Aktuality SK

"Ukrajinský žiak" — projekt pre pomoc ukrajinským deťom

Po úspešnom rozbehu a prebiehajúcej realizácii projektu "Digitálny žiak" pre slovenských žiakov spustila 11. augusta Digitálna koalícia v spolupráci s MIRRI a Ministerstvom školstva projekt pre pomoc ukrajinským deťom – projekt "Ukrajinský žiak". Ukrajinskí žiaci, navštevujúci slovenské základné alebo stredné školy, môžu získať príspevok na nákup digitálneho zariadenia vo výške 350 EUR a pripravovať sa tak na vzdelávanie rovnako ako ich slovenskí spolužiaci.

Projekt "Ukrajinský žiak" je financovaný z operačného programu integrovaná infraštruktúra, prioritná os – 14 Care. Rozpočet projektu pokrýva poskytnutie digitálneho príspevku na nákup digitálneho zariadenia pre 20 tisíc ukrajinských detí. Digitálna koalícia zabezpečila kompletnú realizáciu projektu a jeho administratívne spracovanie. Tiež vytvorila systém na identifikáciu ukrajinských školákov, ktorý im umožní získať digitálny príspevok.

Cieľom projektu je podporiť v roku 2023 približne 20 000 žiakov z definovanej cieľovej skupiny. Miestom realizácie projektu je celé územie SR. V súčasnosti je do školského systému Slovenskej republiky zaradená menej ako polovica ukrajinských detí, teda približne 10 000 žiakov a študentov. Väčšina pokračuje v dištančnom štúdiu na Ukrajine, aj keď sa nachádza na Slovensku. Projekt "Ukrajinský žiak" môže významne prispieť k motivácii ukrajinských detí navštevovať školu v Slovenskej republike, zabezpečiť im kontinuitu vzdelávacieho procesu a, čo je pre deti po prežitom strese veľmi dôležité, projekt prispieva k ich socializácii a systematickej komunikácii v novom, slovenskom prostredí. Je to projekt, ktorý podporuje začleňovanie detí z Ukrajiny do vzdelávacieho procesu na Slovensku a má vysokú pridanú hodnotu, nakoľko podporuje inklúziu detí a nepriamo aj ich rodičov, s cieľom čo najefektívnejšie sa začleniť do života na Slovensku.

Digitálne zariadenie je v dnešnej dobe dôležitou pomôckou pre štúdium a v prípade odídencov z Ukrajiny je to existenčná potreba. Nákup digitálneho zariadenia na štúdium zásadne pomôže eliminovať problém nedostupnosti digitálnych technológií pre ukrajinské deti v slovenských školách a zároveň rapídne zvýši úroveň digitálnej gramotnosti detí, čo je základným predpokladom, aby boli mladí ľudia v dospelosti úspešní.

O príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu požiadať zákonní zástupcovia žiakov do konca septembra 2023. Digitálny príspevok vo forme poukážky si budú môcť uplatniť v niektorej zo stoviek predajní digitálnej techniky v rámci celého Slovenska a to do konca októbra 2023.

Na získanie digitálneho príspevku vo výške 350 EUR na nákup nového digitálneho zariadenia musí dieťa spĺňať tieto požiadavky:
• byť občanom Ukrajiny,
• mať na Slovensku štatút dočasného útočiska s označením ODÍDENEC,
• byť žiakom slovenskej základnej alebo strednej školy
• byť mladší ako 18 rokov.

Do dnešného dňa bolo zaregistrovaných viac ako 1300 žiadateľov o poskytnutie digitálneho príspevku v projekte "Ukrajinský žiak".
Projekt "Ukrajinský žiak" 2023