Actuality SK

Pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu v zariadeniach predškolskej výchovy na Slovensku

Aké je trvanie povinného predškolského vzdelávania?

Dĺžka povinného predškolského vzdelávania pre materské školy je jeden školský rok. V prípade, že dieťa nedosiahlo vek šesť rokov, môže mu byť predĺžená povinná predškolská dochádzka o ďalší rok, ak má písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, lekára a zákonného zástupcu. Po uplynutí tohto obdobia musí dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Prijímajú sa deti do predškolského zariadenia v mieste bydliska?

Miesto bydliska dieťaťa je relevantné len pri prijímaní detí, ktoré ešte nenavštevovali materskú školu a pre ktoré sa predškolské vzdelávanie stane povinným v nasledujúcom školskom roku. Ostatné deti môžu byť prijaté bez ohľadu na miesto bydliska a bez ohľadu na miesto bydliska ich rodičov alebo zákonných zástupcov, ak spĺňajú ďalšie kritériá, ktoré určí riaditeľ materskej školy po dohode s obcou.

Vyžaduje sa osobitná žiadosť pre deti, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné?

Písomná žiadosť o prijatie dieťaťa do predškolského zariadenia je rovnaká bez ohľadu na to, či ide o dieťa, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné, alebo o dieťa mladšieho veku. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od pediatra, ktoré musí obsahovať údaje o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ako prebieha adaptácia dieťaťa, ktoré začne navštevovať materskú školu na Slovensku?

Podľa vyhlášky o materskej škole "na uľahčenie adaptácie dieťaťa sa môže určiť adaptačný pobyt, počas ktorého zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve hodiny a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po vyzdvihnutí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa". Adaptačné obdobie však nie je pre materské školy povinné. V uznesení sa uvádza "možnosť" prijať dieťa na adaptačné obdobie.

Adaptačný pobyt teda môže byť rôzne dlhý - jedna hodina, dve hodiny, ale nie viac ako štyri hodiny. Na dĺžke adaptačného pobytu sa dohodne riaditeľ zariadenia so zákonným zástupcom dieťaťa, pričom sa zohľadnia individuálne charakteristiky dieťaťa.

Ako reagovať na prípady, keď je dieťa často choré a neprítomnosť na predškolskom vzdelávaní sa stáva problémom?

V tomto prípade existujú tri možnosti:

Čo ak materská škola, do ktorej chce rodina zapísať svoje dieťa, nemá dostatok miest?

Za prijímanie detí do materskej školy, ako aj za zabezpečenie plnej kapacity materskej školy je plne zodpovedný riaditeľ materskej školy. Zriaďovateľ nemá kompetenciu rozhodovať o prijatí väčšieho počtu detí, ako je kapacita stanovená v školskom poriadku materskej školy alebo ustanovená normatívnymi právnymi aktmi.

Riaditeľ/riaditeľka každej materskej školy zriadenej obcou pre povinné predškolské vzdelávanie musí veľmi úzko spolupracovať so zriaďovateľom (obcou), pretože obec je povinná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. Ak z dôvodu obmedzenej kapacity nie je možné prijať všetky deti, pre ktoré bude predškolské vzdelávanie povinné, do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo do materskej školy podľa výberu rodičov, riaditeľ materskej školy sa spolu so zriaďovateľom (obcou) bude snažiť prednostne prijať všetky deti, pre ktoré bude predškolské vzdelávanie povinné, a následne môžu riaditelia materských škôl v tej istej obci prijať ďalšie, mladšie deti.

Je potrebná čestná a veľmi dobre koordinovaná komunikácia medzi riaditeľkami materských škôl a obcou, ako aj medzi sebou navzájom.

Majú deti so zdravotným postihnutím na Slovensku právo na individuálne vzdelávanie v materských školách?

Dieťa so zdravotným postihnutím sa prijíma do bežnej materskej školy alebo do špeciálnej materskej školy. Ak je prijaté do bežnej materskej školy, je zaradené do:
  • do bežnej triedy materskej školy ako dieťa, ktorému sa poskytuje inkluzívne vzdelávanie,
  • do špeciálnej triedy bežnej materskej školy, ak takáto trieda existuje.

Ak zákonný zástupca požiada o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov, takéto dieťa sa bude individuálne vzdelávať, pokiaľ je táto forma povinného predškolského vzdelávania preň jediná možná a potrebná. Táto forma povinného predškolského vzdelávania pre deti so zdravotným znevýhodnením nenahrádza inštitucionálne povinné predškolské vzdelávanie, ale je jeho ekvivalentom, ak dieťa nemôže navštevovať materskú školu zo zdravotných dôvodov.

Ak ide o dieťa s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti navštevovať materskú školu a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, takémuto dieťaťu sa neposkytuje žiadne vzdelávanie alebo sa mu poskytuje individuálnou formou doma, a to až do času, kým nepominú dôvody oslobodenia od povinnosti navštevovať materskú školu.

Môžu byť rodičia pokutovaní za neúčasť dieťaťa na povinnom predškolskom vzdelávaní?

Áno, obom rodičom možno uložiť pokutu za zanedbanie povinnej predškolskej dochádzky dieťaťa, ak nedodržiavajú požiadavky na povinné školské alebo predškolské vzdelávanie svojho dieťaťa. Je to stanovené zákonom a môže sa to určiť na základe miery ich zavinenia.

Neplatenie príspevkov rodičmi

Pokiaľ ide o neuhradené príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (v súčasnosti výška príspevkov na jedno dieťa nesmie presiahnuť 9,21 eura mesačne), príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy na stravu a iné výdavky je príjem zriaďovateľa. Ak zákonný zástupca dieťaťa odmietne platiť uvedené príspevky, zriaďovateľ musí tieto príspevky vymáhať s využitím existujúcich právnych nástrojov rovnakým spôsobom, ako vymáha napríklad nezaplatené poplatky za komunálne služby alebo nezaplatené miestne dane.

Môže predškolské zariadenie požiadať o prechod na individuálne vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami?

O žiadosť o individuálne vzdelávanie detí nemožno požiadať z iniciatívy predškolského zariadenia. Túto žiadosť podáva dobrovoľne zákonný zástupca dieťaťa.

Aké práva majú rodičia/zákonní zástupcovia vo vzťahu k svojmu dieťaťu?

Rodičia majú voči svojmu dieťaťu rovnaké rodičovské práva a povinnosti, pokiaľ ich súd neobmedzil v spôsobilosti na právne úkony alebo ich nezbavil rodičovských práv. Ak sa medzi rodičmi vyskytnú nezhody v závažných otázkach týkajúcich sa výchovy dieťaťa, rieši ich výlučne súd na návrh jedného z rodičov. Škola môže spracúvať údaje o oboch rodičoch, aj keď je dieťa zverené do starostlivosti len jedného z nich.
Predškolské vzdelanie na Slovensku