Actuality SK

Proces zápisu dieťaťa do základnej školy na Slovensku

Začiatok školského života každého dieťaťa je dôležitou etapou, ktorá si vyžaduje dôkladné plánovanie a vhodné kroky zo strany rodičov a školy. Na Slovensku je proces zápisu dieťaťa do základnej školy upravený zákonom a vyžaduje od rodičov dodržanie určitých postupov.

Tento proces je starostlivo regulovaný s cieľom zabezpečiť práva detí na kvalitné vzdelávanie a uľahčiť organizáciu vzdelávania v základných školách na Slovensku. Jasné pravidlá a postupy pomáhajú zabezpečiť hladký a pohodlný prechod z detstva do školského života pre deti aj ich rodičov.

Školská dochádzka je povinná od 6 rokov a deti začínajú navštevovať školu 1. septembra po dovŕšení tohto veku.

Zápis do školy sa vykonáva v priebehu apríla bežného kalendárneho roka. Miesto a čas zápisu určuje zriaďovateľ školy (obec). Podrobné informácie o zápise zverejňuje riaditeľ školy na budove školy a na webovej stránke.

Rodičia majú možnosť podať žiadosť o prijatie (Žiadosť o prijatie do školy), ktorá musí byť podpísaná oboma rodičmi, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, do viacerých škôl. Žiadosti je možné podať osobne v škole, poštou, kuriérom alebo elektronicky prostredníctvom školského informačného systému. Škola prijatú a podpísanú žiadosť zaeviduje.

O prijatí rozhoduje riaditeľ školy do 15. júna bežného kalendárneho roka. Rozhodnutie je oznámené obom rodičom, po ktorom majú rodičia v prípade odmietnutia právo na odvolanie do 15 dní.

Dôležité je tiež poskytnúť informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ako aj kontaktné údaje škôl a obcí pre ďalšie informácie.

Viac informácií o zozname požadovaných dokumentov nájdete na stránke POŽADOVANÉ DOKUMENTY.

Zápis do ročníkov 2-9

Deti, ktoré potrebujú azyl alebo dočasné útočisko, zapíše riaditeľ školy do príslušného ročníka po zistení úrovne ich vzdelania a znalosti štátneho jazyka najneskôr do troch mesiacov od začatia konania o udelenie azylu alebo dočasnej ochrany.

Z dôvodu nedostatočnej znalosti štátneho jazyka môže byť dieťa podmienečne zaradené do príslušnej triedy podľa veku (§ 146 ods. 4 školského zákona č. 245/2008 Z. z.).

Zaradenie novoprijatého žiaka do triedy je zvyčajne záležitosťou školských orgánov. Riaditeľ školy je povinný dieťa prijať, ale zároveň musí dodržať maximálny počet žiakov v triede a kapacitu triedy. V prípade nedostatočného počtu miest (ak príslušný regionálny odbor školstva nesúhlasí s jeho zvýšením) môže riaditeľ školy odmietnuť prijať dieťa.

Za humanitárnych okolností sa odporúča, aby riaditeľ školy konal okamžite (t. j. do troch mesiacov).

Postup pri prijímaní dieťaťa pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Požiadať rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa o predloženie dokladu potvrdzujúceho začatie konania o dočasnej ochrane alebo azyle;

2. zistiť úroveň predchádzajúceho vzdelania a znalosť štátneho jazyka;

3. zapísať dieťa do príslušnej triedy vydaním písomného potvrdenia o zápise.

Ak je potrebné vytvoriť ďalšiu triedu v súvislosti s prijatím detí z bojovej zóny, je potrebné požiadať príslušný orgán miestnej samosprávy.

Škola eviduje zápis žiaka rovnakým spôsobom ako v prípade žiakov prijatých štandardným postupom. Škola eviduje zapísané údaje s označením "utečenec/žiadateľ o azyl" tak, ako sú uvedené v doklade osoby o pobyte na Slovensku.

Prax ukazuje, že napriek nedostatočnej úrovni znalosti slovenského jazyka nie je potrebné preradiť žiaka do skupiny, ktorá nezodpovedá jeho veku. V niektorých prípadoch je možné zaradiť žiaka až o rok nižšie. Žiak sa zvyčajne necíti dobre medzi mladšími spolužiakmi a môže mať problémy v komunikácii so spolužiakmi na inej úrovni, čo môže prehlbovať pocity frustrácie a viesť k pasivite alebo dominancii.

Pri začleňovaní nových žiakov do tried zohľadňujeme nielen vek dieťaťa, ale aj úroveň jeho jazykových znalostí. Keď boli žiaci zaradení do mladších tried, nemali možnosť nadviazať priateľstvá s mladšími spolužiakmi.

Ani úplná neznalosť slovenského jazyka neznamená, že žiak je preradený do nižšej triedy. Žiak by sa mal učiť slovenčinu ako cudzí jazyk, nie ako predmet "slovenský jazyk a literatúra" z nižších ročníkov, keďže slovenčina sa tam vyučuje aj ako materinský (prvý jazyk). Pre deti cudzincov je základné vzdelávanie organizované tak, aby sa eliminovala jazyková bariéra.
Základné vzdelávanie na Slovensku