súhlas s ich úpravou (vrátane retušovania, úpravy jasu, zaostrovania, použitia optických efektov, použitia v kompozíciách a pod.)
Цим як учень, який бере участь у Проекті (або його законний представник, який діє від імені учень), надаю Цифровій коаліції згоду на створення графічних записів, їх використання, зміну, модифікацію, а також їх публі-кацію у зв’язку з реалізації Проекту разом із їхніми ідентифікаційними даними в обсязі імені та прізвища (залежно від потреб Цифрової коаліції). Надаючи цю згоду, я також надаю Цифровій коаліції згоду на вико-ристання мною зафіксованих фотографій або аудіовізуа-льних записів (у будь-який спосіб, який відповідає цій згоді), у спільному доступі з Цифровою коаліцією, а також згоду на їх модифікацію (включно з ретушуванням, регулюванням яскравості, фокусування, використання оптичних ефектів, використання у композиціях тощо).
Súhlasím s použitím týchto údajov prostredníctvom akejkoľvek technologickej metódy (najmä na webovej stránke Digitálnej koalície, na sociálnych sieťach, v tlačových správach, na výstavách, a pod.), a to bez peňažnej náhrady a časového či teritoriálneho obmedzenia (teda aj napr. na Ukrajine) na propagačné, komunikačné, vzdelávacie a prezentačné účely Digitálnej koalície či priamy marketing Digitálnej koalície, najmä na informovanie o pripravovaných aktivitách Digitálnej koalície a podporu účasti na nich.
Погоджуюся на використання цих даних із застосуван-ням будь-якого технологічного методу (зокрема, на сайті Цифрової коаліції, у соціальних мережах, у прес-релізах, на виставках тощо), без грошової компенсації та часових чи територіальних обмежень (включаючи, наприклад, в Україні) для рекламних, комунікаційних, освітніх та презентаційних цілей Цифрової коаліції або прямого маркетингу Цифрової коаліції, зокрема для інформування про майбутні заходи Цифрової коаліції та підтримки участі в них.
Súhlas dávam na obdobie troch rokov od získania osobných údajov alebo do odvolania tohto súhlasu, podľa toho, čo nastane skôr.
Даю свою згоду на період трьох років з моменту отри-мання персональних даних або до моменту відкликан-ня цієї згоди, залежно від того, що відбудеться раніше.
Poskytnutím tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á s Podmienkami ochrany osobných údajov pri spracúvaní fotografií, ktoré sú dostupné na webovej stránke https://ukrajinskyziak.sk/gdprfoto.
З наданням цієї згоди одночасно заявляю, що я був/була ознайомлений/ознайомлена з Умовами захисту персо-нальних даних при обробці фотографій, які доступні на веб-сайті https://ukrajinskyziak.sk/gdprfoto.
Bol/a som tiež poučená/ý o tom, že pri spracúvaní osobných údajov NEBUDE dochádzať k cezhraničnému prenosu údajov do tretích krajín, konkrétne na Ukrajinu a s takýmto prenosom súhlasím.
Також я був/була поінфомований/поінформована про те, що під час обробки персональних даних НЕ БУДЕ відбуватися транскордонна передача даних в треті країни, зокрема, в Україну, і я погоджуюся на таку передачу.
Som si vedomý/á, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu do sídla Digitálnej koalície alebo e‑mailom zaslaným na adresu gdpr@digitalnakoalicia.sk. Beriem na vedomie, že odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne, a že som bol poučený/bola poučená o svojich právach pri spracovaní osobných údajov.
Усвідомлюю, що даю цю згоду на обробку персональних даних добровільно і можу відкликати її в будь-який момент, надіславши письмове повідомлення про відкликання згоди на юридичну адресу Цифрової коаліції або електронною поштою на адресу gdpr@digitalnakoalicia.sk. Визнаю, що відкликання цієї згоди не впливає на законність обробки персональних даних до її відкликання. Одночасно заявляю, що всі надані мною персональні дані є правдивими та правильними, і що я був проінформований про свої права щодо обробки персональних даних.

V/В _____________________________; dňa/дата ___________________________


Za Žiaka | За Учня


__________________________________________________

[Meno a priezvisko Žiaka alebo jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby]

[Ім’я і прізвище Учня або його законного представника чи уповноваженої особи]

[prípadne názov právnickej osoby, ktorá je zákonným zástupcom Žiaka a meno a priezvisko jej štatutára]

[або найменування юридичної особи, яка є законним представником Учня, та імя і прізвище її офіційної представника]