Actuality SK

Základné informácie o predškolskom vzdelávaní na Slovensku

Materská škola podporuje rozvoj osobnosti detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej oblasti, rozvíja ich schopnosti a zručnosti, vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti s prihliadnutím na ich individuálne a vekové osobitosti. (Školsky zákon)

Z organizačného hľadiska môže materská škola poskytovať
 • starostlivosť a vzdelávanie na čiastočný úväzok alebo
 • celodennú starostlivosť a vzdelávanie.

Do predškolského vzdelávacieho zariadenia sa prijímajú deti od troch rokov. Výnimočne môže byť prijaté dieťa od dvoch rokov. Deti, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné, sa prijímajú prednostne.

Dieťa môže byť prijaté do materskej školy na začiatku školského roka alebo počas školského roka.

Predškolské vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku príslušného školského roka, dovŕši piaty rok veku.

Maximálny počet detí v skupine materskej školy:
 • 18 v skupine pre deti vo veku od dvoch do troch rokov,
 • 20 detí v skupine pre deti vo veku od troch do štyroch rokov,
 • 21 detí v skupine pre deti vo veku od štyroch do piatich rokov,
 • 22 v skupine pre deti vo veku päť až šesť rokov,
 • 21 v skupine pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov.

Maximálny počet detí v triede sa môže zvýšiť o tri deti z dôvodu:
 • zmeny trvalého bydliska dieťaťa,
 • rozšírenia povinného predškolského vzdelávania v materskej škole,
 • zvýšeného záujmu zákonných zástupcov dieťaťa o výchovu a vzdelávanie v tejto materskej škole.

Počas prijímania predškolského vzdelávania môže byť dieťa preradené do inej materskej školy na základe písomnej žiadosti rodičov (zákonného zástupcu) alebo zástupcu zariadenia. O preložení dieťaťa rozhoduje riaditeľ novej materskej školy.

Zdroje:
 • §28 ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 2, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28a ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 10, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28d ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 2, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28a ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 9, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28 ods. 10, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • §28d ods. 1, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predškolské vzdelanie na Slovensku