Aktuality SK

Vzdelávacie programy na vysokých školách na Slovensku

Študijné programy na slovenských vysokých školách poskytujú vzdelanie európskej úrovne pre všetkých študentov, ktorí chcú získať kvalitné odborné vedomosti a zručnosti. Pestrá ponuka študijných programov vám umožňuje vybrať si zameranie, ktoré vyhovuje vašim záujmom a ambíciám, aby ste získali hodnotné vzdelanie a stali sa kvalifikovanými odborníkmi vo zvolenej oblasti.

Pre tento účel je portál https://www.portalvs.sk/sk/ dôležitým zdrojom oficiálnych informácií pri podávaní prihlášok na slovenské vysoké školy, pretože obsahuje podrobnú a aktuálnu vedomostnú základňu o všetkých aspektoch štúdia a života na Slovensku.

Vyhľadávanie študijných programov:

Študenti môžu využiť vyhľadávacie nástroje na portáli na vyhľadanie študijných programov podľa rôznych kritérií, ako je odvetvie, stupeň vzdelania, lokalita a iné, a nájsť kompletný zoznam vysokých škôl, ktoré tieto programy ponúkajú.

Informácie o prijímacom konaní:

Portál poskytuje informácie o prijímacom konaní na slovenské vysoké školy vrátane potrebných dokladov, termínov a požiadaviek.

Podmienky štúdia:

Študenti sa môžu dozvedieť o špecifikách vzdelávacieho procesu, dĺžke trvania programov, podmienkach štúdia a ďalších dôležitých informáciách.

Informácie pre zahraničných študentov:

Portál poskytuje niektoré špeciálne informácie pre zahraničných študentov, ktorí plánujú študovať na Slovensku, vrátane rád týkajúcich sa ubytovania, povolení na pobyt a ďalších otázok.

Novinky a aktualizácie:

Študenti môžu sledovať najnovšie správy a aktualizácie vo svete vzdelávania na Slovensku prostredníctvom sekcie správ na portáli.

Kompletný zoznam študijných odborov dostupných na Slovensku:

  • Bezpečnostné, obranné a vojenské vedy: táto oblasť zahŕňa programy týkajúce sa národnej bezpečnosti, obrany a strategického vojenského plánovania.
  • Humanitné vedy: táto oblasť zahŕňa širokú škálu odborov, ako sú história, filozofia, lingvistika a literatúra, ktoré pomáhajú študentom rozšíriť si kultúrne poznatky a analytické zručnosti.
  • Poľnohospodárstvo a veterinárne vedy: Tento odbor pripravuje odborníkov na prácu v poľnohospodárstve a veterinárnej medicíne, kde sa zaoberajú pestovaním potravín a starostlivosťou o zvieratá.
  • Prírodné vedy, matematika a informatika: Patria sem základné prírodné vedy, matematické disciplíny a počítačové technológie, ktoré sú základom mnohých moderných inovácií.
  • Spoločenské, ekonomické a právne vedy: Tieto vedy pripravujú odborníkov na prácu v oblasti sociálnej práce, ekonomiky a práva, kde riešia dôležité spoločenské otázky a prispievajú k rozvoju občianskej spoločnosti.
  • Technické vedy: Patria sem rôzne technické disciplíny, ktoré pripravujú odborníkov na prácu v oblasti technického rozvoja, výstavby a údržby.
  • Umenie: Táto oblasť zahŕňa programy v oblasti hudby, tanca, divadla, výtvarného umenia a dizajnu, ktoré študentom umožňujú rozvíjať svoju kreativitu a vyjadrovanie.
  • Pedagogické vedy: Tento odbor pripravuje odborníkov na prácu vo vzdelávacom systéme, kde vyučujú a vychovávajú novú generáciu občanov.
  • Zdravotnícke vedy a programy zamerané na kvalitu života: Táto oblasť sa špecializuje na lekárske disciplíny a programy, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života prostredníctvom vývoja lekárskych technológií a liečby.
Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku