Actuality SK

Zoznam dokladov potrebných na zápis na strednú školu na Slovensku

Žiadatelia potrebujú tieto dokumenty:

 • preukaz totožnosti zákonného zástupcu maloletého dieťaťa
 • preukaz totožnosti dieťaťa, ak je k dispozícii
 • rodný list dieťaťa
 • žiadosť o prijatie
 • Doklad potvrdzujúci požadovaný stupeň vzdelania (napr. výučný list alebo maturitné vysvedčenie)
 • Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie. § 63, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve). Toto potvrdenie môžete získať od pediatra
 • čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ak iný zákonný zástupca nemôže vyhlásenie podpísať
 • písomné stanovisko centra poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa, ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • záverečná známka z predmetov, z ktorých sa vykonáva skúška spôsobilosti

Povinné prílohy k žiadosti o prijatie v závislosti od odboru:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zvoleného odboru sa predkladá len v prípade štúdia tých odborov alebo odborného vzdelávania, ktoré ministerstvo školstva zverejňuje na svojej internetovej stránke v časti Regionálne školstvo/Sekundárne vzdelávanie, resp: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/ .
 • Záver z diagnostického vyšetrenia vykonaného zariadením výchovného poradenstva a prevencie najviac pred dvoma rokmi predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov, predkladá len uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium na všeobecnovzdelávacej športovej škole.
 • Potvrdenie od lekára so špecializáciou v odbore športová medicína predkladá len uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium na strednej športovej škole.
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Posudok všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zvoleného študijného odboru predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.
 • Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané zamestnávateľom, ktorý má so vzdelávacou inštitúciou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý sa hlási na štúdium v študijnom odbore alebo na odbornú prax, v ktorom sa poskytuje odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania.
 • Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol ústne hodnotený z predmetu uvedeného na vysvedčení (v tomto prípade sa predkladá len vysvedčenie s príslušným ústnym hodnotením), alebo ak základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, nemôže potvrdiť hodnotenie žiaka uvedené v prihláške, kópiu vysvedčenia predkladá základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, aby potvrdila hodnotenie žiaka uvedené v prihláške.
 • Kópie vysvedčení alebo diplomov potvrdzujúcich víťazstvo žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) predkladá len žiadateľ, ktorý v prihláške uvedie víťazstvo v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

Pri prestupe na strednú školu sa vyžadujú tieto dokumenty:

 • Občiansky preukaz zákonného zástupcu maloletého dieťaťa
 • Občiansky preukaz dieťaťa, ak je k dispozícii
 • Rodný list dieťať
 • Písomná žiadosť o prestup
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve). Toto potvrdenie môžete získať od pediatra.
 • K žiadosti o prestup je potrebné priložiť kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka do školy, z ktorej žiak prestupuje, a kópiu jeho posledného vysvedčenia.

Ak dieťa navštevovalo základnú školu v zahraničí, nižšie stredoškolské vzdelanie môže byť na Slovensku uznané v súlade so zákonom o uznávaní dokladov o vzdelaní.

O uznaní vysvedčení zo základnej školy za prvý až ôsmy ročník vydaných školou v inej krajine rozhoduje riaditeľ školy.

O uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje okresný úrad po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelania požadovaného na Slovensku podľa štátneho vzdelávacieho programu.
Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku