Actuality SK

Štipendiá na slovenských univerzitách

Štipendiá sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku, umožňujú študentom získať finančnú podporu na pokrytie nákladov spojených so štúdiom. Ministerstvo školstva a samotné univerzity poskytujú rôzne typy štipendií na základe študijných výsledkov a sociálnych potrieb študentov.

Sociálna podpora sa poskytuje žiakom priamou a nepriamou formou. Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.

(§94, ods. 2, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zámene a doprení nad zakonov)

Každý študent má právo uchádzať sa o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky ustanovené na ich poskytovanie. Ak počet záujemcov o niektorú z bezplatných služieb presahuje celkovú kapacitu vysokej školy, služba sa poskytuje uchádzačom podľa kritérií vopred určených vysokou školou, ktoré zohľadňujú najmä sociálne postavenie uchádzača a jeho študijné výsledky.

Podmienky poskytnutia štipendia v zmysle zákona:

Ministerstvo školstva môže poskytnúť štipendium študentovi, ktorý študuje podľa študijného prospechu:

  • o študijnom programe tretieho stupňa a má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky

  • vo vysokej škole zriadenej v Slovenskej republike; alebo

  • vo vysokej škole umiestnenej mimo územia SR, ktorá podľa výsledkov najmenej dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok patrí medzi 250 najviac hodnotených inštitúcií sveta a má trvalé pobyt na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva môže udeliť štipendium aj študentovi vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie výnimočných študijných výsledkov počas stredoškolského štúdia.

Okrem toho môže ministerstvo školstva poskytnúť študentovi štipendium v ​​rámci štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva alebo v rámci štipendijného programu na základe medzištátnej zmluvy alebo medzinárodnej zmluvy.

Organizačným a technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendia môže ministerstvo školstva poveriť vysokú školu alebo inú právnickú osobu. Organizačné zabezpečenie sa uskutočňuje v súlade s obsahom písomnej zmluvy s ministerstvom školstva, v ktorej je určená výška finančných prostriedkov, lehota vyplácania štipendia a ďalšie podmienky.

Počet študentov, ktorým bude štipendium priznané, požadované študijné výsledky, termín podávania žiadostí, kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie podmienky na priznanie štipendia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Pre študentov so špeciálnymi potrebami a zo sociálne znevýhodnených vrstiev obyvateľstva môžu byť zriadené osobitné výhody.

O priznaní štipendia rozhoduje ministerstvo školstva; ak je za priznanie štipendia zodpovedná vysoká škola, rozhoduje táto inštitúcia.

Ministerstvo môže poskytnúť štipendiá aj učiteľom, vedeckým pracovníkom alebo umelcom pôsobiacim na univerzite, ako aj vedeckým pracovníkom v oblasti vedy a výskumu.

(§94a, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §96, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Štipendiá z vlastných zdrojov univerzity:

Univerzita v rámci svojich fondov poskytuje štipendiá študentom a absolventom za mimoriadne študijné úspechy, študijné výsledky, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo športovú činnosť alebo ako sociálnu podporu. Podmienky a výšku štipendií si vysoké školy môžu samostatne stanoviť v súlade s interným Štipendijným poriadkom a zverejniť na svojich oficiálnych webových stránkach.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať štipendiám pre osoby s dočasnou ochranou. Sociálne štipendium sa poskytuje študentom, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo študentom, ktorým bol udelený azyl alebo dočasná ochrana. Tieto štipendiá pomáhajú pokryť náklady spojené so štúdiom.

Na získanie takéhoto štipendia musí študent požiadať administratívne oddelenie svojej univerzity alebo fakulty so žiadosťou o štipendium.

Osoby s dočasnou ochranou majú nárok na sociálne štipendium. Nárok naň však nemajú v týchto prípadoch:

  • ak už získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa;
  • ak už v príslušnom akademickom roku poberali sociálne štipendium;
  • ak prekročili štandardnú dobu štúdia;
  • ak študujú korešpondenčne.

Pre študentov so špeciálnymi potrebami môžu byť stanovené aj osobitné podmienky na získanie štipendia.

(§97, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zámene a dodržiavaní zákonov)

Napríklad univerzita pomenovaná po Komenského v Bratislave poskytuje sociálnu pomoc z vlastných zdrojov ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu:

študent, ktorý sa počas štúdia ocitol v obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii,

absolvent, ktorý sa počas štúdia alebo bezprostredne po ňom ocitol v obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii,

študentovi, ktorý je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a zároveň je oficiálne zapísaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na fakulte, na ktorej študuje, s prihliadnutím na jeho osobitné potreby a sociálnu situáciu s prihliadnutím na zohľadňovať jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu.

Písomnú žiadosť o poskytovanie sociálnej podpory podáva študent a absolvent v mene dekana prostredníctvom vzdelávacieho oddelenia fakulty, na ktorej študuje (študoval).

O poskytovaní sociálnej podpory rozhoduje dekan.

Okrem toho existujú aj iné typy štipendií, ako sú motivačné štipendiá, štipendiá pre vynikajúcich športovcov a dočasné štipendiá pre tehotné študentky.
Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku