Actuality SK

Pravidlá vzdelávacieho procesu v stredných školách

Ako sa hodnotia študijné výsledky žiakov?

Žiaci sú hodnotení na základe výsledkov dosiahnutých v akademických predmetoch počas školského roka, ako aj zhrnutých na vysvedčeniach za prvý a druhý polrok školského roka. V rámci predmetu sa hodnotenie uskutočňuje formou klasifikácie, ústneho hodnotenia, prípadne ich kombináciou alebo inou formou, ktorá zodpovedá zásadám a cieľom výchovy a vzdelávania.

Hodnotenie žiaka v prípravnom alebo úvodnom ročníku sa uskutočňuje formou ústneho hodnotenia. Pri hodnotení žiaka cudzinca v prvom ročníku sa zohľadňuje úroveň ovládania štátneho jazyka.

Hodnotenie vyjadrené formou klasifikácie sa označuje stupňami: výborný, dobrý, uspokojivý, dostatočný, neuspokojivý. Ústne hodnotenie je opisom toho, ako žiak dosiahol vzdelávacie ciele v danom predmete.

(§55, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Čo mám robiť, ak žiak chýba v škole z oprávneného dôvodu?

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, zástupca žiaka musí bez zbytočného odkladu oznámiť škole dôvod neprítomnosti. Oprávneným dôvodom neprítomnosti žiaka v škole je okrem iného choroba žiaka alebo rozhodnutie lekára, ktorým sa žiakovi zakazuje dochádzať do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle zastavenie verejnej dopravy, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, súťažiach a v reprezentácii.

(§ 144 ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Čo mám robiť, ak žiak chýba v škole z dôvodu choroby?

Neprítomnosť žiaka môže ospravedlniť zákonný zástupca žiaka; vo výnimočných prípadoch si škola môže vyžiadať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný úradný doklad potvrdzujúci oprávnenosť dôvodu neprítomnosti žiaka. Ak sa žiak alebo osoba, s ktorou žiak žije alebo je v neustálom kontakte, nakazil infekčnou chorobou, zástupca žiaka musí bezodkladne informovať školu.

§ 144 ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ako môžem požiadať, aby bolo moje dieťa oslobodené od telesnej výchovy zo zdravotných dôvodov?

Žiak môže byť čiastočne/úplne oslobodený od hodín telesnej výchovy len na základe potvrdenia od odborného lekára alebo pediatra. Lekár vydáva potvrdenie na tlačive "Odporúčanie na oslobodenie od povinných hodín telesnej výchovy". Kompletne vyplnené a potvrdené tlačivo s posudkom lekára spolu so žiadosťou zákonného zástupcu žiaka je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi.

§ 31 ods. 4, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aké sú možnosti ďalšieho vzdelávania môjho dieťaťa po skončení strednej školy?

Po ukončení stredoškolského vzdelania môže vaše dieťa pokračovať v štúdiu na vysokej škole zápisom na bakalárske štúdium, prípadne študovať na iných odborných a technických školách alebo získať zručnosti potrebné pre požadované povolanie v praktických kurzoch.
Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku