ДОГОВІР

про надання цифрової допомоги

ДОГОВІР

про надання цифрової допомоги
надалі іменований лише як „Договір“, укладений [дата] між наступними договірними сторонами:

(1) Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки, об’єднання юридичних осіб за інтересами, з юридичною адресою: Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava – Ružinov, ідентифікаційний номер: 52 828 123, зареєстроване в Реєстрі об’єднань юридичних осіб за інтересами Окружного управління Братислави, e‑mail: office@digitalnakoalicia.sk, IBAN: SK12 1100 0000 0029 4114 8540, від імені якої діє Інж. Маріо Леловски, голова
(далі лише „Цифрова коаліція“)
та
(1) [Ім’я та прізвище учня], дата народження: [∙], постій-не місце проживання: [∙], представлений/представ-лена [ім’я та прізвище, дата народження та постійне місце проживання; якщо законним представником є ​​юридична особа, то (найменування, юридична адреса, ідентифікаційний номер), від імені якої діє ім’я та прізвище, посада, дата народження та постійне місцепроживання, якщоучень повнолітній, дані про законного представника не заповнюються]
(надалі іменується лише як «Учень»; Цифрова коаліція та Учень далі спільно іменуються як «Сторони» та окремо як «Сторона»).
укладений зокрема відповідно до положень § 51 Закону № 40/1964 Цивільного кодексу, в редакції пізніших нормативних актів, а також згідно з поло-женнями чинних правових норм Словацької Республіки та чинних правових актів Європейського Союзу з наступним змістом:

ПРЕАМБУЛА

1. Цифрова коаліція реалізує національний проект «Цифрова допомога для учнів з України» (далі лише «Цифровадопомога»). Цифрова допомога фінансується з Європейських структурних та інвестиційних фондів і призначена підтримати розвиток цифрових навичок учнів шляхом підтримки придбання цифрового обладнання.
2. Учень зацікавлений використати Цифрову допомогу та з метою отримання Цифрової допомоги він зареєструвався до проекту«Цифрова допомога для учнів з України» (далі лише «Український учень»).
3. Цифрова коаліція перевірила, що Учень відповідає умовам надання Цифрової допомоги, і відповідно до умов проекту «Український учень» надасть йому Цифрову допомогу на умовах, визначених в Договорі, як законному одержувачу.
4. Учень зацікавлений використати Цифрову допомогу для придбання цифрового пристрою та використо-вувати його відповідно до мети проекту «Українсь-кий учень» та умов, передбачених у Договорі.
5. Беручи до уваги вищезазначене, Сторони погодили наступні договірні умови.

Стаття 1
Предмет і мета Договору

1. Предметом Договору є згода Сторін щодо умов надання Цифрової допомоги, способу її викорис-тання та умов використання цифрового пристрою, придбаного з використанням Цифрової допомоги.
2. Метою договору є регулювання взаємних прав та обов’язків Сторін, пов’язаних із наданням Цифрової допомоги.

Стаття 2
Виконання умов надання Цифрової допомоги

1. Із зацікавленістю в отриманні Цифрової допомоги Учень зареєструвався в проекті «Український учень» та після завершення реєстрації уклав Договір з Цифровою коаліцією про участь учня в проекті «Український учень» та ознайомився з Договірними умовами участі у проекті «Український учень» (далі лише «Договірні умови») і погодився з їх редакцією.
2. Після реєстрації Учня в проекті «Український учень» Цифрова коаліція перевірила дані Учня, внесені під час реєстрації, використовуючи процедуру, описану в Договірних умовах. Підсумком перевірки даних Учня було встановлення того, що Учень відповідає умовам надання Цифрової допомоги, та включення Учня до бази даних законних одержувачів Цифрової допомоги (далі лише «База даних» ).
3. На підставі включення до Бази даних Учень звернувся до продавця цифрових пристроїв, який є партнером Цифрової коаліції (далі лише «Продавець») із проханням про застосування Цифрової допомоги.
4. Після перевірки Продавцем персональних даних Учня та його законного представника або особи, уповнова-женої законним представником Учня представляти Учня (якщо Учень не досяг повноліття), а Учень обрав цифровий пристрій, який відповідає умовам, зазна-ченим у Договірних умовах та більш детально зазна-чених у Протоколі про початок експлуатації та пере-дачу Пристрою (далі лише «Пристрій»), Продавець надасть Учню (або його законному представнику чи особі, уповноваженій представляти Учня) Договір, що є останнім кроком у застосуванні Цифрової допомоги.
5. Після укладення Договору Продавець продасть та передасть Пристрій Учню. Учень зобов’язаний під-твердити початок експлуатації і передачу Пристрою Продавцем шляхом підписання Протоколу про початок експлуатації та передачу Пристрою.
6. Договір регулює взаємні права та обов’язки Учня та Цифрової коаліції, що стосуються участі в проекті «Український учень» під час та після придбання Пристрою.

Стаття 3
Надання Цифрової допомоги

1. На підставі цього Договору Цифрова коаліція зобов’язана надати Учню Цифрову допомогу у вигляді допомоги на придбання Пристрою.
2. Цифрова допомога є цільовою. Учень приймає Цифро-ву допомогу і зобов’язується використовувати Прист-рій відповідно до умов, передбачених Договором.
3. Враховуючи, що законним одержувачем Цифрової допомоги є Учень, Пристрій, придбаний за допомогою Цифрової допомоги, є власністю Учня.
4. Однією з цілей проекту «Український учень» є покращення інклюзії та доступу Учня до цифрових технологій та підвищення інтенсивності їх використання в освіті. Таким чином, пристрій служить для забезпечення навчання Учня та його доступу до навчальної літератури.

Стаття 4
Умови використання Пристрою

1. Учень зобов’язаний використовувати Пристрій у спосіб, який відповідає меті надання Цифрової допомоги, протягом усього терміну існування та функціональності Пристрою.
2. Метою надання Цифрової допомоги є покращення доступу Учня до освіти та підтримка використання цифрових технологій у навчанні (включаючи дистанційне навчання), а також підтримка розвитку цифрових навичок Учня через придбання Пристрою.
3. У прямій суперечці з метою надання Цифрової до-помоги є, зокрема, відчуження Пристрою або будь-яка дія, в результаті якої Учень не зможе використо-вувати Пристрій; тобто, зокрема, продаж, оренда, позика, дарування, обтяження Пристрою (застава), добровільне знищення або виведення з ладу Пристрою або надання можливості довгострокового використання Пристрою іншій особі.
4. У суперечці з метою надання Цифрової допомоги є й видалення будь-якого маркування Пристрою (на-клейки), яке доводить, що Пристрій було закуплено за кошти Європейських інвестиційних та структурних фондів і у рамках проекту «Український учень».
5. Використання Пристрою у спосіб, який суперечить меті надання Цифрової допомоги, може становити право Цифрової коаліції на компенсацію збитків і може мати ознаки кримінального правопорушен-ня (наприклад, шахрайство з субсидіями тощо). Використання Пристрою всупереч меті надання може призвести до кримінальної відповідальності Учня (або його законного представника).
6. На вимогу Цифрової коаліції Учень зобов’язаний довести виконання зобов’язань та умов, викладених у Договорі, і, якщо це можливо, дозволити Цифровій коаліції перевірити виконання зобов’язань та умов, викладених у Договорі і надавати їй будь-яке необхідне сприяння.

Стаття 5
Права та обов'язки сторін після припинення дії Договору

1. Цифрова коаліція може спілкуватися з Учнем електронною поштою, СМС-повідомленням або телефоном за контактними даними, вказаними під час реєстрації в проекті Український учень. Метою спілкування Цифрової коаліції з Учнем буде вдоско-налення цифрових навичок Учня та підтримка його в отриманні цифрових навичок. З метою досягнення цих цілей Цифрова коаліція може інформувати Учня про можливість участі в різноманітних проектах, конкурсах чи інших заходах, пов’язаних із Цифровою допомогою та розвитком цифрових навичок.
2. Учень може в будь-який час звернутися до Цифрової коаліції з проханням отримати інформацію, пораду чи іншу допомогу у зв’язку з Цифровою допомогою або у зв’язку з будь-яким проектом, конкурсом чи іншою діяльністю, пов’язаною з Цифровою допомогою, про яку йому було повідомлено.
3. Учень дбатиме про підтримку проекту «Український учень» у будь-який можливий спосіб та підвищення загальної обізнаності про діяльність Цифрової коаліції, у цьому контексті Учень не повинен публічно надавати неправдиву, неточну чи неповну інформацію про проект «Український учень» або про Цифрову коаліцію або будь-яким способом втручатися в добру репутацію Цифрової коаліції.
4. З огляду на те, що Цифрова допомога надається з Європейських структурних та інвестиційних фондів, Учень зобов’язаний пройти контроль, аудит або іншу перевірку уповноваженими особами органів влади Словацької Республіки та Європейського Союзу та в цьому контексті надати їм будь-яке необхідне сприяння, у тому числі після закінчення терміну дії цього Договору.

Стаття 6
Надання персональних даних

1. Цифрова коаліція поважає конфіденційність Учня та зобов’язується захищати його конфіденційність і відповідально поводитися з його даними. Умови захисту персональних даних та конфіденційності Учня (або його законного представника, або особи, уповноваженої представляти Учня) детально та зрозуміло регулюються в Умовах захисту персональних даних, які є доступними на https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-ua/.
2. Підписанням Договору Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) підтверджує, що перед підписанням Договору ознайомився з Умовами захисту персональних даних.
3. Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) зобов’язаний з метою укладення цього Договору надати Продавцю для перевірки посвідчення особи або інший документ, що посвідчує особу, з метою перевірки необхідних даних для ідентифікації Учня та законного представника (або особи, уповноваженої представляти Учня) як передумови для укладення цього Договору. Для виконання цього Договору Цифрова коаліція вимагає запису та зберігання номера посвідчення особи, або іншого документа, що посвідчує особу, яка отримує Пристрій, на який було надано Цифрову допомогу.

Стаття 7
Термін дії Договору

1. Договір укладається строком на шість місяців з мо-менту його укладення. До закінчення цього терміну Договір також може бути розірваний у такі способи:
а) за взаємною згодою Сторін;
б) виходом з Договору.
2. Цифрова коаліція може вийти з Договору, зокрема, якщо Учень не використовує Пристрій у спосіб, який відповідає меті надання Цифрової допомоги та відповідно до умов, викладених у Договорі, і має право повернути Цифрову допомогу (або його фінансову вартість у розмірі 350 євро).
3. Якщо протягом терміну дії цього Договору Учень продасть, віддасть в оренду, позичить, подарує, обтяжить, добровільно знищить або виведе з ладу Пристрій, дозволить довгострокове використання Пристрою іншій особі або видалить маркування Пристрою (наклейку), Цифрова коаліція має право вийти з Договору, а також право повернути Цифрову допомогу (або його фінансову вартість у розмірі 350 євро).
4. Цифрова коаліція має право вийти з Договору також якщо Учень публічно надає неправдиву, неточну або неповну інформацію про проект «Український учень» та шкодить добрій репутації Цифрової коаліції неправдивими фактичними заявами.
5. Вихід з Договору має бути зроблений в письмовій формі, в якій має бути вказано причину виходу з Договору, та набуває чинності в день доставки повідомлення іншій Стороні. Повідомлення про вихід з Договору доставляється на адреси Сторін, зазначені в Договорі, і вважається врученим у день отримання, якщо воно було отримано адресатом, або в день повернення відправнику, якщо воно було повернуто відправнику як таке, що не було вручено, або з поміткою про те, що адресат не був присутній, або після закінчення п'ятого дня з моменту відправ-лення, якщо адресат своїми діями чи бездіяльністю унеможливив доставку повідомлення. Наслідки доставки настають у день відмови, навіть якщо адресат відмовився від доставки повідомлення.
6. Після припинення дії Договору всі права та обов’язки Сторін відповідно до Договору припиняються, за винятком тих, які відповідно до Договору або з огляду на їх характер повинні тривати навіть після його припинення, тобто, зокрема, зобов’язання Учня використовувати Пристрій відповідно до мети надання Цифрової допомоги відповідно до положень статті 4 пункту 2 Договору, права та обов’язки відповідно до статті 5 Договору, пов’язані з повідомленням Сторони у зв’язку з Цифровою допомогою і статтею 6 Договору щодо захисту персональних даних Учня.
7. З метою уникнення будь-яких сумнівів, Сторони погоджуються, що Договір може бути розірвано лише на підставі причин розірвання, зазначених у Договорі.

Стаття 8
Прикінцеві положення

1. Якщо законний представник Учня діє від імені Учня, підписуючи Договір, він заявляє та підтверджує, що є законним представником Учня та уповноважений діяти від імені Учня в питанні застосування Цифрової допомоги; якщо особа, уповноважена законним представником Учня представляти Учня, діє від імені Учня, підписуючи Договір, вона заявляє та підтверджує, що вона уповноважена діяти від імені Учня у питанні застосування Цифрової допомоги. Неправдиве декларування та використання Цифрової допомоги незаконною особою може становити кримінальне правопорушення (наприклад, шахрайство з наданням субсидій тощо).
2. Якщо будь-яке з положень Договору є недійсним, нечинним або таким, що не підлягає виконанню, або якщо воно стане таким у майбутньому, це не вплине на інші положення Договору та залишатиметься дійсним, чинним або таким, що підлягає виконанню в повному обсязі відповідно до правових норм. Сторони цим зобов’язуються замінити недійсні, нечинні або такі, що не можуть бути виконані, положення новими, значення яких буде максимально наближеним до змісту положень, які стали недійсними, нечинними або такими, що не підлягають виконанню.
3. Договір складено словацькою та українською мовами у двох примірниках, по одному з яких зберігається у кожної з них. У разі будь-яких розбіжностей між мовними версіями Договору перевагу матиме словацька версія Договору.
4. Договір може бути змінений або доповнений лише письмовими поправками, підписаними всіма Сторонами.
5. Договір та його тлумачення регулюються законодав-ством Словацької Республіки та тлумачаться відповідно до нього, зокрема, відповідно до положень Цивільного кодексу; ті ж правила також застосовуються до додатків і доповнень до Договору та всіх позадоговірних зобов'язань, пов'язаних з Договором або випливаючих з нього.
6. Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) визнає, що Договір обов’язково публікується в Центральному реєстрі договорів, який веде Секретаріат Уряду Словацької Республіки, відповідно до положень Закону № 211/2000 про вільний доступ до інформації та про зміни і доповнення до деяких законів (Закон про свободу інформації) в редакції пізніших норматив-них актів та дає чітку згоду на публікацію Договору в повному обсязі, тоді як персональні дані Учня або його законного представника чи особи, уповноваженої представляти Учня (включно з підписом), будуть знеособлені, а опублікований текст не міститиме жодних персональних даних Учня або законного представника чи особи, уповноваженої представляти Учня.
7. Договір набирає чинності з моменту його підписання всіма Сторонами (або останньою з них); якщо правовими нормами передбачено обов'язкове опублікування Договору, Договір набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.
8. Сторони спільно заявляють, що вони ознайомилися з текстом Договору, повністю зрозуміли його зміст, який є для них достатньо певним і виражає їхню вільну і серйозну волю без будь-яких помилок, і що вони не укладають його під тиском чи в умовах, помітно невигідних для будь-якої Сторони, на знак чого підписують її власноручно.

ПІДПИСИ СТОРІН
V [∙], dňa [∙]

Za Digitálnu Koalíciu | За Цифрову коаліцію

_____________________________________________
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
Національна коаліція цифрових навичок і професій Словацької Республіки
Ing. Mário Lelovský, predseda
Інж. Маріо Леловски, голова


В[∙], дата[∙]

Za Žiaka | За Учня

_____________________________________________
[Meno a priezvisko Žiaka alebo jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby]
[Ім’я і прізвище Учня або його законного представника чи уповноваженої особи]
[prípadne názov právnickej osoby, ktorá je zákonným zástupcom Žiaka a meno a priezvisko jej štatutára]
[або найменування юридичної особи, яка є законним представником Учня, та імя і прізвище її офіційного представника]

Žiak (resp. jeho zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená na zastupovanie Žiaka) týmto vyhlasuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené (і) znenie Zmluvy v ukrajinskom jazyku zverejnené na adrese [∙] a (іі) Podmienky ochrany osobných údajov zverejnené na adrese https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-sk/, – že si Zmluvu a Podmienky ochrany osobných údajov prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, čo potvrdzuje svojim podpisom.
Учень (або його законний представник чи особа, уповноважена представляти Учня) цим заявляє, що ще до укладення Договору йому були надані (і) редакція Договору на українській мові, опублікована за адресою [∙] та (іі) Умови захисту персональних даних, опубліковані за адресою https://ukrajinskyziak.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-ua, – що він прочитав Договір та Умови захисту персональних даних, повністю зрозумів їх зміст, який є достатньо визначеним і зрозумілим для нього, і що він прямо погоджується з усіма їхніми положеннями, що підтверджує своїм підписом.

Za Žiaka | За Учня

_____________________________________________
[Meno a priezvisko Žiaka alebo jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby]
[Ім’я і прізвище Учня або його законного представника чи уповноваженої особи]
[prípadne názov právnickej osoby, ktorá je zákonným zástupcom Žiaka a meno a priezvisko jej štatutára]
[або найменування юридичної особи, яка є законним представником Учня, та імя і прізвище її офіційного представника]