PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

pri spracúvaní fotografií a videozáznamov

УМОВИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

при обробці фотографій і відеозображень

KTO SME?
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky je záujmové združenie právnických osôb založené Memorandom členov digitálnej koalície 26. septembra 2017, so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava (ďalej ako „Digitálna koalícia“).

Podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) Vám Digitálna koalícia ako prevádzkovateľ týmto ako dotknutej osobe poskytuje informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby.

Je potrebné, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili, aby ste týmto informáciám porozumeli a to najneskôr pri získavaní Vašich osobných údajov.

Digitálna koalícia je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a realizátorom národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov z Ukrajiny (ďalej ako „Projekt“), ktorého predmetom je vybavenie cieľovej skupiny Projektu digitálnym vybavením z príspevku poskytnutého na nákup digitálneho zariadenia.
ХТО МИ Є?
Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки є об’єднанням юридичних осіб за інтересами, засноване Меморандумом членів Цифрової коаліції 26 вересня 2017 року, з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Словацька Республіка, ідентифікаційний номер: 52 828 123, зареєст-роване у Реєстрі об’єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави (надалі як «Цифрова коаліція»).

Відповідно до статті 13 та статті 14 Регламенту Європей-ського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персона-льних даних та про вільне переміщення таких даних, яким скасовується директива 95/46/ES (далі – «GDPR») Цифрова коаліція, як оператор, цим надає вам, як зацікавленій особі, інформацію про мету обробки персональних даних, для якої призначені персональні дані, навіть якщо персональні дані отримані не безпосередньо від зацікавленої особи.

Вам необхідно ознайомитися з цією інформацією, щоб зрозуміти її, не пізніше ніж під час отримання Ваших персональних даних.

Цифрова коаліція є отримувачем безповоротної фінансо-вої допомоги з Оперативної програми «Інтегрована інфраструктура» на 2014-2020 роки та реалізатором національного проекту «Цифрова допомога для учнів з України» (далі як «Проект»), предметом якого є оснащення цільової групи Проекту цифровим обладнанням за рахунок допомоги, наданої на придбання цифрового пристрою.

TRVALÝ ZÁVÄZOK K OCHRANE SÚKROMIA

СТАЛЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Rešpektujeme súkromie všetkých fyzických osôb, ktorých osobné údaje spracúvame v rámci našej činnosti a preto sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie a so všetkými informáciami, ktoré o Vás zhromažďujeme a uchovávame, budeme zaobchádzať zodpovedne.

Oboznámením sa s týmito informáciami beriete na vedomie, že môžeme Vaše osobné údaje zhromažďovať, používať a prípadne ich poskytovať ďalším orgánom štátnej správy, ako aj tretím osobám v ďalej popísanom rozsahu a popísaným spôsobom.

Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, prečo a akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Prečítajte si preto prosím nižšie uvedené informácie o tom, akým spôsobom Vaše osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a aké sú Vaše ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov Digitálnou koalíciou.
Ми поважаємо конфіденційність усіх фізичних осіб, персональні дані яких ми обробляємо в рамках нашої діяльності, і тому ми прагнемо захищати Вашу конфіденційність і відповідально ставимось до всієї інформації щодо Вас, яку ми збираємо та зберігаємо.

Ознайомлюючись із цією інформацією, Ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо збирати, використовувати і, можливо, надавати Ваші персональні дані іншим органам державної влади, а також третім особам в обсязі та у спосіб, описаний нижче.

Для нас важливо, щоб Ви розуміли, чому і яким чином ми обробляємо Ваші персональні дані.

Тому, будь ласка, прочитайте наведену нижче інформацію про те, як ми отримуємо Вперсональні дані, як ми їх обробляємо та якими є інші Ваші права, пов’язані з обробкою Ваших персональних даних Цифровою коаліцією.

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE?

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ako sú napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, rodné číslo, dátum narodenia, informácia o príjme, a pod.

Vaše údaje môžeme ako prevádzkovateľ spracúvať na rôzne účely, pričom právny základ pre spracúvanie, doba spracúvania a uchovávania sa môže líšiť v závislosti od účelu spracovateľských operácií.
Вважаємо персональними даними будь-яку інформацію про ідентифіковану фізичну особу чи особу, щодо якої здійснюється ідентифікація, таку як ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, IP-адреса, індивіду-альний номер, дата народження, дані про доходи тощо.

Як оператор ми можемо обробляти Ваші дані для різних цілей, при цьому правова основа обробки, період обробки та зберігання можуть відрізнятися залежно від мети операцій з обробки.

AKÉ SÚ NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE?

ЯКІ НАШІ КОНТАКТНІ ДАНІ?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, e mailom, telefonicky na nasledovných kontaktných údajoch:

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava Ružinov
Slovenská republika

E mail: gdpr@ukrajinskyziak.sk

Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@ukrajinskyziak.sk

V záujme posilnenia záruky a právnej garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili zodpovednú osobu, dohľadom nad zákonnosťou spracúvania Vašich osobných údajov.

Zodpovedná osoba je Vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky či prípadné žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie Vašich práv. Môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenom telefónnom čísle, e mailovej adrese, alebo písomne; písomnú správu vždy označte „k rukám zodpovednej osoby“.
Якщо у Вас виникли запитання чи коментарі щодо захисту персональних даних, Ви можете зв’язатися з нами письмово, електронною поштою або телефоном за такими контактними даними:

Національна коаліція за цифрові навички та професії Словацької Республіки
Mlynské nivy 18890/5
82109 Bratislava Ružinov
Slovenská republika

Електронна пошта: gdpr@ukrajinskyziak.sk

Контакт на відповідальну особу: gdpr@ukrajinskyziak.sk

З метою посилення гарантії та законодавчого забезпечення Ваших прав і свобод при обробці Ваших персональних даних ми призначили відповідальну особу для здійснення нагляду за законністю обробки Ваших персональних даних.

Відповідальна особа є Вашим контактним пунктом для будь-яких питань або можливих запитів щодо захисту персональних даних і для реалізації Ваших прав. Ви можете зв'язатися з нею за вказаним вище телефоном, адресою електронної пошти або письмово; письмове повідомлення завжди позначайте совами «до уваги відповідальної особи».

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

O VÁS SPRACÚVAME?

ЯКІ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ПРО ВАС МИ ОБРОБЛЯЄМО?

V súvislosti s vašou účasťou na prezenčných školeniach a kurzoch v rámci Projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (ďalej ako „Školenia“) o vás spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje: a to najmä vaše meno a priezvisko;
 • podobizeň: zachytená na fotografiách a/alebo audiovizuálnych záznamoch zachytených v súvislosti s propagáciou Projektu, vrátane prejavov osobnej povahy.

Kategórie osobných údajov: všeobecné osobné údaje.
У зв’язку з вашою участю в очних тренінгах і курсах в рамках Проекту «Покращення цифрових навичок людей похилого віку та незахищених груп у державному управлінні» (далі як «Тренінги») ми, зокрема, обробляємо наступні категорії персональних даних про вас:

 • ідентифікаційні дані: зокрема, ваші ім’я та прізвище;
 • зображення: зафіксоване на фотографіях та/або аудіовізуальних записах, зроблених у зв’язку з просуванням Проекту, включаючи вирази особистого характеру.

Категорії персональних даних: загальні персональні дані.

AKÉ SPRACÚVANE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

ЯК ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Spracúvanie sa nevykonáva v listinnej podobe. Spracúva-nie sa vykonáva v informačnom systéme prevádzkovateľa.
Обробка в паперовому вигляді не здійснюємо. Обробка здійснюємо в інформаційній системі оператора.

AKO ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

ЯК МИ ОТРИМАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Osobné údaje získavame priamo od vás ako účastníkov Projektu, ktorí poskytli súhlas s vyhotovením a zverejnením fotografií a audiovizuálnych záznamov. Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu udeleného podľa ustanovení článku 6, odseku 1, písm. a) GDPR udeleného priamo vami.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nie je spoplatnené ani inak sankcionované.
Ми отримуємо персональні дані безпосередньо від вас як учасників Проекту, які дали згоду на виготовлення та публікацію фотографій та аудіовізуальних записів. Ми обробляємо персональні дані на підставі вашої згоди, наданої відповідно до положень статті 6, параграфа 1, літера a) GDPR, наданої безпосередньо вами.

Надання згоди є добровільним. Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на основі вашої згоди, ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на основі згоди, наданої до її відкликання. За відкликання згоди не стягується плата чи інші санкції.

NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

З ЯКОЮ ЦІЛЮ ТА НА ЯКІЙ ПРАВОВІЙ ПІДСТАВІ МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam účelov spracúvania vašich osobných údajov, právny základ tohto spracúvania a dobu uchovávania vašich osobných údajov.
Ми будемо обробляти Ваші дані для наступних цілей і зберігати їх протягом зазначеного періоду:
ÚČEL:
MARKETING A PROPAGÁCIA

BLIŽŠÍ POPIS:
Na základe vášho súhlasu vyhoto-vujeme fotografie a audiovizuál-ne záznamy, ktoré nasledovne zverejňujeme na (i) propagačné účely, (ii) komunikačné účely, a tiež v rámci (iv) priameho marketingu Digitálnej koalície, najmä za účelom informovania o realizovaných a pripravovaných aktivitách Digitálnej koalície a podpory účasti na nich.

PRÁVNY ZÁKLAD:
Váš predchádzajúci súhlas

DOBA UCHOVÁVANIA:
3 roky od udelenia súhlasu

МЕТА:

МАРКЕТИНГ ТА ПРОСУВАННЯ

УТОЧНЮЮЧИЙОПИС:

На підставі вашої згоди ми ро-бимо фотографії і аудіовізуальні записи, які ми публікуємо, як зазначено нижче, для (i) реклам-них цілей, (ii) комунікаційних цілей, а також як частину (iv) прямого маркетингу Цифрової коаліції, зокрема, з метою інформування про реалізовані та майбутні заходи Цифрової коаліції і підтримки участі в них.

ЮРИДИЧНА ОСНОВА:

Ваша попередня згода

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки з моменту надання згоди

ÚČEL:
VYBAVOVANIE AGENDY PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

BLIŽŠÍ POPIS:
Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj za účelom vybavovania agendy práv dotknutých osôb, ak sa na nás obrátite ako dotknutá osoba a uplatníte voči nám svoje práva vyplývajúce z predpisov na ochranu osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD:
plnenie zákonných povinností

DOBA UCHOVÁVANIA:
10 rokov od vybavenia žiadosti

МЕТА:

ОПРАЦЮВАННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРАВАМИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ

УТОЧНЮЮЧИЙОПИС:

Ваші персональні дані ми також оброблятимемо з метою опра-цювання питань, пов’язаних з правами зацікавлених осіб, якщо ви звернетеся до нас як зацікав-лена особа та використаєте щодо нас свої права, що випливають із положень про захист персональних даних.

ЮРИДИЧНА ОСНОВА:

виконання юридичних зобов'язань

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

10 років з моменту ро-згляду заяви

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

ЧИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИ НАДАВАТИ НАМ СВОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a vy nám odmietnete poskytnúť vaše osobné údaje, môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči vám uplatňovať.

Ak je právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s nami zmluvný vzťah.
Якщо правовою основою для обробки ваших персональних даних є виконання наших юридичних зобов’язань згідно з положеннями статті 6 абз. 1 літера c) GDPR, і ви відмовляєтеся надати нам свої особисті дані, це може призвести до збитків, за які ми можемо вимагати від вас компенсацію.

Якщо правовою підставою для обробки ваших персональних даних є згода на обробку відповідно до положень статті 6 абз. 1 літера a) GDPR, ви можете відкликати його в будь-який час, причому ви маєте право використовувати той самий спосіб, яким ви дали нам свою згоду. Ми ніколи не обумовлюємо згоду на обробку персональних даних для необхідних цілей можливістю вступу з нами в договірні відносини.

KTO OKREM DIGITÁLNEJ KOALÍCIE MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

ХТО МАЄ ДОСТУП ДО ВАШИХ ДАНИХ, КРІМ ЦИФРОВОЇ КОАЛІЦІЇ

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, a to s preverenými a zmluvne zaviazanými externými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú pri spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre Digitálnu koalíciu vytvárajú a zabezpečujú funkčné a bezpečné systémy, poskytujú softvérové alebo iné služby, ktoré sú nevyhnutné pre spracúvanie Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície, vykonávanie finančnej a administratívnej kontroly, a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR.

V súvislosti s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú resp. môžu byť príjemcami Vašich osobných údajov subjekty určené právnymi predpismi, najmä daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, súdy a orgány činné v trestnom konaní.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností môžu patriť medzi príjemcov Vašich osobných údajov aj iné osoby (v pozícii sprostredkovateľa alebo samostatného prevádzkovateľa), najmä:
 • poskytovatelia poštových a doručovacích služieb,
 • externí dodávatelia programátorských prác a správy systému,
 • poskytovatelia služieb v oblasti marketingových činností,
 • organizátori Školení;
 • externí poradcovia, advokáti, súdy a exekútori,
 • zodpovedná osoba v zmysle GDPR,
 • spoločnosti poskytujúce služby správy registratúry a archívnictva,
 • poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra,
 • poskytovatelia cloudových služieb.

Ak spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľov ako osobitnej kategórie príjemcov osobných údajov, dbáme na to, aby postupovali v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov alebo dohodou spoločných prevádzkovateľov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje chránili v súlade s požiadavkami GDPR.
Ми можемо надавати Ваші особисті дані іншим третім особам, а саме перевіреним та договірно оформленим зовнішнім торговим партнерам, які допомагають нам обробляти та захищати Ваші персональні дані. Йдеться про т.зв. одержувачів та посередників, які створюють і забезпечують функціональні та безпечні системи для Цифрової коаліції, надають програмне забезпечення або інші послуги, необхідні для обробки Ваших персональних даних для вищезазначених цілей.

Ми також зобов’язані надавати Ваші персональні дані уповноваженим державним органам у разі здійснення ними своїх законних повноважень згідно з відповідними спеціальними законами (наприклад, поліцейське розслі-дування, фінансовий та адміністративний контроль тощо), які, однак, не мають статус одержувачів у розумінні GDPR.

У зв'язку з виконанням оператором своїх юридичних зобов'язань отримувачами Ваших персональних даних є або можуть бути визначені законом особи, зокрема, податкова служба, органи державної влади та державного управління зі здійснення контролю та нагляду, суди та правоохоронні органи.

Залежно від мети обробки та конкретних обставин отримувачами Ваших персональних даних можуть також бути інші особи (в позиції посередника або незалежного оператора), зокрема:
 • постачальники поштових послуг та послуг доставки,
 • зовнішні постачальники робіт з програмування та управління системою,
 • постачальники послуг у сфері маркетингової діяльності,
 • організатори тренінгів;
 • зовнішні консультанти, юристи, суди та виконавці,
 • відповідальна особа в розумінні GDPR,
 • компанії, що надають послуги з ведення реєстру та архівної справи,
 • хостинг-провайдери, постачальники послуг центрів обробки даних,
 • постачальники хмарних послуг.

Якщо ми обробляємо Ваші персональні дані через посередників, як особливу категорію одержувачів персональних даних, ми гарантуємо, що вони діють відповідно до чинних правових норм та умов, погоджених у договорі про обробку персональних даних, або у домовленостях спільних операторів, щоб вони були зобов’язані дотримуватися конфіденційності та захищати Ваші дані відповідно до вимог GDPR.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS, VRÁTANE PROFILOVANIA?

ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З ЮРИДИЧНИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ ВАС, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛЮВАННЯ?

Nie, nedochádza.
Ні, такого не буває.

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Pri spracúvaní osobných údajov môže dochádzať k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov mimo členských štátov Európskej únie, avšak výhradne na Ukrajinu. Digitálna koalícia garantuje, že v súvislosti s takýmto prenosom zabezpečila, aby boli prijaté primerané záruky v súlade s ustanoveniami článku 44 a nasledujúcich GDPR. Prenos osobných údajov na Ukrajinu prebehne v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov priamo na príjemcov, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

Ak máte záujem oboznámiť sa s konkrétnymi opatreniami používanými pri prenose vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.
При обробці персональних даних можлива транскордонна передача ваших персональних даних за межі держав-членів Європейського Союзу, але виключно в Україну. Цифрова коаліція гарантує, що у зв’язку з такою передачею вона забезпечила прийняття належних гарантій відповідно до положень статті 44 та наступних положень GDPR. Передача персональних даних в Україну відбуватиметься відповідно до стандартних договірних умов, затверджених Європейською Комісією, які поклада-ють ті самі зобов’язання щодо захисту персональних даних безпосередньо на одержувачів, якщо відповідні правові норми щодо захисту персональних даних не дозволяють цю передачу здійснювати без таких формальностей.

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб дізнатися про конкретні заходи, які використовуються для передачі ваших персона-льних даних, ви можете зв’язатися з нами в будь-який час.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY?

ЯКІ ВАШІ ПРАВА ЯК ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte ako dotknutá osoba určité práva.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskyt-nuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Vašej žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov sme povinní vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie – za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ak je spracúvanie Vašich údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nemusíme Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovanie – za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Môže sa napr. jednať o situácie, ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, sú nepresné alebo že Vaše osobné údaje už nepotrebujeme využívať. Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: (і) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo (ІІ) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo (ІІІ) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo (iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Váš/Vášho výberu. Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, máte právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať – v prípade ak sa spracúvanie zakladá na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou proti takémuto spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených záujmoch. V takomto prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, okrem situácie, ak (i) preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo (ii) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

Právo odvolať súhlas – vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. V prípade, ak v konkrétnych prípadoch spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo domáhať sa súdnej ochrany – ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk) alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.
Відповідно до чинного законодавства про захист даних Ви маєте певні права як суб’єкт даних.

Право на доступ – Ви маєте право отримати копію персональних даних про Вас, які ми зберігаємо, а також інформацію про те, як ми використовуємо Ваші персональні дані. У більшості випадків Ваші персональні дані будуть надані Вам у формі письмового документа, якщо Ви не вимагатимете інше. Якщо Ви запитали надання цієї інформації електронними засобами, вона буде надана Вам в електронному вигляді, якщо це технічно можливо.

Право на виправлення – ми вживаємо розумних заходів для забезпечення точності, повноти та своєчасності інформації, яку ми маємо про Вас. Якщо Ви вважаєте, що дані, які ми зберігаємо, є неточними, неповними або застарілими, будь ласка, не вагайтеся попросити нас виправити, оновити чи доповнити ці дані. Як зацікавлена особа Ви маєте право виправити персональні дані, що стосуються Вас, якщо вони є неправильними, або доповнити їх, якщо вони неповні. Ваш запит на виправлення чи доповнення персональних даних ми зобов’язані виконати без зайвої затримки.

Право на видалення – за певних обставин ви маєте право попросити нас видалити Ваші персональні дані, наприклад, якщо персональні дані, які ми зібрали про Вас, більше не потрібні для досягнення початкової мети обробки або якщо Ви відкликаєте свою згоду з обробкою. Але Ваше право має оцінюватися з урахуванням усіх відповідних обставин. Наприклад, якщо обробка Ваших даних необхідна для виконання наших юридичних зобов’язань або для демонстрації, здійснення чи захисту правових вимог, ми можемо не задовольнити Ваш запит.

Право на обмеження обробки – за певних обставин Ви маєте право попросити нас припинити використання Ваших персональних даних. Це може, наприклад, бути у ситуації, якщо Ви вважаєте, що песональні дані, які ми маємо про Вас, є неточними або що нам більше не потрібно використовувати Ваші персональні дані. Якщо обробка була обмежена відповідно до ст. 18 абз. 1 GDPR, такі персональні дані обробляються, за винятком зберігання: (і) лише за згодою відповідної особи або (ІІ) для демонстрації, реалізації або захисту правових вимог або (ІІІ) для захисту прав іншої фізичної чи юридичної особи, або (iv) з міркувань важливого суспільного інтересу ЄС чи держави-члена.

Право на перенесення даних – за певних обставин Ви маєте право попросити нас передати персональні дані, які Ви надали нам, іншій третій стороні за Ва-шим вибором. Якщо обробка ґрунтується на згоді або на основі договору і виконується автоматизованими засобами, Ви маєте право отримати свої персональні дані, які Ви надали нам, у структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі та маєте право передати ці дані іншому оператору. Якщо це технічно можливо, Ви маєте право передавати дані безпосередньо від одного оператора до іншого.

Право на заперечення – у випадку, якщо обробка ґрунтується на наших законних інтересах (стаття 6, па-раграф 1, буква f) GDPR), Ви маєте право в будь-який час заперечити проти такої обробки персональних даних з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією. дані, які стосуються Вас, включаючи запе-речення проти профілювання на основі заявлених інтересів. У такому випадку ми можемо не обробляти Ваші персональні дані далі, за винятком ситуації якщо ми продемонструємо (i) необхідні законні причини, які переважають над Вашими інтересами, правами та свободами як зацікавленої особи, або (ii) причини для доведення, здійснення або захисту правових претензій. Якщо Ви заперечуєте проти обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу, включаючи профілювання в тій мірі, в якій це пов’язано з таким прямим маркетингом, персональні дані більше не можуть оброблятися для таких цілей.

Права, пов’язані з автоматизованим прийняттям рішень – Ви маєте право відмовитися від автоматизованого прийняття рішень, включаючи створення профілю, що призводить до юридичних чи подібних значних наслідків для Вас.

Право відкликати згоду – у більшості випадків ми не обробляємо Ваші персональні дані на основі Вашої згоди. Якщо в окремих випадках ми обробляємо Ваші дані на основі Вашої згоди, Ви маєте право відкликати свою згоду на подальше використання Ваших персональних даних.

Право подати скаргу або звернутися за правовим захистом – як зацікавлена особа Ви також маєте право в будь-який час подати скаргу до наглядового органу, яким є Управління захисту персональних да-них Словацької Республіки (більше інформації можна отримати на веб-сайті (www.dataprotection.gov.sk) або оскаржити в компетентному суді.

PODNETY OHĽADOM POUŽÍVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

СКАРГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom žiadosti.

Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti na adresu nášho) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti) príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb.

Ak Digitálna koalícia nebude príslušná na posúdenie Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby, bude Vaša žiadosť bezodkladne postúpená príslušnému prevádzkovateľovi.

Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posú-dená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.
Ми дбаємо про захист Ваших персональних даних, тому прагнемо забезпечити їх за допомогою індивідуальних, сучасних технічних та організаційних заходів, а також за допомогою можливості реалізувати свої Ваші права зацікавленої особи відповідно до GDPR у будь-який час за допомогою запит.

Запити щодо реалізації прав зацікавленої особи можуть бути надіслані нам в електронному або письмовому вигляді за вищезазначеними контактними даними відповідальної особи. Ця процедура не впливає на Ваше право відкликати свою згоду на обробку персональних даних, яку Ви завжди можете відкликати так само легко, як і надали її нам (наприклад, якщо Ви надали свою згоду в електронному вигляді, Ви завжди можете відкликати її електронною поштою або заявою без потреби надіслати письмовий запит до нас) або Ваше право заперечити автоматизованими засобами за допомогою технічних специфікацій, якщо такі є.

Для кожного запиту ми рекомендуємо Вам якомога дета-льніше пояснити, яке право Ви використовуєте з точки зо-ру GDPR, які Ваші ідентифікаційні дані (для підтвердження особи) або яких цілей і даних стосується запит. У разі надто загальних запитів ми повинні попросити роз’яснення.

GDPR встановлює загальні умови здійснення Ваших індивідуальних прав. Однак їх існування не означає автоматично, що ми будемо їх дотримуватися при здійсненні індивідуальних прав, як винятки або деякі права пов’язані з певними умовами, які можуть бути дотримані не в кожному випадку. Ваш запит щодо конкретного права завжди розглядатиметься та оцінюватися з точки зору законодавства та нашої внутрішньої політики щодо розгляду скарг суб’єктів даних.

Якщо Цифрова коаліція не відповідає за оцінку Вашого запиту щодо реалізації права зацікавленої особи, Ваш запит буде негайно передано відповідному оператору.

Кожне звернення щодо реалізації прав зацікавленої особи, що надійшло до нас, буде оцінено індивідуально та компетентно, а про результат ми завжди повідомимо Вас не пізніше одного місяця з моменту отримання запиту.

Ми хотіли б повідомити Вам, що під час обробки Вашого запиту щодо реалізації права зацікавленої особи згідно з GDPR ми можемо попросити про надійну перевірку Вашої особи, особливо у випадках, коли є сумніви щодо Вашої особистості. Наш обов'язок – запобігати наданню персональних даних про Вас особі, яка не має на це право. Обробка Вашого запиту, пов’язаного із здійсненням Ваших прав зацікавленої особи відповідно до GDPR, є безкоштовною. Якщо Ваш запит є явно необґрунтованим або невідповідним, зокрема, тому, що він повторюється, ми маємо право стягнути розумну плату з урахуванням адміністративних витрат.

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK

ЗМІНИ ДО ЦИХ УМОВ

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne.

Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Táto verzia bola vydaná dňa 15. septembra 2023.
Захист персональних даних для нас не є одноразовою діяльністю. Інформація, яку ми зобов’язані надати Вам у зв’язку з нашою обробкою персональних даних, може змінитися або втратити свою актуальність.

З цієї причини ми залишаємо за собою право модифікувати та змінювати ці умови в будь-якій мірі в будь-який час. Якщо ми істотно змінимо цю інформацію, ми привернемо Вашу увагу до цієї зміни, наприклад шляхом загального оголошення на цьому веб-сайті або спеціального оголошення електронною поштою.

Ця версія була випущена 15 вересня 2023 року.