Новини UA

Формуляри

Формуляри (дошкільна освіта)

Заява про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти — Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Довідка про придатність дитини за станом здоров'я до перебування в колективі — Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve


Формуляри (початкова освіта)

Заява / Протокол про зарахування дитини до 1 класу початкової школи — Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy

Заява законного представника під чесне слово (якщо заяву про прийняття підписує тільки 1 з батьків) — Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Заява про вступ учня до 2 – 9 класу початкової школи — Žiadosť o prijatie žiaka do 2. – 9. ročníka základnej školy

Згода на обробку особистих даних – законний представник (початкова школа) — Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákonný zástupca (ZŠ)

Інформована згода законного представника дитини на зарахування учня до першого класу до початкової школи для учнів із загальними розумовими здібностями — Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o zaradení žiaka do úvodného ročníka v základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Інформована згода законного представника дитини на зарахування учня до першого класу до початкової школи для учнів з легкими порушеннями комунікації або легкими порушеннями розвитку — Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o zaradení žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa alebo s vývinovými poruchami ľahkého stupňa

Заява про звільнення від навчання — ŽIADOSŤ O UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA

Заява про звільнення від обов'язкового фізичного та спортивного виховання — ŽIADOSŤ O OSLOBODENIE OD POVINNEJ TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

Формуляри (середня освіта)

Заява законного представника під чесне слово (якщо заяву про прийняття підписує тільки 1 з батьків) — Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Заява про звільнення від навчання — ŽIADOSŤ O UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA

Заява про звільнення від обов'язкового фізичного та спортивного виховання — ŽIADOSŤ O OSLOBODENIE OD POVINNEJ TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

Формуляри (вища освіта)

Перелік формулярів готується...

Формуляри (охорона здоров'я)

Перелік формулярів готується...
Дошкільна освіта у Словаччині Початкова освіта у Словаччині Середня освіта у Словаччині Вища освіта у Словаччині Охорона здоров'я дитини у Словаччині Формуляри