Actuality SK

Proces prijímania uchádzačov na stredné školy na Slovensku

Stredoškolské vzdelávanie

Na úvod sa pozrime na rozdelenie stredoškolského vzdelávania na Slovensku. Systém stredoškolského vzdelávania pozostáva z nasledujúcich typov škôl:

Všeobecné stredoškolské vzdelávanie:

 • Gymnáziá

všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá zabezpečuje prípravu žiakov podľa štvorročného, päťročného alebo osemročného učebného plánu a poskytuje úplné stredné vzdelanie

Špeciálne stredné vzdelávanie:

 • Vysoké školy/technické školy
poskytujú žiakom odborné vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu príslušného odboru vzdelávania, zamerané predovšetkým na získanie povolania, skupiny povolaní a druhov odborných činností.

 • Stredné športové školy
poskytujú prípravu žiakov so športovým nadaním podľa vzdelávacieho programu príslušného odboru vzdelávania.

 • Umelecké školy
poskytujú žiakom komplexné umelecké vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu príslušného odboru vzdelávania s dôrazom na výtvarné umenie a dizajn.

 • Konzervatóriá
poskytujú úplné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Pripravujú študentov na profesionálnu umeleckú kariéru a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov v umeleckých vzdelávacích programoch.

Prijatie na strednú školu

Podmienky prijatia

Uchádzač nesmie byť žiakom inej strednej školy. Aby bol žiak prijatý, musí splniť podmienky prijatia stanovené strednou školou vrátane prípadného zloženia prijímacích skúšok.

Uchádzač, ktorý končí 9. ročník, musí mať úspešne ukončené štúdium na druhom stupni základnej školy. V prípade žiakov, ktorí nastupujú na strednú školu z 8. ročníka, alebo žiakov z 5. ročníka základnej školy, musia mať tento ročník úspešne ukončený.

Kto sa môže prihlásiť

Žiadosť o prijatie na strednú školu podávajú zákonní zástupcovia uchádzača, zvyčajne rodičia. Žiak, ktorý dosiahol vek 18 rokov, podáva žiadosť samostatne.

Kde a ako podať žiadosť

Online: Väčšina vzdelávacích inštitúcií prijíma prihlášky online prostredníctvom webovej stránky alebo elektronického registračného portálu. Na webovej stránke vybranej vzdelávacej inštitúcie si overte, či ponúka možnosť podávania prihlášok online.
Osobne: Prihlášku môžete podať osobne na úrade.
Poštou: Prihlášku môžete poslať poštou.

Žiadosť o prijatie má jasne definovaný formulár, ktorý zákonní zástupcovia alebo študent vypĺňajú sami. Je dôležité vybrať si správny typ žiadosti. Sami si vyberiete, ktorú žiadosť podáte:

 • Prihlášku na strednú školu
 • Prihláška na štúdium na odbornej škole

Dôležité: Počas celého procesu môžete podať len jednu prihlášku!

Prihlášku musia podpísať obaja rodičia. Ak existuje neprekonateľná prekážka na získanie súhlasu druhého rodiča, druhý zákonný zástupca musí k žiadosti pripojiť čestné vyhlásenie (čestné prehlásenie).

Kedy podať žiadosť?

Termíny podávania prihlášok sa môžu v jednotlivých rokoch líšiť, preto je dôležité sledovať zverejnené termíny podávania prihlášok pre konkrétnu školu v danom školskom roku. Niektoré školy vyžadujú aj testy schopností, v takom prípade je potrebné podať prihlášku v skoršom termíne.

Prvý termín 2024/2025
Druhý termín 2024/2025
Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na základe výsledkov prijímacieho konania na nástenke školy a na webovej stránke 17. mája 2024 (od 0:00 do 23:59).

Najneskôr do 22. mája 2024 (do 23:59 hod.) musí uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého písomne potvrdiť škole, že bol prijatý.

Dodatočný termín 2024/2025

Dodatočný termín prijímacích skúšok na neobsadené miesta pre uchádzačov, okrem stredných škôl s osemročným štúdiom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.), je 18. júna 2024; z organizačných dôvodov sa prijímacie skúšky môžu skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na základe výsledkov prijímacej skúšky na nástenke školy a na internetovej stránke 21. júna 2024 (od 0:00 do 23:59 hod.).

Nasledujúce fázy prijímania

Prijímacie skúšky:
 • Väčšina škôl organizuje prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka.
 • Niektoré školy organizujú aj skúšky z iných predmetov, napríklad z angličtiny, biológie, chémie alebo fyziky.
 • Vysoké školy/odborné školy zvyčajne organizujú skúšku z odborného predmetu
 • Stredné športové školy vykonávajú skúšku zo športovej prípravy
 • Umelecké školy a konzervatóriá vykonávajú praktické skúšky s úlohami, ktoré si vyžadujú špeciálne zručnosti (talent) a týkajú sa jedného alebo viacerých druhov umenia.
 • Forma skúšok sa môže líšiť v závislosti od inštitúcie

Prijímacie pohovory:
 • Niektoré stredné školy tiež organizujú prijímacie pohovory.
 • Pohovor umožňuje komisii posúdiť motiváciu uchádzača, jeho osobné vlastnosti a znalosti predmetu.
 • Otázky na pohovore sa môžu líšiť, napr:
 1. Prečo chcete študovať na tejto škole?
 2. Aké sú vaše plány do budúcnosti?
 3. Aké sú vaše silné a slabé stránky?
 4. Povedzte nám niečo o sebe.

Výsledky

Školy musia zverejniť výsledky na svojich nástenkách alebo na internete najneskôr 3. deň po skúškach. Škola vám zašle aj písomné oznámenie. Ak žiak nebol prijatý na žiadnu zo stredných škôl, môže poslať ďalšiu prihlášku na strednú školu, ktorá organizuje druhé kolo.

Prijatie na základe prestupu na inú strednú školu

Počas vzdelávacieho procesu môže nastať situácia, keď si žiak želá zmeniť školu. Našťastie legislatíva poskytuje právny rámec pre takéto prestupy. Prestup na inú strednú školu na Slovensku podlieha viacerým pravidlám, ktoré tento proces podrobne upravujú. Za zmienku stojí, že je možné prestúpiť aj z ukrajinskej strednej školy na slovenskú strednú školu.

Kontaktovanie riaditeľa školy

Žiak môže byť preradený na inú školu na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na základe vlastnej žiadosti žiaka. O prestupe má právo rozhodnúť riaditeľ školy, do ktorej má byť žiak preložený.

Žiadosti o prestup na ďalší školský rok sa musia podať do 30. apríla. Riaditeľ školy informuje o svojom rozhodnutí o prestupe do 30. júna.
V prípade potreby môže riaditeľ školy stanoviť prijímacie skúšky pre úspešný prestup žiaka na novú školu.

Obmedzenia pre niektoré kategórie žiakov

Žiak navštevujúci osemročné gymnázium môže prestúpiť na odbornú školu s iným študijným alebo učebným odborom alebo na štvorročné alebo päťročné gymnázium najskôr od začiatku piateho ročníka štúdia.

Formality a termíny

Rozhodnutie o prijatí žiaka do novej školy sa musí vydať bez zbytočného odkladu a kópia rozhodnutia sa musí zaslať riaditeľovi predchádzajúcej školy a osobe, ktorá poskytuje výchovno-vzdelávacie služby. Prestup sa zvyčajne uskutočňuje pred začiatkom nového školského roka. Riaditeľ školy, do ktorej sa žiak presúva, musí zaslať kópiu dokumentov predchádzajúcej školy do piatich dní od doručenia rozhodnutia o prijatí žiaka.

Prestup žiaka do inej školy v prvom školskom roku je možný vo výnimočných prípadoch.
Stredoškolské vzdelávanie na Slovensku