Новини UA

Перелік документів які необхідно надати для зарахування вступника до середьної школи у Словаччині

Вступники потребують наступні документи:
 • Посвідчення особи законного представника неповнолітньої дитини
 • Посвідчення особи дитини, в разі наявності
 • Свідоцтво про народження дитини
 • Заява на вступ
 • Документ, що підтверджує рівень освіти, необхідний для даної школи (наприклад, атестат або табель)
 • Оцінки учня в підтверджуються школою, яку відвідував учень. Якщо це неможливо, до заяви про навчання додаються табелі успішності початкової школи або їх завірені копії. § 63, Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Медична довідка про стан здоров'я дитини (Zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve). Цю довідку можна отримати у педіатра
 • Заява під присягою законного представника дитини, якщо інший законний представник не має змоги підписати заяву
 • Письмовий висновок консультативно-профілактичного центру, виданий на підставі діагностичного обстеження дитини, якщо дитина має особливі освітні потреби
 • Підсумкова оцінка з предметів, з яких проводиться тест на здібності
Обов'язкові додатки до заяви на вступ, залежно від спеціальності:
 • Довідка про медичну придатність для навчання за обраною спеціальністю подається тільки для навчання за тими спеціальностями або професійно-технічною освітою, які Міністерство освіти публікує на сайті у розділі регіональна освіта/середня освіта.
 • Висновок діагностичного обстеження, проведеного консультативно-профілактичним закладом не більше двох років тому, подається тільки абітурієнтом з особливими освітніми потребами.
 • Підтвердження від національної спортивної федерації про те, що заявник включений до списку талановитих спортсменів, подається тільки заявником, який претендує на навчання в загальноосвітній спортивній школі.
 • Довідка від лікаря, який спеціалізується на спортивній медицині, подається тільки тим абітурієнтом, який вступає на навчання до середнього спортивного навчального закладу.
 • Довідка про змінену працездатність подається тільки абітурієнтом зі зміненою працездатністю.
 • Висновок лікаря-терапевта про медичну придатність до навчання за обраним напрямом підготовки подає тільки абітурієнт, який має медичні вади.
 • Довідка про професійну освіту та навчання учня в системі дуальної освіти, видана роботодавцем, який уклав договір про дуальну освіту з навчальним закладом, подається тільки кандидатом, який претендує на навчання за напрямом підготовки або стажування, за яким здійснюється професійна освіта та навчання в системі дуальної освіти.
 • Копії табелів успішності подаються тільки кандидатом, який отримав усну оцінку з предмета, зазначеного в табелі (в такому випадку подається тільки табель успішності з відповідною усною оцінкою), або, якщо початкова школа, яку відвідував або відвідує учень, не може підтвердити оцінку учня, зазначену в анкеті, то копія табеля успішності подається початковою школою, яку відвідує або відвідував учень, щоб підтвердити оцінку учня, зазначену в анкеті.
 • Копії дипломів або сертифікатів, що підтверджують перемогу учня в предметній олімпіаді або конкурсі (необов'язковий додаток), подаються тільки тим заявником, який вказує перемогу в предметній олімпіаді або конкурсі в анкеті-заявці.

(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje potvrdenie zdravotnej spôsobilosti študovať príslušný odbor vzdelávania. https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/ )
При переведенні до середньої школи знадобляться наступні документи:
 • Посвідчення особи законного представника неповнолітньої дитини
 • Посвідчення особи дитини, в разі наявності
 • Свідоцтво про народження дитини
 • Письмова заява про переведення
 • Медична довідка про стан здоров'я дитини (Zdravotný posudok o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve). Цю довідку можна отримати у педіатра.
 • До заяви про переведення учня додається копія рішення про зарахування учня до навчального закладу, з якого він переводиться, та копія його останнього табеля успішності.
Якщо дитина відвідувала початкову школу закордоном, неповна середня освіта в Словаччині може бути визнана відповідно до Закону про визнання освітніх кваліфікацій.

Рішення про визнання атестатів за перший-восьмий клас початкової школи, виданих школою в іншій країні, приймається директором школи.

Рішення про визнання документа про освіту, виданого в іншій країні, з метою продовження навчання приймає районне управління (okresný úrad) після порівняння змісту і обсягу освіти заявника зі змістом і обсягом освіти, необхідної в Словаччині згідно з державною освітньою програмою.
Середня освіта у Словаччині