Aktuality SK

Materiály na učenie sa slovenského jazyka

Pozývame vás, aby ste sa oboznámili s našimi vzdelávacími materiálmi, v ktorých nájdete množstvo užitočných informácií určených na uľahčenie adaptácie vášho dieťaťa. Patrí sem učebnica na výučbu slovenského jazyka, slovníky na rôzne predmety, pracovné zošity a príručky, ako aj materiály na organizáciu vyučovacieho procesu v škole. Naším cieľom je, aby bol proces učenia sa prístupnejší a zrozumiteľnejší pre každého.

Dosiaľ nemali slovenské materské a základné školy žiadne knihy, ktoré by pomohli deťom cudzincov naučiť sa po slovensky a jednoduchšie sa začleniť do vzdelávacieho procesu aj do kolektívu.

Učebnice vznikli v rámci programu Erasmus+ "Slovenčina pre deti cudzincov" - nástroja pre učiteľov a rodičov na zapojenie detí cudzincov do vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike pod vedením hlavného koordinátora jazykovej školy iCan, akreditovanej v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Bratislavu a Košice, ktorá na programe spolupracovala so štyrmi partnermi - Českým a slovenským klubom Birmingham, Petit Slavik Paríž, Dublinským vzdelávacím centrom a Štátnym pedagogickým ústavom. Jeho súčasťou sú nielen samotné učebnice, ale aj pracovné zošity, slovník a ilustrované vydanie so základnou slovnou zásobou.
Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR – https://slokia.sk/manual-01
Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR určený pre riadiacich pracovníkov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov a rodičov je zameraný na legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR a do výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Zároveň môže byť návodom ako „krok za krokom“ postupovať pri príprave na príchod žiaka-cudzinca do školy, a tým zabezpečiť jeho plnohodnotné začlenenie do vzdelávacieho procesu. Súčasťou manuálu je súbor materiálov pre potreby základných škôl v rôznych jazykových mutáciách.

Má ambíciu pomôcť školám pri sprostredkovaní základných informácií, napr. o systéme vzdelávania v SR, školskom poriadku, školskom klube detí, stravovaní a pod. žiakovi-cudzincovi a jeho rodičom/zákonnému zástupcovi žiaka-cudzinca v im zrozumiteľnom jazyku.
Prekladový slovník základných pojmov pre základné školy – https://slokia.sk/slovnik-02
Slovník tvorí reprezentatívny výber zoznamu štandardizovaných pojmov zo vzdelávacieho štandardu (obsahový štandard) jednotlivých vyučovacích predmetov Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávane (1. stupeň ZŠ) a Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň ZŠ): jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra; matematika a práca s informáciami – matematika, informatika; človek a príroda – prvouka, prírodoveda, fyzika, chémia, biológia, človek a spoločnosť – vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka.
Slovník tak bude pomôckou nielen pre žiakov-cudzincov navštevujúcich základnú školu v SR, pedagogických zamestnancov základných škôl a rodičov/zákonného zástupcu žiaka-cudzinca, ale aj pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí a žiakov (väčšinou štátnych občanov SR, narodených v SR alebo v zahraničí), ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky a zároveň vykonávajú komisionálne skúšky vo svojej kmeňovej škole, príp. navštevujú slovenskú sekciu v jednej z európskych škôl.
Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov – https://slokia.sk/ucebnica-03
Didaktický materiál pre realizáciu základného intenzívneho jazykového kurzu pre deti školského veku (6. – 15. rokov). Cieľovou skupinou sú žiaci- cudzinci základných škôl v SR vo veku 6-15 rokov, ich rodičia a pedagogickí zamestnanci.

Cieľovou skupinou sú tiež žiaci učiaci sa slovenčinu vo vzdelávacích centrách v zahraničí (zahraniční Slováci, majú slovenské korene, jeden z rodičov je Slovák, apd.) Koncepcia učebnice vychádza jednak z metodického odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov a druhým východiskovým bodom koncepcie je jazykový štandard pre úroveň A1 v slovenčine ako cudzom jazyku.

Z obsahovej stránky je učebnica rozdelená na 9 komunikačných tém.

Cieľom práce s učebnicou je, aby si deti osvojili základnú slovnú zásobu potrebnú pre dorozumievanie sa v bežných komunikačných situáciách v rodinnom, školskom, voľnočasovom a inom prostredí. Základným didaktickým princípom je osvojovanie jazyka na komunikačnom základe s eliminovaním vysvetľovania gramatických javov.

Uprednostňuje sa osvojovanie si vetných modelov a základných jazykových fráz prostredníctvom zapájania detí do konkrétnych jazykových situácií vychádzajúcich z aktuálnych potrieb detí. Cieľom učebnice je zabezpečenie základných jazykových kompetencií umožňujúcim úspešné začlenenie dieťaťa do školského prostredia.

Súčasťou učebnice je doplnkový materiál - pracovné listy pre 2 vekové kategórie detí.
K učebnici budú spracované aj zvukové nahrávky, ktoré budú úzko previazané na jednotlivé kapitoly a cvičenia v nich.

Aha, slovenčina! – https://slokia.sk/zosit-1

Pracovný zošit pre deti cudzincov a krajanov (1 - 4 školská trieda).

Aha, slovenčina! – https://slokia.sk/zosit-2

Pracovný zošit pre deti cudzincov a krajanov (5 - 9 školská trieda).
Slovenský jazyk a literatúra v škole – https://slokia.sk/slovencina-v-skole-04
Prehľad učiva predmetu Slovenský jazyk a literatúra pre deti cudzincov a deti študujúce v zahraničí.

Slovenčina pre každý ročník základnej školy pre deti cudzincov zostavená pre 2.-9. ročník ZŠ podľa Školského vzdelávacieho programu platného v SR.

Učebnica poskytuje didaktický materiál potrebný pre osvojenie si učiva predmetu slovenský jazyk a literatúra v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.

Štruktúra učebnice umožňuje identifikovanie obsahu potrebného pre osvojenie v závislosti od ročníka, do ktorého je dieťa zaradené. Štruktúra učebnice korešponduje s učebnými osnovami a učebnými plánmi ŠVP – hláskoslovie, pravopis, slovné druhy, lexikológia, syntax... .

Každá časť učiva je členená podľa obsahu jednotlivých ročníkov. Dieťa/učiteľ tak ľahko zistí, učivo ktorých ročníkov je potrebné prebrať. Každá časť učiva pre jednotlivý ročník obsahuje prehľad učiva a základné typy úloh na precvičenie a osvojenie. Cieľom je zabezpečiť, aby dieťa získalo komplexné poznatky zo slovenského jazyka zo všetkých ročníkov predchádzajúcich tomu, ktorý aktuálne navštevuje a dokázalo čo najskôr postupovať v súlade so žiakmi svojej triedy.

Učebnicu bude tvoriť 7 kapitol: 1. Zvuková rovina, hláskoslovie; 2. Morfológia; 3. Lexikológia; 4. Syntax; 5. Lyrika; 6. Epika; 7. Dráma.

Každá kapitola je prehľadne členená podľa ročníkov – 2. – 9. ročník. Žiaci tak budú mať k dispozícii prehľad učiva doplnený podľa jednotlivých ročníkov. Teoretické učivo je konkretizované v úlohách.
Svet okolo nás po slovensky – https://slokia.sk/svet-okolo-nas-05
Základná slovná zásoba slovenského jazyka pre deti predškolského veku.

Koncepcia pracovného zošita pre predškoláka obsahuje obrázkovo spracovanú a veľkým tlačeným písmom doplnenú, podstatnú slovnú zásobu z najčastejšie sa vyskytujúcich tém v školských vzdelávacích programoch materských škôl.

Okrem toho ponúka priestor na personalizáciu komunikačného denníka fotografiami dieťaťa, jeho kresbami a dopĺňaním osobných informácií a zážitkov z materskej školy aj z rodiny dieťaťa. Zrozumiteľnosť prostredia, aktivít a blízkosť spracovania tém, prirodzené vedenie aktivít prostredníctvom otázok a odpovedí napomôžu pri učení sa slovenského jazyka dieťaťom s iným materinským jazykom v predškolskom období.

Obsahom tohto pracovného zošita sú praktické cvičenia na výučbu slovenského jazyka detí v predškolskom veku, dole na lište strán so stručným metodickým návodom ako s pracovným zošitom pracovať. Pracovný zošit je rozčlenený na 5 kapitol, ktoré tvoria nasledovné tematické celky:

1. Ja, telo, pocity, pozdravy

2. Rodina: škôlka, dom, farby

3. Jedlo: ovocie, zelenina

4. Na ulici: dopravné prostriedky, sviatky

5. V prírode: lúka, les, pole, výlet, na dvore, ročné obdobia, počasie
Navštívte aj našu webovú stránku https://slokia.sk/, kde ešte viac prehĺbite svoje vedomosti!