Aktuality SK

Jazykové kurzy bez štátnych dotácií

Okrem štátom financovaných kurzov slovenského jazyka existuje aj množstvo súkromných jazykových škôl, ktoré ponúkajú širokú škálu programov pre rôzne potreby a úrovne znalostí.

Výhody platených jazykových kurzov

Flexibilita: Platené kurzy ponúkajú flexibilnejší rozvrh hodín, čo môže byť výhodnejšie pre ľudí, ktorí pracujú alebo študujú.

Rozmanitosť: Jazykové školy ponúkajú širokú škálu kurzov zameraných na konkrétne potreby a záujmy, ako napríklad formálnu obchodnú slovenčinu, prípravu na skúšky alebo precvičovanie hovoreného jazyka.

Intenzita: Platené kurzy často ponúkajú intenzívnejšiu výučbu ako kurzy financované štátom, čo vám môže pomôcť naučiť sa jazyk rýchlejšie.

Malé skupiny: Výučba v platených jazykových školách prebieha zvyčajne v malých skupinách, čo umožňuje individuálnejší prístup učiteľa.

Akreditovaná jazyková škola iCan

iCan je súkromná jazyková škola na Slovensku, ktorá poskytuje akreditované cudzojazyčné vzdelávanie pre mladých ľudí so špecializáciou na slovenčinu ako cudzí alebo druhý jazyk. Škola bola založená v roku 2016 a sídli v Bratislave na Panónskej ceste 17 a v Košiciach na Mojmírovej 12. Jazyková škola iCan je súkromná jazyková škola, ktorá bola akreditovaná v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Od roku 2018 škola rozšírila svoju akreditáciu o kurzy pre deti vo veku od 3 do 15 rokov so zameraním na deti cudzincov žijúcich na Slovensku. Okrem slovenčiny škola ponúka aj kurzy v rodnom jazyku žiakov. V roku 2019 iCan rozšíril spoluprácu so základnými školami a vzdelávacími združeniami najmä v západnej Európe, vrátane Fínska, Francúzska a Nemecka.

Škola iCan ponúka širokú škálu jazykových kurzov, vrátane: intenzívnych kurzov slovenského jazyka, vrátane základnej, stredne pokročilej a pokročilej úrovne podľa systému CEFR; kurzov slovenského jazyka pre študentov, deti, zdravotníkov, ako aj individuálnych lekcií. Škola ponúka aj výučbu angličtiny, čím poskytuje komplexný prístup k štúdiu jazykov pre rôzne skupiny študentov.

Donedávna v slovenských materských a základných školách chýbali učebnice na integráciu detí cudzincov. Pred niekoľkými rokmi začala jazyková škola iCan v spolupráci s odborníkmi zo Štátneho pedagogického ústavu pripravovať učebnice. Na projekte podporenom z programu Erasmus+ sa podieľali Martina Uličná, Klaudia Bacskaiová a Zuzana Hiršnerová, známe svojimi učebnicami pre prvákov a ďalšími publikáciami zo slovenského jazyka.

Výsledkom projektu bolo, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v plnom súlade s ustanoveniami § 13 ods. 4 a 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a na základe schvaľovacieho protokolu, ktorý vypracoval NÚCEM v Bratislave, vydalo súhlasné stanovisko k vzdelávacej publikácii:

Svet okolo nás po slovensky.

Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov

"Aha, slovenčina! Pracovný zošit 1 a 2" od Mgr. Klaudia Báčkaiová, Mgr. Martina Uličná, PhD.

Tento krok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR reflektuje dôležitosť kvalitných a aktuálnych učebných materiálov pre žiakov v ich vzdelávaní. Schválením danych kníh ako učebníc ministerstvo vyjadruje dôveru v ich obsah a prínos pre kvalitu vyučovacieho procesu. Toto rozhodnutie otvára školám a učiteľom cestu k tomu, aby tieto učebnice využívali vo svojej vyučovacej činnosti.