Actuality SK

Náklady na pobyt dieťaťa vo verejnej materskej škole na Slovensku

Náklady na pobyt dieťaťa vo verejnej materskej škole na Slovensku
Náklady na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení zriadenom orgánom miestnej samosprávy v oblasti vzdelávania zahŕňajú čiastočnú úhradu nákladov. Mesačný príspevok na jedno dieťa nesmie presiahnuť 7,5 % životného minima pre dieťa určeného osobitným zákonom.

Výšku tohto príspevku určuje riaditeľ zariadenia s prihliadnutím na konkrétne okolnosti. Tento príspevok sa platí vopred do 10. dňa v mesiaci, pričom pokrýva náklady na vzdelávanie a starostlivosť o dieťa v predškolskom zariadení. Tento prístup zabezpečuje transparentnosť a dostupnosť predškolského vzdelávania pre rodičov a zaručuje, že náklady na predškolské vzdelávanie sú pre rodiny dostupné.

Životné minimum pre deti je od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 122,77 EUR mesačne, ale táto suma sa v budúcnosti zmení.

Maximálny mesačný príspevok tak v súčasnosti nepresahuje 9,21 EUR.

Dochádzka do materskej školy je pre deti bezplatná:
  • pre ktoré je predškolská výchova povinná (t. j. od 5 rokov veku), ak ide o štátne vzdelávacie zariadenie
  • na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje sociálna finančná pomoc
  • ktoré sú v ústavnom zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Predškolské vzdelanie na Slovensku