Aktuality SK

Pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách na Slovensku

1. Aký je systém hodnotenia na Slovensku?

Žiaci sú hodnotení na základe dosiahnutých výsledkov v učebných predmetoch počas školského roka a súhrnne na vysvedčeniach za prvý a druhý polrok školského roka. V rámci školského predmetu sa hodnotenie uskutočňuje formou klasifikácie, ústneho hodnotenia alebo kombináciou oboch foriem, prípadne inou formou, ktorá je v súlade so zásadami a cieľmi výchovy a vzdelávania.

Hodnotenie žiaka v prípravnom alebo vstupnom ročníku sa uskutočňuje formou ústneho hodnotenia. Pri hodnotení žiaka cudzinca v prvom ročníku sa zohľadňuje úroveň ovládania štátneho jazyka.

Hodnotenie vyjadrené formou klasifikácie sa označuje stupňami: výborný, dobrý, uspokojivý, dostatočný, neuspokojivý. Ústne hodnotenie je opisom toho, ako študent dosiahol vzdelávacie ciele v danom predmete.

2. Aké sú podmienky pre postup do vyššej triedy?

Žiak sa považuje za úspešného, ak splnil podmienky na postup do vyššej triedy vo všetkých predmetoch alebo nebol v žiadnom predmete hodnotený známkou nedostatočne. Žiak sa považuje za neúspešného, ak nesplnil požadované minimum v niektorom predmete alebo bol hodnotený známkou "neprospel".

Správanie žiaka sa hodnotí týmito známkami: veľmi dobré, uspokojivé, menej ako uspokojivé, neuspokojivé. Celková známka žiaka na konci prvého a druhého polroka odráža výsledky jeho hodnotenia v učebných predmetoch a hodnotenie jeho správania.

Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka je na vysvedčení vyjadrené ako prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel alebo neprospel, v závislosti od výsledkov žiaka.

3. Môžem poslať svoje dieťa do školy skôr?

Výnimočne možno do základnej školy prijať dieťa, ktoré k 31. augustu nedovŕšilo šesť rokov, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy potvrdenie z príslušného centra poradenstva a prevencie a potvrdenie pediatra pri nástupe. Je to jedna z možností rozvoja nadania dieťaťa.

Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie do základnej školy aj vtedy, ak dieťa k 31. augustu bežného roka nedovŕši šiesty rok veku a v bežnom školskom roku neukončilo povinnú predškolskú dochádzku.

V prípade dieťaťa, ktoré ukončilo predškolské vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

4. Môže dieťa so špeciálnymi potrebami navštevovať základnú školu?

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže byť prijaté do základnej školy. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi potrebami k žiadosti predloží písomné potvrdenie z poradenského zariadenia. Potvrdenie sa vydáva na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

5. Je riaditeľ školy povinný prijať všetky deti?

Riaditeľ školy je povinný prijať žiakov s pobytom v školskom obvode, pričom ich prijíma prednostne. Žiakov z iných školských obvodov môže riaditeľ školy prijať až do naplnenia maximálnej kapacity školy.

6. Čo ak žiadosť o prijatie do školy môže podpísať len jeden z rodičov?

V takomto prípade je potrebné k žiadosti priložiť čestné vyhlásenie, že získanie súhlasu/podpisu druhého zákonného zástupcu dieťaťa na dokumentoch týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa je z dôvodu neprekonateľnej prekážky nemožné, vec neznesie odklad a je v záujme dieťaťa, aby dokument podpísal jediný zákonný zástupca.

7. Čo v prípade, ak žiak chýbal v škole zo závažného dôvodu?

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, zástupca žiaka musí bez zbytočného odkladu informovať školu o dôvode neprítomnosti. Oprávneným dôvodom neprítomnosti žiaka v škole je najmä choroba žiaka alebo rozhodnutie lekára, ktoré žiakovi zakazuje dochádzať do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle zastavenie verejnej dopravy, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, súťažiach a reprezentácii.

8. Čo ak žiak počas školského roka ochorie a vynechá vyučovanie?

Neprítomnosť žiaka môže ospravedlniť zákonný zástupca žiaka; vo výnimočných prípadoch môže škola požadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný úradný doklad potvrdzujúci oprávnenosť dôvodu neprítomnosti žiaka. Ak sa žiak alebo osoba, s ktorou žiak žije alebo je v stálom kontakte, nakazil infekčnou chorobou, je zákonný zástupca žiaka povinný bezodkladne informovať školu.

9. Čo ak žiak potrebuje byť ospravedlnený z hodín telesnej výchovy?

Žiak môže byť čiastočne alebo úplne oslobodený od hodín telesnej výchovy len na základe potvrdenia od odborného lekára alebo pediatra. Lekár vystaví potvrdenie na tlačive "Odporúčanie na oslobodenie od povinných hodín telesnej výchovy". Kompletne vyplnené a potvrdené tlačivo s posudkom lekára spolu so žiadosťou zákonného zástupcu žiaka je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi.
Základné vzdelávanie na Slovensku