SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

SO SPRACÚVANÍM A POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRI ÚČASTI NA PROJEKTE

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA UKRAJINSKÝCH DETÍ 2024

ЗГОДА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

НА ОБРОБКУ ТА РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ПІД ЧАС УЧАСТІ В ПРОЕКТІ

ПЕРЕВІРКА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 2024

poskytovaný v súlade s ustanoveniami § 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).
надається відповідно до положень статті 7 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR).
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, záujmové združenie právnických osôb so sídlom Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 828 123, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb Okresného úradu Bratislava s registračným číslom OU‑BA‑OVVS1‑2019/140232 (Digitálna koalícia) realizuje projekt Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024 (Projekt), ktorého cieľom je zabezpečiť zdravotné prehliadky pre žiakov z Ukrajiny vo veku od 6 do 18 rokov, ktorí začnú študovať na Slovensku v školskom roku 2024/2025 (Zdravotná prehliadka).

Týmto ako žiak so záujmom o účasť v Projekte a na Zdravotnej prehliadke (resp. ako jeho zákonný alebo splnomocnený zástupca) označený v registračnom formulári v súvislosti s mojou žiadosťou o zaradenie do databázy oprávnených účastníkov Projektu udeľujem Digitálnej koalícii súhlas s tým, aby v anonymizovanej podobe spracúvala niektoré údaje o mojom zdraví (výstup zo zdravotnej prehliadky).

Rozumiem, že nejde o komplexné výsledky vyšetrenia ani závery lekára a že tieto údaje nie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie a že tieto údaje nebudú stotožnené s mojou osobou. Súhlasím tiež s tým, aby Digitálna koalícia tieto anonymizované údaje spracúvala za účelom vytvorenia štatistických správ, ktorých cieľom bude skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a poskytovala tieto štatistické správy iným osobám.

Súhlasím tiež s tým, že Digitálna koalícia môže moje osobné údaje v rozsahu výstupu údajov zo zdravotnej prehliadky sprístupniť aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (lekárom), ktorí sú zmluvnými partnermi Digitálnej koalície a ktorí vykonávali vašu zdravotnú prehliadku, a to za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, vždy však len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý nebude prekračovať rozsah údajov, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Som si vedomá/vedomý, že udelenie súhlasu je nevyhnutnou podmienkou plnenia Zmluvy o účasti detí a mladistvých na projekte Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024.

Súhlas udeľujem na dobu troch rokov od skončenia trvania zmluvného vzťahu s Digitálnou koalíciou.

Poskytnutím tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že som bola/bol oboznámená/oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať písomnou formou zaslanou do sídla Digitálnej koalície alebo e‑mailom zaslaným na adresu gdpr@digitalnakoalicia.sk. Beriem na vedomie, že odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a správne.

Potvrdzujem tiež, že som bola/bol poučená/poučený o svojich právach pri spracúvaní osobných údajov. Tento súhlas bol udelený v deň zaškrtnutia zaškrtávacieho políčka v registračnom formulári pred uzavretím Zmluvy o účasti na projekte Zdravotná prehliadka ukrajinských detí 2024.
Національна коаліція цифрових навичок та професій Словацької Республіки, об'єднання юридичних осіб за інтересами з юридичною адресою: Млинські ниви 18890/5, 82109 Братислава Ружинов, Словацька Республіка, ідентифікаційний номер 52 828 123, зареєстроване в Реєстрі об'єднань юридичних осіб за інтересами Братиславського окружного управління за реєстраційним номером OU-BA-OVVS1-2019/140232 (Цифрова коаліція) реалізує проект "Медичний огляд для дітей з України 2024" (Проект), метою якого є забезпечення перевірки стану здоров'я учнів з України віком від 6 до 18 років, які розпочнуть навчання в Словаччині у 2024/2025 навчальному році (Медичний огляд).

Як студент, зацікавлений в участі у Проекті та проходженні перевірки стану здоров’я (або як його законний чи уповноважений представник), зазначений у реєстраційній формі у зв'язку з моєю заявою про включення до бази даних учасників Проекту, я надаю згоду Цифровій коаліції на обробку певних даних про моє здоров'я (результати перевірки стану здоров’я) в анонімній формі.

Я розумію, що не йде про вичерпні результати обстеження або висновки лікаря, що ці дані не є частиною медичної картки і що ці дані не будуть ототожнені з моєю особою. Я також даю згоду на обробку цих знеособлених даних Цифровою коаліцією з метою створення статистичних звітів, спрямованих на покращення охорони здоров'я, та на надання цих статистичних звітів іншим особам.

Я також погоджуюсь, що Цифрова коаліція може розкривати мої персональні дані в обсязі даних, отриманих в результаті медичного огляду, постачальникам медичних послуг (лікарям), які є договірними партнерами Цифрової коаліції і які проводили ваш медичний огляд, з метою забезпечення надання медичних послуг, але завжди лише в необхідному обсязі, який не перевищує обсяг даних, доступних їм у зв'язку з наданням медичних послуг.
Мені відомо, що надання моєї згоди є необхідною умовою для укладення Договору про участь дітей та підлітків у проекті "Медичний огляд для дітей з України 2024".

Я надаю свою згоду на три роки з моменту закінчення договірних відносин з Цифровою коаліцією.

Надаючи цю згоду, я також заявляю, що ознайомлений з Політикою конфіденційності.

Я добровільно надаю цю згоду на обробку моїх персональних даних і можу відкликати її в будь-який час, надіславши лист в письмовій формі до штаб-квартири Цифрової коаліції або електронною поштою на адресу gdpr@digitalnakoalicia.sk. Я розумію, що відкликання цієї згоди не впливає на законність обробки персональних даних до її відкликання. Я також заявляю, що всі надані мною персональні дані є правдивими та коректними.

Я також підтверджую, що мені повідомлено про мої права щодо обробки персональних даних. Ця згода надана в день, коли я поставив галочку в реєстраційній формі перед укладанням Договору про участь у проекті "Медичний огляд для дітей з України 2024".