Aktuality SK

Štátom dotované jazykové kurzy pre deti z Ukrajiny

V dnešnom svete sú jazykové znalosti kľúčom k úspešnej integrácii v novom prostredí. Platí to najmä pre deti imigrantov, ktorým znalosť jazyka hostiteľskej krajiny otvára dvere k vzdelávacím a spoločenským príležitostiam. Na Slovensku existujú štátom financované kurzy slovenského jazyka, ktoré majú tento proces uľahčiť.

Organizácia a financovanie štátnych jazykových kurzov (právny rámec)

V zmysle § 10 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej správy v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy.

Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu vysokého nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách jazykové kurzy pre deti cudzincov, budú môcť školy prostredníctvom zriaďovateľa požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie jazykového kurzu detí cudzincov vždy po skončení mesiaca, v ktorom sa jazykový kurz konal.

Ako sa môže študent zúčastniť na kurzoch slovenského jazyka?

Ak sa chcete zúčastniť na kurzoch slovenského jazyka, musíte byť žiakom školy.

Vďaka podpore štátu môžu kurzy slovenského jazyka zabezpečovať nielen školy, ale školy majú možnosť využiť aj služby externých lektorov alebo špecializovaných jazykových škôl, ako je napríklad iCan. To umožňuje zapojenie kvalifikovaných odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami škôl, ale majú potrebné odborné zručnosti a skúsenosti na realizáciu jazykových kurzov. Takáto spolupráca pomáha zabezpečiť vysokú kvalitu vzdelávania a efektívnu adaptáciu detí na nové jazykové prostredie.

Charakteristika, zameranie a ciele kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť žiakov komunikovať v slovenskom jazyku a vedieť efektívne komunikovať v každodenných situáciách typických pre prostredie materskej školy. Kurz je zameraný na dosiahnutie tzv. prahovej úrovne, ktorá zodpovedá úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) a je hranicou pre samostatné fungovanie žiaka v slovenskom jazykovom prostredí.

Závery

Štátom financované jazykové kurzy sú pre deti z Ukrajiny nenahraditeľným zdrojom, ktorý im uľahčuje bezproblémovú adaptáciu a úspešnú integráciu do slovenskej spoločnosti. Otvárajú im nové vzdelávacie obzory a spoločenské príležitosti.