Aktuality SK

Štipendiá na slovenských univerzitách

Štipendiá sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku a umožňujú študentom získať finančnú podporu na pokrytie nákladov na štúdium. Ministerstvo školstva a jednotlivé vysoké školy poskytujú rôzne typy štipendií na základe študijných výsledkov a sociálnych potrieb študentov.

Podľa zákona sa sociálna podpora poskytuje študentom v priamej a nepriamej forme. Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.

Každý študent má právo požiadať o služby systému sociálnej podpory, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie. Ak počet žiadateľov o niektorú z bezplatných služieb presiahne celkovú kapacitu univerzity, služba sa poskytne žiadateľom podľa kritérií vopred určených univerzitou, ktoré zohľadňujú

Podmienky poskytovania štipendií podľa zákona

Ministerstvo školstva môže udeliť štipendium študentovi podľa jeho študijných výsledkov:

  • v študijnom programe tretieho stupňa ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike alebo
  • na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá podľa výsledkov najmenej dvoch nezávislých medzinárodných hodnotení vysokých škôl za posledný rok patrí medzi 250 najlepších inštitúcií na svete a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Ministerstvo školstva môže priznať štipendium aj študentovi vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky za dosiahnutie mimoriadnych študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole.

Okrem toho môže ministerstvo školstva priznať štipendium študentovi v rámci štipendijného programu schváleného vládou alebo ministerstvom školstva alebo v rámci štipendijného programu na základe medzištátnej dohody alebo medzinárodnej zmluvy.

Ministerstvo školstva môže organizačným a technickým zabezpečením poskytovania a vyplácania štipendií poveriť vysokú školu alebo inú právnickú osobu. Organizačné zabezpečenie sa poskytuje v súlade s obsahom písomnej zmluvy s ministerstvom školstva, v ktorej sa určí výška finančných prostriedkov, obdobie vyplácania štipendia a ďalšie podmienky.

Počet študentov, ktorým sa štipendium poskytuje, požadované študijné výsledky, termín podávania žiadostí, kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí a ďalšie podmienky poskytovania štipendia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke. Osobitné výhody sa môžu udeliť študentom so špeciálnymi potrebami a študentom zo sociálne znevýhodnených skupín.

O udelení štipendia rozhoduje ministerstvo školstva; ak je za udelenie štipendia zodpovedná vysoká škola, rozhodnutie vydáva táto vysoká škola.

Ministerstvo môže udeliť štipendium aj učiteľom, vedcom alebo umelcom pôsobiacim na vysokej škole, ako aj bádateľom v oblasti vedy a výskumu.

Štipendiá z vlastných zdrojov univerzity

Univerzita v rámci svojich finančných možností poskytuje štipendiá študentom a absolventom za vynikajúce študijné výsledky, výsledky v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako sociálnu podporu. Podmienky na získanie štipendia a výšku štipendia si môžu vysoké školy samostatne stanoviť v súlade s vnútorným predpisom o štipendiách (Štipendijný poriadok) a zverejniť na svojich oficiálnych webových stránkach.

Osobitnú pozornosť treba venovať štipendiám pre osoby s dočasnou ochranou. Sociálne štipendiá sa poskytujú študentom s trvalým pobytom na Slovensku alebo študentom, ktorým bol udelený azyl alebo dočasná ochrana. Tieto štipendiá pomáhajú pokryť náklady spojené so štúdiom.

Na získanie takéhoto štipendia musí študent požiadať o štipendium študijné oddelenie svojej univerzity alebo fakulty.

Študentom so špeciálnymi potrebami môžu byť udelené osobitné podmienky na získanie štipendia.

Rôzne druhy štipendií od univerzity

Okrem uvedených príkladov štipendií a sociálnej podpory je dôležité poznamenať, že každá univerzita môže mať vlastné štipendijné programy a programy pomoci študentom. Preto ak potrebujete finančnú alebo inú podporu, obráťte sa na študijné oddelenie vašej univerzity alebo na študijné oddelenie alebo dekanát fakulty.

Napríklad Univerzita Komenského v Bratislave poskytuje sociálnu pomoc z vlastných zdrojov ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu:

  • študentovi, ktorý sa počas štúdia ocitne v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii,
  • absolventovi, ktorý sa počas štúdia alebo bezprostredne po jeho skončení ocitol v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii,
  • študentovi, ktorý je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a zároveň je oficiálne zapísaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na fakulte, na ktorej študuje, s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu, s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu.

Okrem toho existujú aj ďalšie typy štipendií, ako sú motivačné štipendiá, štipendiá pre vynikajúcich športovcov a dočasné štipendiá pre tehotné študentky.

Rozhodnutie o udelení štipendia

Písomnú žiadosť o sociálnu podporu podáva študent a absolvent dekanovi prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej študuje (študoval). Na základe žiadosti študenta dekan rozhodne o poskytnutí sociálnej podpory.
Zdroje:
§94, §94a, §96, §97, Zákon NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku