Cieľová skupina

Cieľová skupina

Na poskytnutie príspevku sú oprávnené nasledujúce subjekty, ktoré spĺňajú všetky nižšie uvedené podmienky:

  • fyzická osoba
  • žiak základnej alebo strednej školy v SR alebo dieťa, ktoré sa z objektívnych príčin zatiaľ nestalo žiakom/študentom na Slovensku, ale úspešne absolvovalo test zo slovenského jazyka (úroveň A1) a test digitálnych zručností (pre deti od 15 rokov), alebo študent vysokej školy (vo veku do 18 rokov) so štatútom odídenca alebo s udelením pobytu po začatí vojny
  • so štatútom dočasného útočiska
  • s občianstvom Ukrajiny
  • ktorý ku dňu registrácie nedosiahol vek 18 rokov
  • pre účely poskytnutia príspevku za žiaka/dieťa/študent koná jeho zákonný zástupca, prípadne ním splnomocnená osoba.