Aktuality SK

Proces prijímania uchádzačov na stredné školy na Slovensku

Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku zahŕňa rôzne typy škôl, ktoré poskytujú rôzne druhy vzdelávania v závislosti od potrieb študentov.

Všeobecné stredoškolské vzdelávanie zahŕňa štúdium na gymnáziách. Ide o všeobecnovzdelávacie školy, ktoré poskytujú študentom úplné stredoškolské vzdelanie. Sú vnútorne diferencované a môžu trvať štyri až osem rokov.

Špecializované stredoškolské vzdelávanie zahŕňa také typy škôl, ako sú stredné odborné školy/učilištia, stredné športové školy, umelecké školy a konzervatóriá. Každá z nich sa zameriava na špecifickú oblasť vzdelávania a má vlastné učebné osnovy. Stredné odborné školy poskytujú odborné vzdelávanie, stredné športové školy pripravujú žiakov so športovými schopnosťami, umelecké školy poskytujú umelecké vzdelávanie so zameraním na umenie a dizajn a konzervatóriá pripravujú na profesionálnu umeleckú kariéru a učiteľstvo.

Podmienky prijatia na strednú školu

Uchádzač nemôže byť žiakom inej strednej školy. Aby bol žiak prijatý, musí splniť podmienky prijatia stanovené strednou školou vrátane prípadného absolvovania prijímacích skúšok.

Uchádzač, ktorý končí 9. ročník, musí mať úspešne ukončené štúdium na druhom stupni základnej školy. V prípade žiakov, ktorí nastupujú na strednú školu z 8. ročníka, alebo žiakov z 5. ročníka základnej školy, musia mať tento ročník úspešne ukončený.

Žiadosť o prijatie na strednú školu musia podpísať obaja rodičia. Ak existuje neprekonateľná prekážka na získanie súhlasu druhého rodiča, zákonný zástupca musí k žiadosti pripojiť čestné vyhlásenie. Žiak, ktorý dosiahol vek 18 rokov, podáva prihlášku samostatne.

Kde a ako podať žiadosť

Online: Väčšina vzdelávacích inštitúcií prijíma prihlášky online prostredníctvom webovej stránky alebo elektronického registračného portálu. Na tento účel je potrebné mať elektronický podpis. Na webovej stránke vybranej vzdelávacej inštitúcie si overte, či ponúka možnosť podávania prihlášok online.

Osobne: Žiadosť môžete podať osobne v kancelárii školy.

Poštou: Prihlášku môžete poslať poštou.

Žiadosť o prijatie má jasne definovaný formulár, ktorý zákonní zástupcovia alebo študent vyplnia sami. Je dôležité vybrať si správny typ žiadosti. Sami si vyberiete, ktorú žiadosť podáte:

● prihlášku na strednú školu

● prihlášku na štúdium na odbornej škole

Dôležité: Počas celého postupu podávania prihlášok môžete podať len jednu prihlášku.

Termíny podávania prihlášok

Termíny podávania prihlášok sa môžu v jednotlivých rokoch líšiť, preto je dôležité sledovať zverejnené termíny podávania prihlášok pre konkrétnu školu v danom školskom roku. Niektoré školy vyžadujú aj testy schopností, v takom prípade je potrebné podať prihlášku v skoršom termíne.

Prvý termín 2024/2025

Druhý termín 2024/2025

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na základe výsledkov prijímacieho konania na nástenke školy a na internetovej stránke 17. mája 2024 (od 0:00 do 23:59 hod.).

Najneskôr do 22. mája 2024 (do 23:59 hod.) musí uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého písomne potvrdiť škole, že bol zapísaný.

Dodatočný termín 2024/2025

Dodatočný termín prijímacích skúšok na neobsadené miesta pre uchádzačov, okrem stredných škôl s osemročným štúdiom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.), je 18. júna 2024; z organizačných dôvodov sa prijímacie skúšky môžu skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na základe výsledkov prijímacej skúšky na nástenke školy a na internetovej stránke 21. júna 2024 (od 0:00 do 23:59 hod.).

Nasledujúce kroky prijímania

Prijímacie skúšky:
 • Väčšina škôl organizuje prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka.
 • Niektoré školy robia skúšky aj z iných predmetov, napr. z angličtiny, biológie, chémie alebo fyziky.
 • Na stredných školách/odborných učilištiach sa zvyčajne konajú skúšky z odborného predmetu
 • Stredné športové školy vykonávajú skúšku zo športovej prípravy
 • Umelecké školy a konzervatóriá vykonávajú praktické skúšky s úlohami, ktoré si vyžadujú špeciálne zručnosti (talent) a týkajú sa jednej alebo viacerých foriem umenia.
 • Forma skúšok sa môže líšiť v závislosti od inštitúcie


Prijímacie pohovory:
 • Niektoré stredné školy tiež organizujú prijímacie pohovory.
 • Pohovor umožňuje komisii posúdiť motiváciu uchádzača, jeho osobné vlastnosti a znalosti predmetu.

Otázky kladené na pohovore sa môžu líšiť, napr:
 • Prečo chcete študovať na tejto škole?
 • Aké sú vaše plány do budúcnosti?
 • Aké sú vaše silné a slabé stránky?
 • Povedzte nám niečo o sebe.

Výsledky

Školy musia zverejniť výsledky na svojich nástenkách alebo na internete najneskôr 3. deň po skúškach. Škola vám zašle aj písomné oznámenie. Ak žiak nie je prijatý na žiadnu zo stredných škôl, môže poslať ďalšiu prihlášku na strednú školu, ktorá organizuje druhé kolo.

Rozhodnutie o prijatí

O prijatí žiaka na strednú školu rozhoduje riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacích skúšok. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov účastníkov prijímacej skúšky riaditeľ školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.

Prijatie na základe prestupu na inú strednú školu

Žiak môže byť preradený na inú školu na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na základe vlastnej žiadosti plnoletého žiaka. O takomto prestupe má právo rozhodnúť riaditeľ školy, do ktorej má byť žiak preložený.

Žiadosti o prestup na ďalší školský rok sa musia podať do 30. apríla. Riaditeľ školy informuje o svojom rozhodnutí o prestupe do 30. júna.

V prípade potreby môže riaditeľ školy stanoviť prijímacie skúšky pre úspešný prestup žiaka do novej školy.

Obmedzenia pre určité kategórie účastníkov

Prestup žiaka navštevujúceho strednú školu s osemročným štúdiom na odbornú školu s iným študijným alebo učebným odborom alebo na gymnázium so štvorročným alebo päťročným štúdiom sa môže uskutočniť najskôr na začiatku piateho ročníka štúdia.

Rozhodnutie o prijatí prestupu

Rozhodnutie o prijatí žiaka do novej školy musí byť vydané bez zbytočného odkladu a kópia rozhodnutia musí byť zaslaná riaditeľovi predchádzajúcej školy a osobe poskytujúcej výchovno-vzdelávacie služby. Prestup sa zvyčajne uskutočňuje pred začiatkom nového školského roka. Riaditeľ školy, do ktorej sa žiak presúva, musí zaslať kópiu dokumentov predchádzajúcej školy do piatich dní od doručenia rozhodnutia o prijatí žiaka.

Prestup žiaka do inej školy v prvom školskom roku je možný vo výnimočných prípadoch.
Zdroje:
§32, §41, §42, §42a, §42b, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 64, § 67, § 68, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§34, §35, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku