Aktuality SK

Projekt Ukrajinský žiak je odteraz dostupný pre všetky deti so štatútom Dočasného útočiska od 6 do 18 rokov

Projekt Ukrajinský žiak je už v plnom prúde, ukrajinské deti sa registrujú, ale napriek tomu naráža na určité prekážky. Jednou z hlavných podmienok získania digitálneho príspevku je aj zápis ukrajinského dieťaťa do slovenského školského systému. A práve podmienka školskej dochádzky je pre veľkú časť odídencov nerealizovateľná.
Iniciátori projektu preto navrhli úpravu podmienok, za ktorých sa ukrajinské dieťa stane oprávneným užívateľom príspevku, a to nasledovne:

fyzická osoba so štatútom Dočasného útočiska z Ukrajiny (vek 6 - 18 rokov) spĺňajúca tieto podmienky:
  • z objektívnych príčin sa nemôže zúčastňovať školskej dochádzky na základnej alebo strednej škole v SR (čestné prehlásenie je súčasťou registračného formulára),
  • absolvovala jazykový test slovenského jazyka (úroveň A1), vytvorený na základe schválenej učebnice slovenského jazyka pre deti cudzincov Aha, Slovenčina! (žiaci od 6 do 18 rokov),
  • úspešne absolvovala IT fitness test digitálnej gramotnosti v ukrajinskom jazyku (žiaci od 15 rokov).

Tieto opatrenia by mali napomôcť k tomu, aby projekt Ukrajinský žiak výrazne prispieval k motivácii ukrajinských detí naučiť sa po slovensky a využiť možnosť navštevovať slovenskú školu, ktorá im zabezpečí kontinuitu vo vzdelávaní. Zároveň napomôže k ich socializácii v slovenskom prostredí a dokonca nepriamo ovplyvní aj inklúziu rodičov ukrajinských detí a ich začlenenie do pracovného procesu na Slovensku.

Časový rámec projektu zostáva nemenný do 30.09.2023 – registrácia detí cieľovej skupiny/ich zákonných zástupcov a overenie nimi poskytnutých údajov v databázach príslušných štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Je dôležité poskytnúť rodičom a deťom, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky, všetky informácie o tom, ako postupovať, ak majú záujem o kúpu digitálneho zariadenia prostredníctvom projektu Ukrajinský žiak, keďže časový rámec projektu je veľmi obmedzený. Ak rodičia dieťaťa nie sú prítomní na Slovensku, môže v ich mene konať zástupca, ktorému udelia splnomocnenie (tlačivo je k dispozícii na webovej stránke, je potrebné ho vyplniť, vytlačiť, podpísať a zaslať zástupcovi na Slovensku) a ktorý uplatní digitálny príspevok (zakúpi digitálne zariadenie) pre ich dieťa.

Nové podmienky pre ukrajinské deti so štatútom Dočasného útočiska, ktoré sú v platnosti od 18.09.2023. Dieťa má:
  • byť občanom Ukrajiny,
  • mať na Slovensku štatút dočasného útočiska s označením ODÍDENEC,
  • byť žiakom slovenskej základnej alebo strednej školy. Alebo absolvovať test zo slovenčiny na úrovni A1 a zároveň úspešne absolvovať test z digitálnej zručnosti, ktorý platí pre deti od 15. rokov veku,
  • byť mladší ako 18 rokov.

Všetky informácie o registrácii a podmienkach uplatňovania digitálneho príspevku nájdete na webovom sídle ukrajinskyziak.sk a na call centre +421 (0) 232 284 467 (v pracovných dňoch počas 9.00-17.00 je poskytované poradenstvo v ukrajinskom jazyku).

ZAPOJTE SA

Projekt "Ukrajinský žiak" 2023