Actuality SK

Proces zápisu na vysokú školu na Slovensku

Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukázal, že spĺňa stanovené podmienky prijatia, stať sa študentom zvoleného študijného programu na vybranej univerzite.

Konanie o prijatí uchádzača na štúdium sa začína podaním písomnej (alebo elektronickej) prihlášky na štúdium na vysokú školu alebo fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Namiesto podania písomnej prihlášky môže vysoká škola spravidla umožniť podanie elektronickej prihlášky bez elektronického podpisu prostredníctvom informačného systému E-Prihláška, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium kontrolu jeho zápisu v informačnom systéme odo dňa podania až do ukončenia prijímacieho konania. Odkaz na informačný systém je zvyčajne dostupný na webovej stránke vysokej školy v časti Uchádzači.

Systematicky usporiadané oficiálne informácie týkajúce sa slovenských vysokých škôl možno nájsť aj na portáli https://www.portalvs.sk/sk/ .

Tento zdroj poskytuje odkaz na elektronickú schránku uchádzača, prostredníctvom ktorej je možné podať prihlášku elektronicky vyplnením potrebných údajov. Spolu s prihláškou uchádzač predkladá potrebné dokumenty a prílohy požadované vysokou školou.

O prijatí na študijný program uskutočňovaný fakultou rozhoduje dekan. O zápise na študijný program uskutočňovaný vysokou školou rozhoduje rektor.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí byť vydané písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na zápis. Musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Toto rozhodnutie sa musí žiadateľovi doručiť proti potvrdeniu. Žiadateľovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa rozhodnutie oznámi vyvesením na úradnej tabuli do 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Uchádzač môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia o výsledkoch prijímacej kampane. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Ak je týmto orgánom dekan, môže žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo inými podmienkami ustanovenými zákonom.

Univerzita alebo fakulta má právo vyžiadať si od uchádzačov informácie potvrdzujúce ich vôľu byť zapísaný na štúdium. Uchádzač je povinný tieto informácie poskytnúť univerzite alebo fakulte pred začiatkom akademického roka. Ak uchádzač neprejaví záujem o štúdium alebo neposkytne informácie v stanovenej lehote, jeho právo na zápis na príslušný študijný program zaniká.

Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo požiadať o nahliadnutie do dokumentácie súvisiacej s jeho prijatím na štúdium.
Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku