Actuality SK

Podmienky prijatia na štúdium na vysokej škole na Slovensku

Základné informácie o podmienkach prijatia na vysoké školy (VŠ) na Slovensku sú doplnené o špecifické požiadavky pre jednotlivé študijné programy na jednotlivých vysokých školách. Tieto informácie sú k dispozícii na portáli https://www.portalvs.sk/sk v sekcii "Podmienky prijatia". Tento portál obsahuje aj dôležité informácie pre zahraničných študentov, ktorí sa chystajú študovať na slovenských vysokých školách.

Podmienky prijatia na jednotlivé študijné programy: Vysoké školy jasne definujú požiadavky na jednotlivé konkrétne študijné programy vrátane potreby absolvovať prijímacie skúšky alebo iné formy hodnotenia vedomostí a zručností.

Právny rámec:

Podľa článku 53 Zákona o vysokých školách je hlavnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

V prípade osôb, ktorým bol udelený odídenec alebo štatút utečenca a pod. sa úroveň vzdelania môže potvrdiť písomným vyhlásením pod prísahou a všeobecným testom. Podrobnosti by mali byť stanovené vo vnútorných predpisoch príslušnej univerzity.

Hlavnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého (magisterského) stupňa je vlastníctvo vysokoškolského diplomu prvého stupňa alebo vysokoškolského diplomu druhého stupňa, pričom súčet počtu kreditov získaných za predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie vedúce k získaniu vysokoškolského diplomu a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý je uchádzač zapísaný, musí byť najmenej 300 kreditov.

Hlavnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:

Univerzita alebo fakulta môže stanoviť ďalšie podmienky prijatia na niektoré študijné programy, aby zabezpečila prijatie uchádzačov s požadovanými schopnosťami. Stanovené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia zabezpečiť možnosť výberu uchádzačov, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností študovať v danom študijnom programe.

Univerzita alebo fakulta overuje splnenie príslušných podmienok prostredníctvom prijímacej skúšky, ak je definovaná ako súčasť hodnotenia študijných schopností. Súčasťou prijímacieho konania na doktorandské štúdium je vždy prijímacia skúška.

Ak je prijímacia skúška súčasťou hodnotenia študijných schopností, forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania sa určuje na žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami na základe posúdenia jeho špecifických potrieb.

Vysoká škola alebo fakulta zverejní včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom prijímania prihlášok, termín podávania prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania študijných schopností prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob hodnotenia jej výsledkov. Podobne musí vysoká škola alebo fakulta zverejniť aj informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na príslušný študijný program.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí byť vydané písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia. Musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Toto rozhodnutie sa musí žiadateľovi doručiť na základe potvrdenia. Žiadateľovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa rozhodnutie oznámi vyvesením na úradnej tabuli do 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku