Actuality SK

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri zápise dieťaťa do základnej školy na Slovensku

Proces zápisu do školy zahŕňa dôležitý aspekt - zhromažďovanie potrebných dokumentov.


Dokumenty potrebné na zápis:

  • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • Rodný list dieťaťa
  • Vyplnený formulár žiadosti o zápis (rodičia ho môžu vyplniť priamo v škole)
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, že uvedené údaje sú pravdivé
  • Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ak druhý zákonný zástupca nemôže žiadosť o zápis podpísať
  • Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (Zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve). Toto potvrdenie môžete získať od pediatra.
  • Písomné stanovisko centra poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa, ak má dieťa špeciálne vzdelávacie potreby.
  • Doklady potvrdzujúce štatút žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl alebo utečenca.
  • Ak sú k dispozícii, dokumenty z predchádzajúcej vzdelávacej inštitúcie (na Ukrajine) potvrdzujúce získanie určitej úrovne vedomostí - pri zápise do 2. - 9. ročníka.
  • Informovaný súhlas rodičov v prípade zápisu nadaného dieťaťa alebo dieťaťa so špeciálnymi potrebami

Všetky deti majú právo na prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a včasné zhromaždenie potrebných dokumentov je prvým krokom k tomu. Buďte opatrní a dodržiavajte všetky požiadavky, aby bol tento prechod pre vašu rodinu čo najhladší a najpohodlnejší.
Základné vzdelávanie na Slovensku